X
تبلیغات
پایان نامه ارشد : تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ...

دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه ارشد : تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ...

کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                        شماره صفحه

فصل اول... 1

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بیان مسئله.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش...... 5

1-4 اهداف پژوهش...... 7

1-4-1هدف کلی پژوهش...... 7

1-4-2 اهداف فرعی.... 7

1-5 فرضیه های پژوهش...... 7

1-6 تعاریف متغیر ها 7

1-7 تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیر ها 8

1-7-1 تعریف اصطلاحات.... 9

فصل دوم، پیشینه وادبیات پژوهش

2-1 مقدمه.. 11

2-2 آموزش...... 11

2-3 یادگیری مشارکتی.... 12

2-4 مبانی تاریخی یادگیری مشارکتی.... 12

2-5 مولفه های اساسی  یادگیری  مشارکتی.... 13

2-6 ارتباط یادگیری مشارکتی با علوم یادگیری.... 13

2-7 مزایای  استفاده از روش تدریس مشارکتی.... 14

2-8 شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.... 14

2-9 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.... 14

2-10 یادگیری مشارکتی  و سنتی.... 15

2-10-1 چالش های یادگیری مشارکتی.... 16

2-10-2 ویژگیهای روش سنتی.... 17

2-10-3 اثرات کاربرد روش یادگیری مشارکتی.... 18

2-11 اضطراب امتحان... 20

2-11-1 تعریف اضطراب.... 21

2-12 مدل سه نظامی اضطراب لانگ..... 22

2-13 اضطراب از دیدگاه فروید.. 22

2-14 اضطراب از دیدگاه راجرز. 23

2-15 ظاهر عمومی و رفتار، علایم اضطراب.... 23

2-16 حد مطلوب اضطراب.... 24

2-17 امتحان... 25

2-18 اهداف امتحان... 28

2-19 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 29

2-20 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 30

فصل سوم، روش تحقیق

3-1 مقدمه.. 33

3-2 روش پژوهش...... 33

3-3 جامعه آماری.... 33

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری.... 34

3-5 ابزار گرد آوری داده ها 34

3-6 پرسش نامه اضطراب امتحان... 35

3-6-1 پرسشنامه اضطراب امتحان( TAQ ). 35

3-6-2 شاخص های روان‌سنجی اضطراب امتحان... 36

3-7 روش جمع آوری اطلاعات.... 37

3-8 روش اجرا 38

3-9 پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس...... 38

3-9-1 پرسشنامه نهایی.... 39

3-9-2 شیوه نمره گذاری.... 39

3-9-3 تفسیر آزمون... 40

3-9-4 روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس...... 40

3-10 روش آماری تحلیل داده ها: 41

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان شهرستان ملایر بود.

جامعه آماری این پژوهش را دانش آمزوان دختر مدارس ابتدایی شهرستان ملایر تشکیل می داد که 30 نفر آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی وکتابخانه ای جمع آوری شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی از  پرسشنامه گلدبرگ برای ابعاد شخصیت استفاده شده است.

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین برون گرایی با خستگی شغلی، بین گشودگی به تجربه با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی، بین توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجود داشت. ودر سایر موارد ارتباط معناداری مشاهده نشد.

استفاده از نتایج به دست آمده می تواند در طراحی مداخله های پیشگیری از فرسودگی شغلی به صورت مستقیم وغیر مستقیم نقش موثری داشته باشد

مقدمه

پیشرفت علم و گسترش دامنه ی علوم مختلف ضرورت کسب معلومات بیشتر و با دوام تر در زمان کوتاه تر را اجتناب ناپذیر می سازد. بنابراین یکی از وظایف متخصصین تعلیم و تربیت شناسایی شیوه های مناسب جهت یادگیری سریع تر و بهتر دانش آموزان و استفاده بهینه یادگیرندگان از زمان محدود آموزش می باشد. همچنین یادگیرندگان علاوه بر یادگیری مطالب و معلوماتی که به صورت رسمی به آنها تدریس می شود، در محیط مدرسه به یادگیری شیوه ی برقراری ارتباط با دیگران و ادراک دیدگاه های آنها می پردازند. آزنسون و همکاران ( 1997 ) می گویند ؛ البته بسیار مفید است که فراگیران علاوه بر کسب مهارت ها و اطلاعاتی که به صورت رسمی به آنها ارائه می شود برای یادگیری و تجربه نمودن روش های ارتباط با دیگران و همچنین ایجاد یک دیدگاه مثبت نیز از مدرسه استفاده نمایند. متخصصین تعلیم و تربیت در تلاش برای ارائه  روش های مناسب و مفید جهت استفاده بهینه از فرصت ها و امکانات آموزشی در راستای یادگیری بهتر، عمیق تر و وسیعتر، ضمن مخالفت با تعاریف قبلی تدریس که آن را انتقال معلومات می دانستند تدریس را کمک به فراگیر برای تفهیم و درک مطالب می دانند. مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری آن قدر مهم است که بعضی از متخصصین تعلیم و تربیت میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری را بعنوان ملاکی برای ارزیابی معلمین مطرح نموده اند. اگر بخواهیم معلم یا کلاس خوب را با یک عبارت معرفی و توصیف کنیم، باید گفت ؛ معلمی خوب است که دانش آموزان را به کنجکاوی و پرسش بیشتر برانگیزد. ( شعاری نژاد، 1336، ص، 68 ).

 بنجامین بلوم نیز پس از مطالعات و تحقیقات گسترده در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که میزان مشارکت دانش آموزان در کلاس، روشن ترین شاخص اثر بخشی آموزشی است. ( سیف، 1336، ص 115 ) نظریه های جدید و پیشرفته یادگیری مشارکتی پژوهش گروهی عنوان می دارد که یادگیری وقتی موثر است که یادگیرنده نقش اصلی را داشته باشد. معلم باید راهنما و جهت دهنده باشد و تلاش نماید تا به طرق مختلف، دانش آموزان را هر چه بیشتر در فعالیت های کلاس مشارکت دهد. کلارک می گوید ؛ آن دسته از معلمانی که با روش غیر مستقیم تدریس می کنند نسبت به معلمانی که از این روش استفاده نمی کنند، کارایی بیشتری دارند. به این دلیل که دانش آموزان در شیوه تدریس غیر مستقیم مشارکت فعالتر دارند و معلم کوشش می کنند تا دانش آموزان را به تفکر وا دارد و آنها را با موقعیت های یادگیری درگیر نماید، در حالی که در شیوه ی تدریس مستقیم، معلم صرفاً مطالب را به دانش آموزان عرضه می نماید. ( فضلی خانی ،1390، ص، 121 ). مشارکت دادن دانش آموزان در فرایند یادگیری، تنها منحصر به سوال کردن از آنها نیست بلکه معلم باید دانش آموزان را در همه ی مراحل تدریس اعم از شروع درس، ارائه درس و خلاصه کردن آن فعالانه شرکت دهد. همچنین معلم باید به طرق مختلف دانش آموزان را در مورد نحوه ی کلاس، چگونگی تدریس و حتی شیوه ی ارزشیابی، مورد مشورت قرار دهد و به نظرات و پیشنهادات آنها توجه کند زیرا فرصت دادن به دانش آموزان برای ارائه نظرات موجب ارضاء نیاز خودنمائی دانش آموزان می گردد و از بروز بسیاری از نابهنجاری های رفتاری پیشگیری می نماید. ( نجفی، 1363، ص، 87 )

1-2 بیان مسئله

پیشرفت تحصیلی و مسائل مربوط به آن یکی از دغدغه­های اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاست، چرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسر دنیا، توسعه و پیشرفت جامعه­شناسان را در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می­دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در مدرسه و کلاس درس عملیاتی می­گردد. به اعتقاد كارشناسان تعلیم و تربیت دانش­آموزانی كه از طریق یادگیری فعال به یادگیری می­پردازند، نه تنها بهتر فرا می­گیرند، بلكه از یادگیری لذت بیشتری هم می­برند، زیرا آن­ها به جای اینكه فقط شنونده باشند، فعالانه در جریان یادگیری مشاركت  می­كنند  و خود را مسئول یادگیری خویش می­دانند (گاردنر و جولر، 2000). از جمله روش­های فعالی كه امروزه مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته یادگیری مشاركتی است كه به اعتقاد جویس و همكاران در صورتی­كه روشهای مشاركتی

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 23:53 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :33 |

عناوين مطالب پربازدید
پایان نامه ارشد : تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ...
پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان
دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا
پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون
پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی ..
پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر ...
دانلود پایان نامه ارشد - علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله ب
پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404
 
دیانا چت سیستم وبلاگدهی ماسیس چت | شما چت | شلوغ چت | ققنوس چت اهواز چت | خوزستان چت | قشم چت اهواز چت | خوزستان چت | اهوازی چت طراحی چت روم