X
تبلیغات
پایان نامه ارشد صنایع: تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه

دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه ارشد صنایع: تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه.......................... 0

1-1. مقدمه......................... 1

1-2. تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق.......................... 2

1-3. اهمیت و ضرورت انجام کار......................... 2

1-4. فرضیات تحقیق.......................... 5

1-5. سوالات تحقیق.......................... 6

1-6. اهداف تحقیق.......................... 6

1-7. نوآوری تحقیق.......................... 7

1-8. استفاده کنندگان تحقیق......................... 8

1-9. ساختار تحقیق.......................... 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق.......................... 9

2-1. مقدمه......................... 32

2-2. مبانی نظری.......................... 32

2-3. پیشینه تجربی.......................... 39

2-3-1. مطالعات داخلی.......................... 39

2-3-2. مطالعات خارجی.......................... 45

2-4. جمع بندی و پیشنهاد مدل......................... 47

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.......................... 55

3-1. مقدمه......................... 56

3-2. نوع تحقیق.......................... 56

3-3. جامعه آماری تحقیق......................... 57

3-4. متغیرهای تحقیق.......................... 57

3-5. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق................. 58

3-5-1. هوش تجاری.......................... 58

3-5-2. بلوغ سیستم های هوش تجاری.......................... 59

3-5-3. کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعات.......................... 60

3-5-4. استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار............. 62

3-5-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی.......................... 62

3-6. ابزار جمع آوری داده ها........................ 67

3-6-1. روایی پرسشنامه......................... 67

3-6-2. پایایی پرسشنامه......................... 68

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها........................ 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها........................ 71

4-1. مقدمه......................... 72

4-2. ویژگی های پاسخ گویان......................... 72

4-2-1. جنسیت.......................... 72

4-2-3. میزان تحصیلات.......................... 73

4-3. تجزیه و تحلیل های تک متغیره........................ 74

4-3-1. بلوغ سیستم هوش تجاری.......................... 74

4-3-2. کیفیت محتوای اطلاعات.......................... 75

4-3-3. کیفیت دسترسی اطلاعات.......................... 76

4-3-4. استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار........... 76

4-3-5. فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی......................... 77

4-4. تجزیه و تحلیل های دو متغیره........................ 78

4-4-1. بررسی بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات........... 78

4-4-2. بررسی رابطه بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات........ 79

4-4-3. بررسی رابطه کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند کسب و کار.......80

4-4-4. بررسی رابطه ی بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند کسب و کار ....81

4-5. تجزیه و تحلیل چند متغیره ........................82

4-5-1. رگرسیون چندگانه مرحله اول......................... 83

4-5-2. رگرسیون مرحله دوم........................ 86

4-5-3. رگرسیون مرحله سوم........................ 89

4-5-4. بررسی تاثیر غیر مستقیم بلوغ هوش تجاری بر متغیر وابسته........... 93

4-5-5. رگرسیون مرحله چهارم........................ 94

4-6. آزمون فرضیه ها........................ 101

4-7. جمع بندی و نتیجه گیری.......................... 104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.......................... 107

5-1. مقدمه......................... 108

5-2. یافته های پژوهش........................... 108

5-3. محدودیت های تحقیق.......................... 112

5-4. پیشنهادات تحقیق.......................... 113

5-4-1. پیشنهادات کاربردی.......................... 113

5-4-2. پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.......................... 115

فهرست منابع......................... 117

چکیده:

امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای سازمان ها است و برخورداری از توان رقابتی و حفظ آن بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات است. هوش تجاری فرایند مداومی است که اطلاعات قابل استفاده ای را در اختیار تصمیم گیرندگان می گذارد و سیستم هوش تجاری، دستیابی به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و کار را فراهم می نماید. به همین منظور هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار است که در این بین متغیر های کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات نقش واسطه را داشته و فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده اند. این تحقیق در بین مدیران شعب بانک صادرات ایران در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است که تعداد آن 116 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از spss 18 و از طریق همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش تاثیر مثبت بلوغ هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار را تایید می کند. علاوه بر این، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی تاثیر مثبت بر رابطه بین کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار دارد.

1-1- مقدمه

امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای سازمان ها است و برخورداری از توان رقابتی و حفظ آن بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات است. به طوری که گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به کسب و کار سازمان نقشی حیاتی در بقای سازمان دارد. هر قدر سازمان ها اطلاعات بیشتری را به دست آورند احتمال آنکه تصمیمات موثرتری گرفته و به موفقیت دست یابند، افزایش می یابد.

هوشمندی تجاری به عنوان یک ابزار استراتژیک و یکی از زمینه های رشد کسب و کار در دنیا به شمار می رود. آن همچنین از جمله تکنیک های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است.

هوش تجاری فرایند مداومی است که اطلاعات قابل استفاده ای را در اختیار تصمیم گیرندگان می گذارد. آن دستیابی به داده ها و اطلاعات در فرآیند کسب و کار را فراهم می نماید. هوش رقابتی به شرکت ها کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای را پیرامونه همه امور خود از جمله بازاریابی؛ تحقیق و توسعه؛ سرمایه گذاری و راهبردهای کسب و کار اتخاذ کنند.

تمرکز هوش تجاری بر تصمیم گیری بوده و در حال حاضر نه تنها شرکت های بزرگ بلکه کسب و کارهای کوچک نیز از آن بهره می برند. اکثر سازمان ها برای افزایش قابلیت تصمیم گیری مدیران خود به ایجاد سیستم هوش تجاری اقدام کرده و به دنبال بهره گیری از فواید تجاری آن در بحث تصمیم گیری هستند. آن ها طراحی می شوند تا تصمیم گیری درست را با ارائه اطلاعات مناسب در زمان مناسب، مکان مناسب و در شکل درست فراهم نمایند.

2-1- تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق

دنیای امروز، دنیای تغییرات سریع است و این مسئله نیاز به امكان پیش بینی به موقع مسائل كسب و كار را بیش از پیش برای ایجاد مزیت رقابتی آشكار می سازد. پیش بینی در صورتی موثر می باشد كه دانش كافی نسبت به وضعیت فعلی وجود داشته باشد تا با شناخت روندها و بررسی تغییرات قبلی بتوان برای آینده برنامه ریزی نمود. هوش تجاری در این زمینه كمك قابل توجهی به سازمان ها برای تصمیم گیری درست می كند. هوش تجاری با جمع آوری و یكپارچه سازی داده ها امكان دریافت گزارش های خاص و به موقعی را برای مدیران فراهم می سازد، تا از این طریق مدیران بتوانند تصمیمات درست را در زمان مناسب اتخاذ نمایند[1]. ادبیات سیستم های اطلاعاتی(IS) از مدت ها بر تاثیر مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های هوش تجاری (BIS) در تصمیم گیری، به ویژه زمانی که سازمان درمحیط کاملا رقابتی فعالیت می کند، تاکید دارد. بررسی اثر سیستم های هوش تجاری (BIS) برای درک ما از ارزش و اثربخشی اعمال مدیریتی و سرمایه گذاری حیاتی است. با این حال، در حالی که موفقیت های سیستم های اطلاعاتی(IS) به خوبی بررسی شده است اما درک ما از چگونگی ارتباط ابعاد سیستم های هوش تجاری (BIS)، و این که چگونه آنها سیستم های هوش تجاری (BIS) راتحت تاثیر قرار می دهند، محدود است. به همین منظور، ما به بررسی رابطه بین بلوغ سیستم هوش تجاری (BIS)، کیفیت اطلاعات و دسترسی، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری به عنوان عناصر مهم موفقیت سیستم های هوش تجاری (BIS) می پردازیم.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام کار

در تجارت رقابتی، پیچیده و به سرعت در حال تغییر اطلاعات محور، وجود بینش صحیح و بهنگام از فعالیت ها و شرایط تجارت برای كنترل میزان سلامت و مطابقت با نرم های تجاری ضرورت دارد. مسلما اطلاعات برای داشتن این بینش نقشی حساس بازی كرده و می تواند به تنهایی مفید واقع شود، مشروط بر آنكه راهنمایی كننده، متمركز، بهنگام و به سادگی قابل دسترس بوده و هر دو جنبه كلان و خرد شركت را نشان دهد. به خاطر پیشرفت فناوری اطلاعات، تكنولوژی های هنر گونه نظیر هوش تجاری(BI) توسعه داده شده اند تا برای ما تركیب فوق را آماده كنند[12]. بدیهی است مهم ترین سوالات پژوهش ها در زمینه فن آوری اطلاعات (IT)/ سیستم اطلاعات (IS)، به طور کلی شامل اندازه گیری ارزش کسب و کار خود[44]، موفقیت خود و شناسایی عوامل حیاتی موفقیت است[27]. در زمینه پشتیبانی از تصمیم، سیستم های هوش تجاری (BIS) به عنوان ارائه دهنده راه حل های یکپارچه سازی داده ها و قابلیت های تحلیلی برای ذینفعان در سطوح مختلف سازمانی با اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری به وجود آمده است. هوش تجاری (BI) به روش های مختلف کامپیوتری و فرآیندهای تبدیل داده به اطلاعات و پس از آن به دانش اشاره دارد[41]، که در نهایت به بهبود تصمیم گیری ساز

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 20:32 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :9 |

عناوين مطالب پربازدید
پایان نامه ارشد : تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ...
ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان
پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا
پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون
پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی ..
پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر ...
دانلود پایان نامه ارشد - علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله ب
پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404
 
دیانا چت سیستم وبلاگدهی ماسیس چت | شما چت | شلوغ چت | ققنوس چت اهواز چت | خوزستان چت | قشم چت اهواز چت | خوزستان چت | اهوازی چت طراحی چت روم