X
تبلیغات
دانلود مقالات , پایان نامه ها

دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه ارشد: پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

چکیده


در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته است. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است. به علاوه با نوآوری­های به وجود آمده در فناوری و توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک رونق بسیاری پیدا کرده است. با توجه به این امر، تبلیغات به ویژه در بستر اینترنت، عامل مهم و تاثیرگذاری در تجارت الکترونیک می­باشد. بدین ترتیب، تحقیق حاضر به موضوع پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کاربران جامعه مجازی ایرانیان است و حجم نمونه 385 نفر می­باشد. نمونه­گیری به روش در دسترس انجام شد. کلیه داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است و جهت بررسی روایی سازه از شاخص AVE  استفاده گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16 و Warp PLS 3 انجام شد. نتایج نشان داد که بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی نیز رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. اما بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه­ای یافت نشد. براساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می­شود که با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش به تبلیغات اینترنتی و ایجاد نگرش مثبت­تر نسبت به آن، اعتماد مشتریان را افزایش داده تا از این طریق علاقه به کلیک کردن برای دیدن تبلیغات اینترنتی در آنها افزایش یابد و از این طریق میزان خرید اینترنتی که به طور معمول هزینه کمتری را برای شرکت­ها و مشتریان دارد، نیز بیشتر گردد.
کلیدواژه


تجارت الکترونیک، تبلیغات اینترنتی، پاسخ رفتاری کاربران، اعتماد به تبلیغات اینترنتی، نگرش به تبلیغات اینترنتی.


فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                                    صفحه


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1- مقدمه 2


1-2-  اهمیت موضوع 2


1-3-  بیان مسأله 3


1-4-  سوالات تحقیق 6


1-5-  چارچوب نظری تحقیق 6


1-6-  فرضیه­های تحقیق 7


1-7-  اهداف تحقیق 7


1-8-  قلمرو تحقیق 8


1-8-1-   قلمرو مکانی 8


1-8-2-   قلمرو زمانی 8


1-8-3-   قلمرو موضوعی 8


1-9-  تعریف واژگان تخصصی 8


1-10-      خلاصه فصل.............................................................................................................................................................9


1-11-  ساختار کلی تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق


2-1-  مقدمه 12


2-2-  تبلیغات 12


2-2-1-   وظایف تبلیغات 13


2-2-1-1-   جلب توجه 13


2-2-1-2-   ایجاد علاقه 14


2-2-1-3-    تحریک تمایل 14


2-2-1-4-   سوق دادن به خرید 14


2-2-2-    اثر بخشی تبلیغات 15


2-2-2-1-    اندازه­گیری ورودی­ها 15


2-2-2-2-    اندازه­گیری خروجی­ها 15


2-2-2-3-    اندازه­گیری فرآیندها 16


2-3-  اینترنت و بازاریابی 16


2-3-1-   تعاملی بودن 17


2-3-2-   کنترل مصرف­کنندگان 17


2-3-3-   شخصی­سازی 18


2-3-4-   ظرفیت اطلاعاتی 18


2-3-5-   تجارت الکترونیک 18


2-4-  تبلیغات اینترنتی 19


2-4-1-   ویژگی­های مهم تبلیغات اینترنتی 22


2-4-2-   محدودیت‌های تبلیغات اینترنتی 23


2-4-3-   انواع روش­های تبلیغات اینترنتی 23


2-5-  نگرش 26


2-5-1-   عناصر نگرش 29


2-5-2-   نحوه شکل­گیری نگرش 30


2-5-3-   نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی 30


2-6-  اعتماد 33


2-6-1-   اعتماد و اعتبار به عنوان ساختارهایی مستقل 34


2-6-2-   سه بعد موجود در ذات اعتماد به تبلیغات 35


2-7-  پاسخ رفتاری 36


2-7-1-   کلیک تبلیغات 37


2-7-2-   خرید اینترنتی 38


2-8-  جامعه مجازی 39


2-9-  مروری بر مطالعات صورت گرفته 40


2-9-1-   پژوهش‏های خارجی 40


2-9-2-   پژوهش‏های داخلی 44
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق


3-1-  مقدمه 48


3-2-  روش تحقیق 48


3-3-  متغیرهای تحقیق و الگوی مفهومی تحقیق 48


3-4-  مراحل انجام تحقیق 50


3-5-  جامعه و نمونه آماری 52


3-5-1-   تعیین حجم نمونه و روش نمونه­گیری 52


3-6-  ابزار سنجش 53


3-6-1-     تدوین پرسشنامه ....................................................................................................................................................54


3-7-  روایی پرسشنامه 57


3-8-  پایایی پرسشنامه 58


3-9-  روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 58


3-10-  تحلیل عامل اکتشافی 59


3-10-1-   پیش شرط­های تحلیل عامل اکتشافی 59


3-11-  مدل­سازی معادلات ساختاری 60


3-11-1-   برازش مدل 62


3-11-1-1-   برازش مدل اندازه­گیری 62


3-11-1-2-   معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری 63


3-11-1-3-    معیارهای ارزیابی برازش کلی مدل 64


3-11-2-   آزمون فرضیه­ها 65


3-11-2-1-   بررسی ضرایب معناداری z  یا t-values یا p-values 65


3-11-2-2-   بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه­ها 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها


4-1-  مقدمه 67


4-2-  ویژگی­های جمعیت­شناختی پاسخگویان و جامعه­ آماری 67


4-2-1-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 67


4-2-2-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 69


4-2-3-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 70


4-2-4-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد 71


4-2-5-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود میزان استفاده از اینترنت در طول هفته 73


4-2-6-   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 75


4-3-  بررسی توزیع نرمال داده­های تحقیق 76


4-3-1-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال نگرش به تبلیغات اینترنتی 76


4-3-2-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال اعتماد به تبلیغات اینترنتی 77


4-3-3-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال کلیک تبلیغات اینترنتی 77


4-3-4-   آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع نرمال خرید اینترنتی 77


4-4-  تحلیل عامل اکتشافی 78


4-4-1-   تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد شناختی اعتماد 78


4-4-2-   تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد احساسی اعتماد 80


4-4-3-   تحلیل عامل اکتشافی انعکاسی بعد رفتاری اعتماد 82


4-5-  آزمون مدل مفهومی تحقیق 83


4-5-1-   برازش مدل­های اندازه­گیری 83


4-5-2-   برازش مدل­های ساختاری 85


4-5-3-   برازش کلی مدل 87


4-5-4-   آزمون فرضیه 87


4-5-4-1-    نتیجه آزمون فرضیه 87
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات


5-1-  مقدمه 92


5-2-  بررسی نتایج تحقیق 92


5-2-1-   نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 93


5-2-2-   نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 93


5-2-3-   نتایج حاصل از فرضیه سوم 93


5-2-4-   نتایج حاصل از فرضیه چهارم 94


5-3-  جنبه های نوین پژوهش.........................................................................................................................................94         5-4-           خلاصه و نتیجه­گیری 94


5-5-  محدودیت 95


5-6-  پیشنهادات تحقیق 95


5-6-1-   پیشنهادات کاربردی 95


5-6-2-   پیشنهادات برای تحقیقات آتی 96


فهرست منابع


الف) منابع فارسی 98


ب) منابع لاتین 101


ضمائم


الف) پرسشنامه............................................................................................................................107


ب) جدول های مربوط به نتایج آزمون های آماری....................................................................................111


 
فهرست شکل­ها


عنوان                                                                                                            صفحه


شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 7


شکل 3-1- مدل مفهومی تحقیق 49


شکل 3-2- مراحل انجام تحقیق 51


شکل 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 68


شکل 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 69


شکل 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 71


شکل 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد 72


شکل 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حدود میزان استفاده از اینترنت در طول هفته 74


شکل 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 76


شکل 4-7- مدل مفهومی تحقیق 86


 
 


فهرست جدول­ها


عنوان                                                                                                            صفحه


جدول 3-1- شاخص­های مطرح شده در تحقیق 54


جدول3-2- میانگین واریانس استخراج شده 57


جدول3-3- ضریب آلفای کرونباخ متغیرها 58


جدول3-4- دلایل استفاده از پی ال اس 61


جدول4-1- فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان 67


جدول 4-2- فراوانی و درصد سن پاسخگویان 69


جدول4-3- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات 70


جدول4-4- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب درآمد 71


جدول4-5- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب حدود میزان استفاده از اینترنت در طول هفته 73


جدول4-6- فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب مدت زمان آغاز خرید اینترنتی 75


جدول4-7- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 76


جدول4-8- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 77


جدول4-9- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 77


جدول4-10- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 78


جدول4-11- آزمون بارتلت و کی ام ا 78


جدول4-12- اشتراک مولفه­ها 78


جدول4-13- واریانس کلی بیان شده 79


جدول4-14- ماتریس مولفه­ها 80


جدول4-15- آزمون بارتلت و کی ام ا 80


جدول4-16- اشتراک مولفه­ها 80


جدول4-17- واریانس کلی بیان شده 81


جدول4-18- ماتریس مولفه­ها 81


جدول4-19- آزمون بارتلت و کی ام ا 82


جدول4-20-اشتراک مولفه­ها 82


جدول4-21- واریانس کلی بیان شده 82


جدول4-22- ماتریس مولفه­ها 83


جدول4-23- بارهای عاملی 84


جدول4-24- نتایج سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا 85


جدول4-25- برگرفته از روش فورنل و لارکر 85


4-26- معیار R2 .....................................................................................................................................................................86


جدول4-27- معیارQ2 87


جدول4-28- جدول خروجی تحلیل مسیر 88


جدول4-29- جدول خروجی تحلیل مسیر 88


جدول4-30- جدول خروجی تحلیل مسیر 89


جدول4-31- جدول خروجی تحلیل مسیر 89


جدول4-32- نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها 90


 
 


فصل اول


کلیات تحقیق
 


 مقدمه

امروزه با گسترش روزافزون اینترنت در جهان، تعداد کاربران اینترنتی به صورت فزاینده­ای در حال رشد می­باشد. این امر پتانسیل بالایی را برای تجارت الکترونیک ایجاد کرده، لذا شرکت­ها مجبور به انجام فعالیت­های تجاری از طریق اینترنت شده­اند.


تبلیغات همواره جزء حوزه­های مهم در بازاریابی و دنیای تجارت می­باشد. در بین روش­های مختلف بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی یکی از مواردی است که بیشترین کاربرد و استفاده را داراست (کاتلر و همکاران[1]، 2012).


در حیطه تبلیغات اینترنتی، نگرش به تبلیغات از اهمیت به سزایی برخوردار است. نگرش، یكی از مهم­ترین مفاهیم درسیستم­های اطلاعاتی و تحقیقات بازاریابی است. در سالهای اخیر، این متغیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ولی متغیر اعتماد به تبلیغات اینترنتی، چندان مورد بررسی محققان قرار نگرفته است و بیشتر تحقیقات، در زمینه اعتماد به تجارت الکترونیک است. این امر در حالی است که مبحث اعتماد به تبلیغات، خود یک عامل تعیین­کننده برای ایجاد پاسخ رفتاری در مشتریان می­باشد. همچنین در حوزه پاسخ رفتاری، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی به عنوان دو متغیر پاسخ رفتاری، قابلیت این را دارند که به صورت مجزایی مورد بررسی قرار گیرند.


تحقیق حاضر به دنبال بررسی پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی با تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی می­باشد. لذا در این فصل به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا به ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و بیان مسئله پرداخته می­شود و سپس قلمرو، اهداف، سؤال و فرضیه­های تحقیق بیان می­گردد. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز اشاره می­گردد.
اهمیت موضوع

در سالهای اخیر علی رغم فراگیر شدن اینترنت، تبلیغات اینترنتی با توسعه چندانی مواجه نبوده است. یکی از دلایل این عدم توسعه، عدم اعتماد کاربران به تبلیغات اینترنتی می­باشد. این امر در حالی است که امروزه بیشتر واحدهای کسب و کار برای بهره­‌برداری كامل از توانایی­های خود و دسترسی به مشتریان جهانی، بازارهای مجازی را مورد توجه قرار می‌دهند (بیویلیان و تیگر[2]، 2013). بنابراین بهبود و افزایش اثربخشی تبلیغات، تبدیل به یکی از دغدغه­های شرکت­ها و موسسات فعال در فضای مجازی گردیده است.  یکی از راه­های بهبود و افزایش این اثربخشی، کسب اعتماد مشتریان به تبلیغات اینترنتی می­باشد. به نظر می­رسد بتوان با تغییر نگرش مشتریان به تبلیغات اینترنتی، با افزایش اعتماد مشتریان به تبلیغات روبرو گشت (جیانگ و همکاران[3]، 2013).


در کنار این عوامل، درک پاسخ رفتاری مصرف کنندگان بسیار حائز اهمیت است چون پاسخ رفتاری نقش قابل توجهی را در رفتارهای خرید مصرف­کنندگان ایفا می­کند. پاسخ رفتاری را می­توان در قالب دو بعد خرید اینترنتی و کلیک تبلیغات مورد توجه قرار داد (انورمیر[4]، 2012). در عصر حاضر، تعداد مصرف­کنندگانی که از بستر اینترنت برای خرید استفاده می­نمایند به سرعت در حال افزایش است. خرید اینترنتی، دامنه انتخاب وسیعی از فرصت­ها و دسترسی بیشتر و راحت­تر به اطلاعات را فراهم می­نماید. خرید در بستر اینترنت، این امکان را به کاربران می­دهد تا محصولات و خدمات را در سطح جهانی به مقایسه بگذارند (چنگ و همکاران[5]، 2013). علاوه بر خرید اینترنتی، کلیک تبلیغات نیز به عنوان یکی دیگر از ابعاد پاسخ رفتاری، به شدت مبتنی بر عملکرد می­باشد و در عین حال به عنوان شاخصی مهم برای بررسی پاسخ­های رفتاری مصرف­کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی مورد استفاده قرار می­گیرد. در واقع این متغیر رفتاری می­تواند میزان اثربخشی تبلیغات اینترنتی را مورد سنجش قرار بدهد (انورمیر، 2012).
بیان مسأله

ارتباطات بازاریابی شامل اجزاء مختلفی از قبیل: ارتقاء فروش، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و  تبلیغات[6] است که تبلیغات جزء مهمی از بازاریابی، به ویژه بازاریابی الکترونیکی می­باشد (استراوس و فروست[7]، 2001)، به طوری که امروزه شرکت­ها، به دلیل نقش حیاتی تبلیغات در اطلاع رسانی به مشتریان و ترغیب مشتریان به خرید، مبالغ هنگفتی را برای تبلیغات الکترونیکی هزینه می­کنند (عباسی و محمدیان، 1386).


ظهور اینترنت یکی از بزرگترین تغییرات تکنولوژیکی در تاریخ جهان می­باشد، این ظهور تاثیر عمیقی بر زندگی روزمره افراد در سراسر جهان داشته است (بیویلیان و تیگر، 2013). آمارهای اخیر نشان داده است که بیش از 4/2 بیلیون نفر، در حدود یک سوم جمعیت جهان از اینترنت استفاده می­کنند (آمار اینترنت جهان[8]، 2013). دسترسی به اینترنت زندگی افراد را آسان­تر نموده است، زیرا تقریبا همه چیز، بدون توجه به زمان و مکانی خاص به صورت بر خط[9]، قابل دستیابی می­باشند. از آنجایی که اینترنت کاربران زیادی را جذب نموده است، شرکت­ها و بازاریابان تمایل دارند تا از این طریق محصولات و خدمات خود را تبلیغ نمایند (بیویلیان و تیگر، 2013).


تبلیغات اینترنتی[10] به عنوان روشی برای انتشار هر چه بیشتر اطلاعات جهت تاثیرگذاری بر خریداران و معاملات تجاری در محیط وب می­باشد. اشلوزر و همکاران[11](1999) تبلیغات اینترنتی را هر نوع محتوا و مضمون تجاری موجود در اینترنت می­دانند که شرکت­ها برای آگاه کردن مصرف­کنندگان در مورد کالاها و خدمات خود طراحی می­نمایند.


در حال حاضر، تبلیغات اینترنتی یک تجارت بزرگ محسوب می­شود: درآمد تبلیغات اینترنتی در امریکا به 36.6 بیلیون دلار در سال 2012 رسیده است، که این رقم افزایش 15% در تبلیغات را در مقایسه با سال 2011 نشان می­دهد. درآمد تبلیغات از طریق موبایل به عنوان بخشی از تبلیغات اینترنتی، با رشد 111%، از 1.6 بیلیون دلار در 2011 به 3.4 بیلیون دلار در 2012 مواجه بوده است (گزارش درآمد تبلیغاتی[12]، 2012).


سازمان­های متنوع، به نوبه خود خواهان استفاده هر چه بیشتر از فضای ایجاد شده در بستر اینترنت می­باشند. از سویی با عدم اعتماد مصرف­کنندگان رو به رو می­باشند، مصرف­کنندگانی که دارای نگاه­ها و نگرش­های متفاوت به تجارت و تبلیغات اینترنتی هستند (طاهری راویزی، 1390).


یکی از مؤثرترین تئوری­ها در پژوهش­های بازاریابی، نگرش نسبت به تبلیغات[13] می­باشد (برنر و کومار[14]، 2000؛ بیهال و همکاران[15]، 2004؛ مک کنزی و همکاران[16]، 1989). نگرش نسبت به تبلیغات، زمینه برای پاسخ به یک محرك تبلیغاتی خاص، به صورت مطلوب یا نامطلوب طی یک موقعیت نمایشی خاص می باشد (بیهال و همکاران، 2004). در واقع می­توان گفت که نگرش مصرف­کننده به تبلیغات، منعکس­کننده­ی اثربخشی تبلیغات[17] می­باشد. انتظار می­رود که نگرش مثبت مصرف­کنندگان به تبلیغات، به یادآوری برندی که در تبلیغات نشان داده می­شود، منجر گردد و بر پاسخ رفتاری[18] افراد تاثیر بگذارد (مهتا[19]، 2000).


پاسخ­های رفتاری به مجموعه فعالیت­هایی مربوط می­گردد که کاربران در طول و یا بعد از روابط متقابلشان با محیط خارجی از خود بروز می­دهند (تنگ و همکاران[20]، 2011). پاسخ رفتاری در این پژوهش از دو متغیر تشکیل شده است: 1) تعداد دفعاتی که یک کاربر، بر تبلیغات کلیک می­نماید و 2) تعداد دفعات خرید محصولات و برندهای نشان داده شده در تبلیغات توسط کاربر (انورمیر، 2012).


علت انتخاب این دو متغیر در این تحقیق بدین دلیل است که: 1) کلیک تبلیغات[21] به صورت گسترده­ای به عنوان یک شاخص مهم پاسخ­های رفتاری مصرف­کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی مطرح می­گردد. 2) خرید اینترنتی[22] به صورت گسترده­ای در تحقیقات مرسوم تبلیغات، به عنوان ابزاری برای اندازه­گیری اثربخشی تبلیغات به کار می­رود (وانگ و همکاران[23]، 2010).


اثربخشی تبلیغات همواره یکی از دغدغه­های فعالان حوزه تجارت الکترونیک و تبلیغات بوده است. فعالان این حوزه همواره درصدد اندازه­گیری اثربخشی انواع رسانه­ها می­باشند تا از این طریق بتوانند حداکثر سودآوری را برای مشتریان خود فراهم آورند. یکی از راه­های افزایش این تاثیر، کسب اعتماد مصرف­کنندگان می­باشد. از اینرو شناخت راه­های افزایش اعتماد مصرف­کنندگان، از دیرباز یکی از دغدغه­های شرکت­های تبلیغاتی بوده، و شرکت­ها سرمایه­گذاری­های کلانی را برای شناخت راه­های افزایش اعتماد مشتری انجام داده­اند.


اندازه­گیری اعتماد کاربران و درک این که کاربران چگونه به تبلیغات پاسخ می­دهند، بخصوص این که پژوهش­ها در دهه­های اخیر نشان داده است، که در حدود 70% افراد معتقدند که تبلیغات غیرقابل اعتماد می­باشد و تنها ابزاری برای وادار کردن افراد به خریدن چیزهایی هستند، که در واقع به آنها هیچ احتیاجی ندارند، حائز اهمیت می­باشد (کافی و همکاران[24]، 1994). در واقع اعتماد عامل مهمی برای در نظر گرفتن به عنوان بخشی از درک کاربر از تبلیغات می­باشد (پترسامانسن[25]، 2012).


اعتماد حالتی از عدم اطمینان است حالتی میان دانستن و ندانستن، چون فردی که از تمام جزییات مسئله آگاه است، می­تواند یک تصمیم منطقی بگیرد و احتیاجی به اعتماد کردن ندارد (بامبرگر[26]، 2012). اگر افراد هیچ گونه اطلاعاتی نداشته باشند، هیچ مبنایی هم برای اعتماد کردن ندارند و در بهترین حالت می­توانند امیدوار باشند. اعتماد هنگامی ایجاد می­شود که شخص اعتمادکننده، هیچ گونه گزینه­ای برای انتخاب ندارد ولی روی یک نتیجه احتمالی موقعیتی، که اطلاعات محدودی در موردش موجود است، حساب می­کند، با این حال از اطلاعات در دسترس، برای ارزیابی انتخاب­هایش و ارزیابی اعتماد به اعتمادشونده استفاده می­کند (پترسامانسن، 2012).


به نظر می­رسد در این مورد، در کشور خلا تحقیقاتی وجود داشته باشد به نحوی که شاهد تبلیغات گسترده با هزینه­های بسیار زیاد ولی با اثربخشی پایین از جنبه جلب اعتماد مشتریان می­باشیم. این نگاه  موجب می­گردد تا واکنش­های متفاوتی به تبلیغات اینترنتی وجود داشته باشد.


بدین ترتیب در این پژوهش، تلاش بر این است که  با در نظر گرفتن تحقیقات صورت گرفته در حوزه­های مرتبط، رابطه­ی بین نگرش به تبلیغات اینترنتی، اعتماد به تبلیغات اینترنتی، کلیک تبلیغات و در نهایت خرید اینترنتی را در بین کاربران اینترنتی مورد بررسی قرار دهد و بیان نماید که آیا رابطه­ای بین­شان وجود دارد؟


[1]. Kotler, et al.


[2]. Beauvillain & Tiger


[3]. Jiang, et al.


[4]. Anwar Mir


[5]. Chang, et al.


[6]. Advertising


[7]. Strauss & Frost


[8]. Internet World Stats


[9]. Online


[10]. Internet advertising


موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 16:16 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :6 |


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :تاثیر استفاده از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عم

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چکیده

از بین روشهای مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح شده اند، مدل کارت امتیازی متوازن ، تنها روشی است که بصورت پیوسته سازمان را از پائین ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق می دهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژیهای سازمان بوده، جامع نگر است و از تمام زوایا به سازمان نگاه می کند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم می آورد. و توانسته است ضعف سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلی در شركتها که متكی بر شاخصهای مالی وعمداً مبتنی بر كاهش بهای تمام شدة ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه است، رفع کند.

در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شده است.داده های این تحقیق از35 شرکت جامعه آماری در بک دوره زمانی چهار ساله از سال 86 تا 89 استخراج شده است. با توجه به اینکه متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن دارای چهار معیار و متغیرهای وابسته مربوط به ارزیابی عملکرد دارای سه متغیرمی باشد ، مدلهای رگرسیون در سه دسته زیر بررسی گردیده است.


مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش (ارزیابی عملکرد)

مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها (ارزیابی عملکرد)

مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه (ارزیابی عملکرد)

جهت آزمون فرضیه های تحقیق در گام نخست به بررسی شرایط موجود با وجود تمامی متغیرهای مستقل به تعداد 132 متغیر با استفاده از رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شده است. از آنجایی که فرضیه معنا دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی (ناهمبسته بودن) بین متغیرهای مستقل در روش همزمان رد گردیده است . لذا جهت رفع این مشکل از روش گام به گام جهت ورود متغیرهای ورودی به رگرسیون انتخاب گردیده است که سبب گردید تمامی فرضیه های تحقیق با ارایه مدل جدید مورد تایید قرار بگیرند.

این تحقیق نشان می دهد که بین معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد شرکتها رابطه مستقیمی وجود دارد ودر نتیجه بهبود معیارهای ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.با توجه به مقادیرپایین تر ضریب تعیین فرضیه های 4 ، 7 و 12 نسبت به دیگر فرضیه های تحقیق ، می توان نتیجه گرفت که رابطه خطی بین معیارهای مشتری کارت امتیازی متوازن وشاخصهای ارزیابی عملکرد ،ضعیف می باشد.از ضرایب تعیین فرضیه های 1 ، 6 و11 می توان نتیجه گرفت رابطه خطی قوی بین معیارهای مالی ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد وجود دارد. ونهایتا با توجه ضرایب تعیین فرضیه های 11 تا 14 می توان گفت رابطه خطی ضعیف تری بین تک تک معیارهای ارزیابی متوازن (مالی، مشتری ، فرایند داخلی و رشد و نو آوری) با نرخ بازده ارزش ویژه نسبت به دو متغیر دیگر وابسته ارزیابی عملکرد (نرخ بازده فروش و نرخ گردش داراییها) وجود دارد.

استفاده از روش امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مالی از طریق توازن بین دیدگاههای مالی ، مشتریان ، فرایند داخلی و رشد ویادگیری به درك بسیاری از روابط دوسویه از سوی مدیران کمک می نماید و می تواند به عنوان یک راهنما و سیستم کنترلی در رسیدن به اهداف کمک کند. دیدگاههای مدیران و کارکنان را بهم نزدیک کرده و تصویری یکسان از اهداف و خط مشی مرتبط با آنرا ارایه می دهد و از طریق ایجاد زنجیره عطف ، شرکت را در ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یاری می رساند.

واژگان کلیدی: مدیریت استراتژی متوازن، کارت امتیازی متوازن ،ارزیابی عملکرد مالی


مقدمه

انسان پیش از شروع هر كاری به عاقبت آن كار می اندیشد و سپس راهكار مناسب را تعیین می كند، خصوصاً اینكه تصمیم گیری مربوط به مسائل مالی باشد لذا كسب اطلاعات بهنگام، صحیح و در خور اتكاء مربوط به فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی یكی از شرطهای اولیة ورود مردم به سرمایه گذاری است. بنابراین اطلاعاتی كه در فرایند گزارشگری مالی مؤسسات فراهم می شود باید به گونه ای باشد كه سرمایه گذاران را در ارزیابی عملكرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بكارگیری بهینه منابع یاری دهد و بتواند به هدف اصلی سنجش عملکرد که کسب موفیقت در پهنه رقابت در عصر اطلاعات است،دست پیدا کنند.از این رو ضروری است كه مدیران حداقل در پایان هر سال مالی گزارشهای جامعی از نتیجه عملیات و اقدامات خود را كه دربرگیرندة وضع مالی و نتیجة فعالیت مدیران است به طور صحیح و شفاف دراختیار سهامداران قرار دهند.

از تغییرات در مبانی حسابداری تحت عنوان تغییر در پارادایم یاد می کنیم. پارادایم قالب فعلی در ایران متعلق به دوره اقتصاد صنعتی بوده و برچارچوب مفهومی مبتنی است. این پارادایم بر استفاده از بهای تمام شده تاریخی تاکید داشته، قواعد-محور[1]بوده و تمرکز آن بر مبادلات وتخصیص ها می باشد. این پارادایم منعکس کننده قوانینی است که برآورد و قضاوت را ممکن ساخته ولی مبتنی بر اطمینان و دقتی می باشد که از اندازه گیریهای بهای تمام شده تاریخی حاصل می شود.بکارگیری حسابداری عصر صنعتی در اقتصاد نوین منجر به ناهنجاریهای مختلفی در گزارشگری مالی و متعاقباً تغییرات مهمی در تفکر حسابداری شده است. این پیشرفت ها باعث پیدایش پارادایمی جدید در گزارشگری مالی شده است. مبانی این پارادایم جدید اصول- محور[2] بوده، بر ارزش منصفانه تاکید داشته و تمرکز آن بررویدادهای اقتصادی است.

سیستمهای ارزیابی عملكرد فعلی در شركت ها متكی بر شاخص های مالی وعمدتاً مبتنی بر كاهش بهای تمام شدة ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه است، با پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی- اجتماعی شركت ها كه منجر به رواج اقتصاد مبتی بر وب و اینترنت گردیده است ،ناكارآمدی روشهای ارزیابی عملكرد شركت ها را بیش از پیش نمایان ساخته است. امروزه، مدیران به ارزش و تأثیر ابزار سنجش عملکرد سازمان پی برده اند، اما به ندرت به فکر استفاده از آن به عنوان بخشی از راهبرد شرکت افتاده اند. روش ارزیابی متوازن این امکان را به مدیران می دهد تا با دراختیارداشتن چهارچوبی جامع، اهداف راهبردی شرکت را به یک سری ملاكهای سنجش عملکرد وابسته به یکدیگر تبدیل کنند.


 بیان مساله

هدف اولیه صورتهای مالی عبارت است از ارائه اطلاعاتی تلخیص شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملكرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری كه برای طیفی گسترده از استفاده كنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد . این اطلاعات هنگامی برای تصمیم گیری مفید خواهد بود كه به نحوی طراحی گردد كه سه مفهوم اساسی زیر را به خوبی بیان كنند :


نحوه استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری ها برای استفاده كنندگاندر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 16:13 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :7 |

پایان نامه ارشد درباره:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان ...

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2


1-1-مقدمه.. 3


1-2-بیان مسئله.. 4


1-3-پیشینه تحقیق.. 5


1-4-سوالات.. 7


1-4-1-سوال اصلی.. 7


1-4-2-سوالات فرعی.. 7


1-5-فرضیات تحقیق.. 7


1-5-1-فرضیه اصلی.. 8


1-5-2-فرضیات فرعی.. 8


1-6-اهداف.. 8


1-7-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 8


1-8-روش تحقیق.. 9


1-9-سازماندهی پژوهش.. 10


فصل دوم: فرزند پروری و انواع روش های فرزند پروری.. 11


2-1-مفهوم فرزندپروری.. 12


2-2-تاریخچه فرزندپروری.. 13


2-3-تعامل والدین- فرزند.. 15


2-4-شخصیت و روابط والدین و فرزندان.. 19


2-5-انواع شیوه های فرزندپروری.. 20


2-5-1-شیوه فرزندپروری مقتدرانه.. 22


2-5-2-شیوه فرزندپروری مستبدانه.. 23


2-5-3-شیوه فرزندپروری سهل گیرانه.. 23


2-6-نگرش‌های فرزندپروری.. 24


2-6-1-اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن.. 25


2-6-2-طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری.. 28


2-6-3-فرهنگ و فرزندپروری.. 29


2-7-نظریه‌های مرتبط با فرزندپروری.. 30


2-7-1-نظریه بامریند.. 30


2-7-2-نظریه اریکسون.. 37


2-7-3- الگوی زیگلمن.. 38


فصل سوم: بزهکاری جوانان و عوامل موثر در آن.. 42


3-1-تعریف جرم.. 43


2-3-عوامل موثر در بزهکاری جوانان.. 48


2-3-1-عوامل اقتصادی.. 48


3-2-2-عوامل اجتماعی.. 52


3-2-2-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 52


3-2-2-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 54


3-2-3-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 55


3-2-3-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 57


3-2-3-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 58


3-2-3-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ خانواده ها.. 60


3-2-3-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 60


3-2-3-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 61


3-2-3-6-مسکن خانواده.. 63


3-3-نظریات جرم شناختی.. 64


3-3-1-نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 64


3-3-2-نظریه انحراف رفتاری.. 65


3-3-3-نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 66


3-3-4-نظریه برچسب زنی.. 67


3-3-5-نظریه انتقادی.. 69


3-3-6-نظریه یادگیری اجتماعی.. 70


3-3-7-نظریه هم نشینی افتراقی.. 71


فصل چهارم: تعامل بین روش های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان.. 74


4-1-اهمیت خانواده در تربیت فرزندان.. 75


4-2-خانواده و گرایش به جرم.. 76


4-3-ضروت اجتناب خانواده ها از فرزندپروری سهل گیرانه.. 78


4-4-خانواده و نقش پیشگیری از ارتکاب جرایم.. 79


4-4-1- بازدارندگی والدین از معاشرت فرزندان با دوستان ناباب.. 80


4-4-2- جلوگیری خانوادهها از راهیابی آلودگیهای محیطی به كانون خانوادگی.. 80


4-4-3- نقش خانوادهها در پیشگیری از وقوع جرائم جنسی دوران جوانی.. 80


4-4-4- نقش مهر و محبت تربیتی در محیط خانواده در پیشگیری از وقوع جرم.. 81


4-4-5- ضرورت تقویت حس مذهبی و اعتقادی فرزندان توسط خانواده.. 82


4-4-6- اجتناب والدین از ستیزههای خانوادگی و طلاق.. 83


4-4-7- هدفدار كردن زندگی برای فرزندان توسط والدین.. 84


4-4-8- اجتناب والدین از تنبیهات بدنی فرزندان در تربیت.. 85


4-4-9-خانواده و پر کردن اوقات فراغت در پیشگیری از جرایم جوانان.. 86


4-4-10-پیشگیری آموزش محور خانواده ها.. 99


4-4-11-پیشگیری کنترل مدار.. 101


4-4-12-پیشگیری عاطفی مدار از انحرافات فرزندان.. 102


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 104


5-1-نتیجه گیری.. 104


5-2-پیشنهادات.. 107


فهرست منابع.. 108


چکیده

جوانی دوره‌ای است كه والدین متوجه می‌شوند كه فرزند آنها، دیگر آن پسربچه یا دختربچه دیروزی نیست و بسیار جسور و تا حدی عصیانگر، زبر و زرنگ و منطقی است. او عقاید شخصی خود را بیش از پیش محكم تر و روشنتر بیان می‌كند. در واقع او به طور دائم، برای كسب هویت تلاش می‌كند و در جسم، افكار، هیجانها، آرزوها و روابط او با دیگران دگرگونیهایی به وجود می‌آید. مطالعات و بررسیها نشان می‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در زندگی جوانان امروز ایفا می‌كنند و ارتباط پدر و مادر با خانواده یكی از دو متغیری است كه جوانان را دائماً از ارتكاب اعمال با ریسك بالا حمایت می كند. خانواده نخستین محیطی است كه جوان در آن پرورش می‌یابد و در رفتار بعدی فرد فوق‌العاده مؤثر است و نقش مهمی را ایفا می‌کند، كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای تریتی(فرزندپروری) آنها متبلور می‌شود. با توجه به اینكه والدین یا همان محیط خانواده تشكیل دهنده‌های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می‌كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می‌دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می‌یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. نوع تشویقها، تنبیه و تحذیرها، بی اعتناییها و رفتارهای والدین در مراحل اولیه زندگی فرد آثاری برای دوره‌های بعدی در او بر جای می‌گذارد. هدف كلی این پژوهش، بررسی رابطه  بین شیوههای فرزند پروری والدین با ارتكاب جرایم می‌باشد.


واژگان کلیدی: روش های فرزندپروری، والدین، رفتارهای پرخطر، بزهکاری، جوان


فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمه

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت كند چنان چه از خانوادههایی سالم برخوردار نباشد. بی هیچ شبهه هیچ یك از آسیب‌های اجتماعی نیست كه فارغ از تأثیر خانواده به وجود آمده باشد. خانواده اساسی‌ترین نهاد جامعه پذیر كردن فرزندان به ویژه در سالهای حساس اولیه زندگی است. خانواده تحت شرایط صحیح، كودكان را آماده می‌سازد تا تواناییهای بالقوه خود را شناسایی كنند و به عنوان افراد بالغ، نقش‌های سودمندی را در جامعه به عهده گیرند. فرزندان در فرآیند جامعه‌پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، تقلید و همانندسازی را كه از مهمترین شیوههای انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهای اجتماعی است یاد می‌گیرند. در حقیقت، در خانواده است كه فرزندان می‌آموزند كه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. طبیعـی است كه خانواده نقش قابل ملاحظه‌ای در شكل‌گیری شخصیت و رفتار فرزند دارد(زارعی:1389، 219).


شیوه هایی كه والدین در تربیت فرزندان خود به كار می‌برند به سه دسته سهل گیرانه، مقتدرانه و دموكراتیك یا اقتدار-منطقی تقسیم می‌شوند. در شیوه سهل گیانه والدین اجازه می دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و یا منطقی می داند انجام دهد و هیچ نظارتی بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدین است وفرزند حق هیچ اظهار عقیده ای ندارد در غیر این صورت مورد تنبیه والدین قرار میگیرند و در شیوه دموكراتیك والدین به طور منطقی بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعیت مقتضی به او اجازه اظهار نظر می‌دهند(فضلی :1389، 80).


رفتارهای پرخطر یا جرایم ارتکابی، رفتارهایی هستند كه سلامت و بهزیستی  جوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر این اساس رفتارهای پر خطر به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول شامل رفتارهایی می شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر می‌اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند كه سلامت و تندرستی دیگر افراد جامعه را تهدید می‌كند. لذا، از آنجایی كه میزان خطرپذیری جوانان نسبت به دیگر دورههای سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می‌شود. از جمله رفتارهای پرخطری كه برای دیگران تهدید كننده می باشد، می توان به رفتارهای ضداجتماعی، مثل دزدی، پرخاشگری، گریز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهای جنسی و از جمله رفتارهای پرخطری كه برای خود فرد خطـرزا می‌باشد، میتوان به مصرف الكل، مصرف سیگار و روابـط جنسی نامطمئن اشاره كرد.


1-2-بیان مسئله

مطالعات و بررسی‌ها نشان می دهد خانواده نقش مهمی در تربیت و پرورش فرزندان دارد و ارتباط پدر و مادر با فرزندان دو متغییری است که در اعمال و رفتار کودکان نقش مهمی ایفا می کند.  نظریه پردازان جامعه شناسی انحرافات، در سالهای اخیر با تكیه بر ملاك سن و تأكید بر تعریفی رسمی كه قانون از انحرافات ارائه می دهند، رفتار انحرافی را به این صورت تقسیم كرده اند كه اگر رفتار انحرافی توسط نوجوان و جوان صورت گرفته باشد، بزهكاری و اگر توسط بزرگسالان انجام شود، جرم تلقی می شود.


اما نکته اساسی و قابل بحث در این تحقیق نتایج تأثیراتی است كه هریك از شیوه های فرزند پروری می تواند بر روی فرزند داشته باشد و ارتباطی كه این تأثیرات با برخی نگرشها، به خصوص نسبت به رفتارهای بزهكارانه، دارد. در واقع انسان چون موجودی اجتماعی است و در ارتباط با محیط های اجتماعی مختلف قرار دارد، از هر محیطی چیزی می آموزد تا در مجموع، از فرد بدونِ هویت تبدیل به شخصِ اجتماعی و دارای هویت اجتماعی شود و طبیعی است كه این فرد شهروندی مثمرثمر برای جامعه خویش می شود و در گذر از فردی بدون هویت به شخص اجتماعی، فعالیت جامعه پذیری نسبت به وی اعمال می شود. امر جامعه پذیری توسط منابع مختلف بر روی انسان عملی شده و هریك بخشی از شخصیت فرهنگی و اجتماعی شخصِ اجتماعی شده را می سازند.


در این بین، خانواده در اكثر جوامع نقش اصلی را ایفا می كند كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای فرزندپروری آنها متبلور می شود. با توجه به اینكه والدین تشكیل دهنده های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. حركت والدین تحت تأثیر جهان بینی یا سرمایه‌های فرهنگی آنان صورت می گیرد.


قابل ذكر است محیط اجتماعی كه افراد جوانان در آن با مشكلاتی مواجه می شوند، در مورد نسل‌های مختلف جوانان با یكدیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. بر این اساس این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هریك از شیوه های فرزندپروری والدین در رابطه با ایجاد نگرش مثبت به رفتارهای بزهكارانه جوانان، به ارتباط برخی عوامل دیگر در ایجاد این نوع نگرش نیز خواهد پرداخت.


1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:


حجت االله مهرافروز و مهرناز شهرآرای( 1381) دریافتند كه بین نگرش شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی رابطه ای مثبت وجود دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزندپروری مادر (استبدادی) و پیشرفت رابطه منفی معنی داری وجود ندارد. همچنین بین نگرش نسبت به شیوه های فرزندپروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مكان كنترل دانش آموز رابطه ای معنادار مشاهده نشد.

پروین كدیور(1372) به این نتیجه رسید كه: الف. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس فرزندانشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ب. بین نگرش تربیتی والدین و عزت نفس دختران رابطه بیشتر و قویتری نسبت به پسران وجود دارد.

عباس رحمتی و همكاران( 1386) به نتایج زیر دست یافتند: در افسردگی، وسواس اجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روانپریشی و شكایات جسمانی، دانش آموزانی كه میزان بیشتری از اختلالات را نشان داده اند، دارای والدین بی توجه و مستبدی بودند. همچنین در مقایسه ای ای اضطراب، خصومت و تفكر پارانوئیدی تفاوتی در چهار شیوه فرزندپروری مشاهده نشد.

ناهید هواسی( 1380) به نتایج زیر دست یافته است: بین خانوادههایی كه دارای نوجوانان معتاد هستند با خانواده هایی كه دارای نوجوانان عادی هستند، از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت وجود دارد. همچنین غیر از روش فرزندپروری سهل گیری، دیگر روشهای فرزندپروری (پذیرش، طردكننده، دیكتـاتوری) با اعتیاد رابطه منفی دارند. در ضمن نتایج تحقیق نشان داد كه بین مناطق (شمال، مركز و جنوب) از لحاظ روشهای فرزندپروری تفاوت معناداری مشاهده شده است.

سهرابی و حسنی(1386) به بررسی رابطه شیوه­های فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجوان پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عباتنداز:


1-4-1-سوال اصلی

1.شیوه های فرزندپروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟


1-4-2-سوالات فرعی

شیوه های فرزند پروری کدامند؟

شیوه های فرزندپروری کدام یک در تحقق جرم نقش مثبت ایفا می نماید؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:


1-5-1-فرضیه اصلی

به نظر می‌رسد بین شیوه های فرزند پروری و نگرش به رفتارهای مجرمانه از سوی جوانان تاثیر بسیار شگرفی دارد؟

1-5-2-فرضیات فرعی

شیوه‌های فرزندپروری والدین به سه دسته تقسیم می‌شوند: شیوه مستبدانه، شیوه اسان گیر و شیوه اقتدار منطقی.

به نظر می‌رسد، شیوه فرزندپروری آزادگذاری( آسان گیر) تاثیر مثبتی در ارتکاب جرایم از سوی جوانان دارد.

1-6-اهداف

هدف کلی این تحقیق صرفا جنبه علمی دارد که نتایج آن در مجامعه علمی مورد استفاده قرار می گیرد. اما اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم، عباتنداز:


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 16:09 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :7 |

پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تعهد سازمانی و مشكلات سازمانی ...

فصل اول   6


1-1) مقدمه  7


1-2) بیان مسئله  7


1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   9


1-4)چارچوب نظری پژوهش     10


1-5) اهداف تحقیق   12


1-6) فرضیه های تحقیق   12


1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق   13


1-7-1) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل   13


1-7-2) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته  15


1-7-3) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر تعدیل گر  16


1-8) قلمرو تحقیق   16


فصل دوم   17


بخش اول : 18


مدیریت عملکرد  18


2-1-1) مقدمه  19


2-2-1) عملكرد  20


2-3-1) مدیریت عملكرد  21


2-4-1) اهمیت مدیریت عملكرد  24


2-5-1) اهداف مدیریت عملكرد  29


2-6-1) مولفه های مدیریت عملكرد  30


2-7-1) فرآیند و مراحل مدیریت عملكرد در سازمان ها 32


2-8-1) ابزار سنجش مدیریت عملكرد  36


2-9-1) چالش های مدیریت عملكرد  39


2-10-1) مزایا و معایب مدیریت عملكرد  44


2-11-1) ارزیابی عملكرد  45


2-12-1) اهداف ارزیابی عملکرد  48


2-13-1) ابعاد ارزیابی عملكرد  50


2-13-1) فرآیند ارزیابی عملكرد  52


2-14-1) منابع ارزیابی عملكرد  53


2-15-1) مدل های ارزیابی عملكرد سازمانی   54


بخش دوم : 59


تعهد سازمانی   59


2-1-2) مقدمه  60


2-2-2) تعهد و تعهد سازمانی   61


2-3-2) انواع تعهد  63


2-4-2) فرآیند ایجاد تعهد سازمانی   65


2-5-2) ابعاد تعهد سازمانی   66


2-6-2) عوامل موثر بر تعهد سازمانی   68


2-7-2) پیشنهاداتی برای افزایش تعهد سازمانی   74


بخش سوم: 76


عدالت سازمانی   76


2-1-3) مقدمه  77


2-2-3) مفهوم عدالت و عدالت سازمانی   78


2-3-3) ابعاد عدالت سازمانی   79


2-4-3) عوامل موثر بر درك عدالت سازمانی   82


2-5-3) موانع تحقق عدالت در سازمان  83


فصل سوم   88


3-1) مقدمه  89


3-2) روش تحقیق   89


3-3) جامعه آماری تحقیق   90


3-4) حجم نمونه و روش برآورد  91


3-5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات    92


3-6) روایی   93


3-7) پایایی   94


3-8 ) محدودیت های تحقیق   96


فصل چهارم   97


4-1) مقدمه  98


4-2) توصیف پاسخ دهندگان تحقیق   99


4-3) توصیف متغیر های تحقیق   105


4-4) آزمون فرضیه های تحقیق: 130


فصل پنجم   150


5-1) مقدمه  151


5-2) نتایج آمار توصیفی   151


5-3 ) نتایج آمار استنباطی   154


5-4) پیشنهاداتی در راستای تحقیق   159


5-5) پیشنهاداتی برای محققین آتی   159


منابع و ماخذ  161


ضمائم  168


پرسشنامه  169


جداول  177


چکیده :


تحقیق و بررسی در خصوص نقش عدالت سازمانی در رابطه بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد بررسی، می تواند اطلاعات با ارزشی در ارتباط با میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای اجرایی استان گیلان، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و راهکارهایی برای بالا بردن پیوستگی عاطفی کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها در اختیار ما قرار دهد. پژوهش حاضر در پی بررسی مساله ی مهمی است و آن این كه بررسی میشود آیا مدیریت عملكرد با تعهد سازمانی با توجه به عدالت سازمانی رابطه ای دارد؟ روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد. پس از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه نتایج بدست آمده موئد این مطلب بود که نقش عدالت سازمانی در رابطه بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی در جامعه مورد بررسی تائید نگردید و نیز مشخص گردید ساختار مسولیت در سازمانهای اجرایی استان گیلان متناسب نبوده و نیاز به اصلاح و بازبینی مجدد دارد .


كلیات تحقیق


1-1) مقدمه


مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند كه مهم ترین عامل كسب مزیت رقابتی، منابع انسانی ها سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله ی تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یكی از دغدغه های جدی مدیران سازمان ها محسوب می شود. دستیابی به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت هر سازمان، بدون عزم جدی و پذیرش درونی و كوشش خود جوش عناصر و كاركنان میسر نیست. تحقق این اهداف زمانی به نتیجه می رسد كه هر یك از كاركنان از تعهد درونی و نسبتاً با ثباتی نسبت به اهداف، راهبردها و شیوه های وصول و تحقق اهداف سازمانی داشته باشند و در عمل به شغل و كار خود دلبستگی داشته باشند.


آن چه دنیای امروز را از دنیای چند دهه قبل سازمان ها متمایز می نماید، محیط ناپایدار و پیچیده، رقابت فزاینده، تغییر و تحولات سریع و توسعه ی روز افزون ارتباطات و هم چنین تحولات شگرف دانش مدیریت می باشد كه وجود نظام مدیریت عملكرد اثربخش را برای سازمان ها اجتناب ناپذیر نموده است؛ عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسان‌ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان‌ها در زندگی اجتماعی، نقش عدالت در ســازمان‌ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان‌های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن‌ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است.


1-2) بیان مسئله


مطالعات نشان می­دهند بین عدم تعهد سازمانی و مشكلات سازمانی چون ترك خدمت ، غیبت ، تاخیر ، عدم مشاركت و درگیری فعال نیروی كار و سطح پایین عملكرد و بازدهی نیروی انسانی رابطه معنادار و معكوس وجود دارد (استرو و رایلی،1997) . پیامدهای وجود كاركنانی با تعهد كم ممكن است برای سازمان گران تمام شود ، از اینرو لازمست مورد توجه مدیریت قرار گیرد(وارد و دیویس ،1995).


تعهد سازمانی را می توان متغیری دانست كه توجه قابل ملاحظه ای را در ادبیات سازمانی به خود جلب كرده است (رهنورد و رادمنش، 1382). تعهد سازمانی منعكس كننده ی نگرش های افراد نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی است و بیانگر نیرویی است كه فرد را ملزم می كند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر، جهت تحقق اهداف سازمانی كارهایی را انجام دهد. تعهد سازمانی حالتی است كه كاركنان را در جهت كسب اهداف سازمانی رهنمود می كند و شامل شناخت، درگیری و وفاداری كاركنان می گردد.


از نگاهی دیگر نیز تعهد پاسخی احساسی است كه توسط رفتار، اعتقادات و نگرش افراد سنجیده می شود و تمام سطوح پائینی و بالایی سازمان را در بر می گیرد (عوض پور، 1386). به عبارتی تعهد سازمانی بیان كننده ی وابستگی روانشناختی به سازمان محل استخدام است و طبق نظر آلن و مایر (1990) ممكن است اشكال متفاوتی داشته باشد (غفوری و گل پرور، 1388). تعهد سازمانی از آن جهت مهم است كه با پیامدهای سازمانی مطلوبی مانند كاهش غیبت از كار، كاهش جابه جایی و بهبود عملكرد شغلی رابطه دارد (Jaramillo et al., 2005).


از سوی دیگر مدیریت عملکرد را می­توان راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان و همچنین پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشتر نسبت به سازمان دانست ( ابیلی و موفقی، 1382). یكی از جدیدترین مباحث در مدیریت به طور عام و در حوزه ی مدیریت منابع انسانی به طور خاص مفهوم مدیریت عملكرد است. این مفهوم بعد از آن مطرح شد كه اثربخشی پائین شیوه های سنتی ارزیابی عملكرد به خصوص در نیل به اهداف استراتژیك سازمان آشكار گردید (مقیمی و حفیظی، 1388). به زعم دمینگ، مسئولیت شكست اكثر برنامه های بهبود عملكرد، سیستم است و نه فرد، وی معیارهای سنتی ارزیابی عملكرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده است (Waite & Stites-Deo, 2000). مدیریت عملكرد را می توان روشی استراتژیك و یكپارچه تعریف كرد، روشی برای فراهم آوردن موفقیتی پایدار برای سازمان ها از طریق عملكرد كاركنان كه در آن سازمان ها كار می كنند. در یك تعریف ساده مدیریت عملكرد عبارت است از ممیزی بینش، دانش و توانایی های بالقوه و بالفعل منابع انسانی، پرورش افراد در راستای استراتژی های سازمان و تعالی افراد سازمان و جامعه (میرسپاسی، 1388). همچنین مدیریت عملكرد فرآیندی است كه از طریق آن سازمان عملكرد خود را با اهداف و استراتژی های سازمانی و كاركردی منطبق می نماید (Kloot & Martin, 2000).


یكی دیگر از مولفه های مهم سازمانی عدالت سازمانی است. رعایت عدالت یكی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بقای سازمان و حفظ آن در بلند مدت است، از این رو مفهوم عدالت در سیر نظریه‌های سازمان مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است (پورعزت و قلی‌پور، 1387). در حالت كلی عدالت سازمانی عبارت است از ادراك یك فرد یا گروهی از انصاف در رفتارهایی كه در یك سازمان با آن‌ها شده است و واكنش رفتاری نسبت به این گونه ادراكات (Nadiri & Cem, 2010). در همین راستا محققان و پژوهشگران مختلفی روابط بین عدالت سازمانی و پیامدهای رفتاری و نگرشی از قبیل تعهد سازمانی و رفتارهای مدنی سازمانی را بررسی كرده اند و برخی بیان داشته اند كه عدالت سازمانی ادراك شده رابطه ی مثبتی با تعهد سازمانی، خشنودی شغلی و رفتارهای مدنی سازمانی دارد (Cohen & Spector, 2001; Colquitt, 2001, Liao & Rupp, 2005; Mayer et al., 2007).


پژوهش حاضر در پی بررسی مساله ی مهمی است و آن این كه بررسی می شود آیا مدیریت عملكرد با تعهد سازمانی با توجه به عدالت سازمانی رابطه ای دارد؟


 1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق


نیروی انسانی را از سرمایه های اصلی سازمان می­دانند و به نظر می­رسد شناخت و آگاهی از رفتارهای سازمانی و تاکید بر امور انسانی در سازمان­ها به منظور افزایش سطح کارایی و اثربخشی در سازمان ضرورت دارد از آنجاییکه تعهد سازمانی اساس و محور اثربخشی سازمان است و همچنین مدیریت عملکرد نیز به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف استراتژیک میباشد در این تحقیق به دنبال کنکاش بیشتر عوامل موثر بر رابطه میان آن دو هستیم.


تحقیقات نشان داده است کارکنانی که تعهد بالایی دارند دوست ندارند سازمان را ترک کنند ، به نظم ومقررات توجه کرده و عملکرد بالایی دارندMeyer et al,2010,p3 ). (          


همچنین به نظر می­رسد تحقیق و بررسی در خصوص نقش عدالت سازمانی در رابطه بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد بررسی،می تواند اطلاعات با ارزشی در ارتباط با میزان تعهد سازمانی کارکنان جامعه تحت بررسی، ایجاد یک بینش جدید در مسئولین و راهکارهایی برای بالا بردن پیوستگی عاطفی کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان و در نتیجه عملکرد بهتر آنها در اختیار ما قرار دهد. به نظر می رسد مدیران با شناسایی صحیح و به موقع عوامل موثر این تحقیق،بتوانند آگاهانه با وضعیت های مختلف سازمانی برخورد نمایند .


از طرف دیگر اجرای چنین تحقیقاتی علاوه بر افزایش دانش مدیران و دست اندر کاران پیرامون موضوع مورد بررسی، می تواند راهگشای افراد برای ادامه تحقیق در این راستا و در زمینه های دیگر باشد .با توجه به مسائل مطروحه فوق و با توجه به این نکته که هیچ گونه تحقیقی در زمینه بررسی نقش عدالت سازمانی در رابطه بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی در جامعه مورد بررسی صورت نگرفته ، بنابراین ضرورت دارد که این مقوله در سازمان های اجرایی استان گیلان که امور اجرایی استان را بر عهده دارند مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد .


1-4)چارچوب نظری پژوهش


در خصوص ارتباط بین متغییر مستقل و متغییر وابسته این تحقیق تا كنون مطالعاتی زیادی صورت گرفته است و همچنین مطالعاتی در زمینه نقش عدالت سازمانی در رابطه بین آن دو كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:


رابطه ی معناداری میان تعهد سازمانی و عملكرد كارشناسان وجود دارد (حسین زاده,1383) .

بین مدیریت عملكرد و تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری عدالت سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (Farndale et all, 2010).

عدالت سازمانی و مولفه های آن در رابطه بین مدیریت عملكرد و ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) همبستگی مثبت معناداری دارند (Joiner & Bakalis, 2006).

در این پژوهش رابطه بین مدیریت عملكرد و نعهد سازمانی با توجه به عدالت سازمانی مطابق مدل مفهومی تحقیق (شكل 1-1) بررسی میشود .


شكل 1-1) نقش عدالت سازمانی در رابطه ی بین مدیریت عملكرد و تعهد سازمانی


-5) اهداف تحقیق


اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:


سنجش مدیریت عملكرد در سازمان های اجرایی


سنجش تعهد سازمانی كاركنان در سازمان های اجرایی


سنجش عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی


سنجش رابطه ی بین مدیریت عملكرد و تعهد سازمانی كاركنان با توجه به عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی.


1-6) فرضیه های تحقیق


› فرضیه اصلی پژوهش:


بین مدیریت عملكرد و تعهد سازمانی كاركنان با تـوجه بـه عدالت سازمانی در سازمان های اجرایی رابطه وجود دارد.در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 16:06 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :6 |

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی و ...

تعریف موضوع........................................................................................... 3

اهمیت موضوع............................................................................................ 4

نگهداری و تعمیرات.................................................................................... 5

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایایی......................................................... 6

پایایی........................................................................................................ 7

روش­های ارزیابی پایایی......................................................................... 8

روش­های بهسازی پایایی........................................................................ 9

اطلاعات پایایی...................................................................................... 9

روش­های پیش­بینی پایایی..................................................................... 10

محاسبه­ی شاخص­های پایایی................................................................. 11

تابع چگالی احتمال خرابی........................................................ 11

تابع پایایی.............................................................................. 11

تابع نرخ خرابی....................................................................... 11

میانگین فاصله­ی زمان بین خرابی­ها (MTBF)............................ 12

میانگین مدت زمان تعمیرات (MTTR)..................................... 12

قابلیت دسترسی...................................................................... 12

تابع پایایی به ازای توابع توزیع مختلف.................................................. 13

پایایی سیستم­های سری......................................................................... 14

پایایی سیستم­های موازی....................................................................... 14

نقش تعمیرات در پایایی........................................................................ 14

پویایی سیستم........................................................................................... 15

بیان مسئله............................................................................................ 19

تدوین فرضیه­های پویا.......................................................................... 19

فرموله کردن......................................................................................... 20

آزمون و اعتبارسنجی مدل...................................................................... 21

طراحی و ارزیابی سیاست..................................................................... 23

کنترل کیفیت آماری................................................................................... 23

نمودار جمع تجمعی............................................................................. 24

ماسک V............................................................................................. 24

روش جدولی جمع تجمعی................................................................... 25

فرضیات پژوهش...................................................................................... 27

هدف پژوهش........................................................................................... 27

روش پژوهش.......................................................................................... 27

ساختار پایان­نامه........................................................................................ 28

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع........................................................................... 29


مقدمه...................................................................................................... 30

سیستم نگهداری و تعمیرات....................................................................... 30

پیشرفت­های اخیر در زمینه­ نگهداری و تعمیرات.................................. 34

پایایی...................................................................................................... 36

پویایی سیستم........................................................................................... 39

کنترل کیفیت آماری................................................................................... 46

شکاف پژوهش......................................................................................... 47

نتیجه­گیری................................................................................................ 48

فصل سوم: روش پژوهش........................................................................................... 49


مقدمه........................................................................................................ 50

طراحی مدل پویا برای سیستم نگهداری و تعمیرات....................................... 50

بیان مسئله....................................................................................... 52

تدوین فرضیه­های پویا...................................................................... 54

جدول متغیرهای مدل........................................................................ 58

نمودار علّت و معلول........................................................................ 59

نمودار انباشت و جریان.................................................................... 89

نتیجه­گیری................................................................................................. 91

فصل چهارم: مطالعه­ی عددی...................................................................................... 92


مقدمه....................................................................................................... 93

اجرای مدل شبیه­سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات............. 93

اعتبارسنجی مدل شبیه­سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات..... 96

تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از نمودار CUSUM........................................... 104

نتیجه­گیری.............................................................................................. 106

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها............................................................................ 107


نتیجه­گیری................................................................................................. 108

پیشنهادها.................................................................................................. 109

مراجع...................................................................................................................... 110


مراجع فارسی............................................................................................................. 111


مراجع لاتین............................................................................................................... 111
فهرست شکل­ها


شکل 1-1- نقشه استراتژی ارزیابی متوازن سیستم نگهداری و تعمیرات............................... 6


شکل 1-2- فرآیند مدل­سازی......................................................................................... 16


شکل 1-3- فرآیند مدل­سازی در پویایی شناسی سیستم.................................................... 17


شکل 1-4- شکل پارامتری ماسک V.............................................................................. 23


شکل 1-5- نمودار وضعیت جمع تجمعی....................................................................... 25


شکل 2-1- نمودار علّت و معلولی پژوهش دنیل و بنگت................................................ 40


شکل 2-2- نمودار انباشت و جریان پژوهش دنیل و بنگت.............................................. 41


شکل 2-3- نمودار انباشت و جریان پژوهش ژانگ و ژیانگ............................................ 42


شکل 2-4- نمودار انباشت و جریان پژوهش اولیوا و استرمن........................................... 43


شکل 2-5- نمودار انباشت و جریان پژوهش دوآن و همکاران......................................... 44


شکل 3-1- جایگاه سیستم نگهداری و تعمیرات.............................................................. 48


شکل 3-2 فلوچارت رویه­ی حل مسأله­ی پژوهش........................................................... 51


شکل 3-3- نمودار علّت و معلولی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات.............. 80


شکل 4-1- نتایج مدل شبیه­سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات................ 88


شکل 4-2- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی میزان مهارت کارکنان............................. 90


شکل 4-3- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی بهره­وری کارکنان................................... 91


شکل 4-4- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی هزینه­ی آموزش..................................... 92


شکل 4-5- اثر تغییر تعداد برنامه­ی آموزش روی کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات......... 93


شکل 4-6- اثر تغییر تعداد برنامه­های تبلیغاتی روی تعداد مشتریان................................... 94


شکل 4-7- اثر تغییر تعداد برنامه­های تبلیغاتی روی سهم بازار.......................................... 95


شکل 4-8- اثر تغییر نرخ تورم روی هزینه­ی مواد به ازای هر ماشین.................................. 96


شکل 4-9- اثر تغییر نرخ تورم روی قیمت محصول........................................................ 97


شکل 4-10- نمودار کنترل CUSUM با بهره گرفتن از داده­های پایایی.................................... 99


فهرست جدول­ها


جدول 1-1- تابع پایایی به ازای توابع توزیع مختلف....................................................... 12


جدول 1-2- اعتبارسنجی مدل­های پویایی سیستم............................................................ 21


جدول 3-1- فرآیند مدل­سازی سیستماتیک مسائل پویایی سیستم...................................... 49


جدول 3-2- متغیرهای تأثیرگذار بر مدل......................................................................... 55


جدول 4-1- تعدادی از روابط حاکم بر مدل پویا در سیستم نگهداری و تعمیرات............... 86


چکیده


ارزیابی و کنترل پایایی، یکی از مسائل مهم و حیاتی هر سیستم نگهداری و تعمیرات است؛ به گونه­ای که پایایی یک سیستم، می­تواند بیانگر میزان توانایی آن در مواجهه با مسائل گوناگون باشد. هدف از این مطالعه، ایجاد و توسعه­ی روشی جدید برای ارزیابی پایایی در یک سیستم نگهداری و تعمیرات است. از این رو، مجموعه­ای از حلقه­های علّی و معلولی و نمودارهای انباشت و جریان برای فهم و درک بهتر عوامل پویا در سیستم نگهداری و تعمیرات به کار گرفته شده است. همچنین، از نمودار کنترل جمع تجمعی (CUSUM)، برای تعیین صحت عملکرد مدل، استفاده شده است و توانایی این نمودار در شناسایی انواع تغییرات در پایایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.


از جمله عوامل مؤثر بر پایایی یک سیستم نگهداری و تعمیرات می­توان به میزان تعمیرپذیری تجهیزات و ماشین­آلات، کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات، میزان استفاده از روش­های نوین کنترل کیفیت، میزان استفاده از برنامه­های بهبود پایایی، میزان دستیابی به استانداردهای بین­المللی، میزان آموزش کارکنان، میزان مهارت کارکنان، میزان توانایی مواجهه با نیازهای مشتریان، میزان توانایی تشخیص تغییر در سیستم، میزان رضایت مشتریان و ... اشاره نمود.


مقدمه


در طول سالیان بسیاری، در اکثر سازمان­ها و شرکت­ها، تمامی تمرکز مدیریت، بر فعالیت­های تولیدی بوده و به موضوع نگهداری و تعمیرات (نت)[1]، به چشم یک سربار و مزاحم، نگریسته شده و این نگرش، باعث شده است که فعالیت­های نت، نادیده گرفته شود؛ امّا، در سال­های اخیر، سیاست­های سازمانی و نیازمندی­های کسب و کار، باعث شده تا مدیران، به موضوع نگهداری و تعمیرات، بیشتر توجه کنند. یکی از دلایل اصلی این توجه، آن است که هزینه­های نت در سازمان­ها به یکی از هزینه­های اصلی، تبدیل شده است. فراوانی بسیار زیاد هزینه­های بخش نت در کارخانه­ها، این توان بالقوه را برای مدیریت ایجاد كرده است تا با توجه به مقوله نت، جلوی بسیاری از این هزینه­ها گرفته شود.


از طرفی، جهانی شدن بازار و رشد سریع توانایی گردش اطلاعات، موجب افزایش رقابت جهانی شده است که در نتیجه، برای رقابت موفقیت‌آمیز در محیط تجاری رقابتی و آشفته امروزی، سازمان‌ها به عنوان ابزاری برای تأمین سود رقابتی و بقا، روی رضایت مشتریان از طریق افزایش تأکید بر کیفیت محصولات و خدماتشان، متمرکز شده‌اند که لازمه­ی این امر، بهره‌گیری از روش­های نوین نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف است.


همچنین، مدیران، امروزه برای بقا در مواجهه با مسائل محیطی باید با پیچیدگی، تنوع و تغییرات روزافزون دست و پنجه نرم کنند. متدولوژی پویایی­های سیستم در نتیجه تلاش­های انجام شده برای بررسی و رفع موضوعات پویا و مرتبط با سیاست­های بلند مدت که هم در بخش عمومی و هم بخش خصوصی رواج دارد؛ شکل گرفت. پویایی­های سیستم، متدولوژی مطالعه و مدیریت سیستم­های بازخوردی پیچیده مانند سیستم­های موجود در حوزه کسب و کار و سایر سیستم­های اجتماعی است [6].


در این پایان­نامه، یک سیستم نگهداری و تعمیرات به همراه اجزای آن، به طور جامع در راستای پایایی با روش پویایی سیستم، مدل­سازی شده و با بهره گرفتن از مطالعات شبیه­سازی، نتایج کنترلی آن با کمک نمودار کنترل CUSUM، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.


***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***


متن کامل را می توانید دانلود نمائیددر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 16:03 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :6 |

پایان نامه بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران ...

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                  صفحه


مقدمه...........................................................................................................................................      1


بیان مسأله ..................................................................................................................... 1

سابقه تحقیق................................................................................................................... 2

ضرورت و نوآوری تحقیق............................................................................................. 4

سؤالات تحقیق............................................................................................................... 4

فرضیات تحقیق ............................................................................................................. 5

هدف­ها و کاربردهای تحقیق ........................................................................................ 5

روش­ و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه ....................................................     5

ساماندهی تحقیق............................................................................................................ 6

فصل اول: کلیات........................................................................................................................        7


بخش اول: سند به عنوان یکی از ادلّه­ی اثبات دعوی..............................................................   8


گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن................................................................................... 9


ادله اثبات دعوی............................................................................................................. 9

اقسام ادله­ی اثبات دعوی................................................................................................ 10

گفتار دوم: سند و ارکان آن.......................................................................................................          11


مفهوم لغوی سند............................................................................................................ 11

-معنی عام و خاص سند................................................................................................ 12

الف- معنی عام.....................................................................................................................         12


     ب- معنی خاص...................................................................................................................         12


ارکان سند....................................................................................................................... 13

الف-نوشته بودن سند........................................................................................................... 13


ب: قابلیت استناد. ................................................................................................................ 15


ج: امضاء...............................................................................................................................        16


بخش دوم: انواع سند و اهمیت آن............................................................................................ 17


 گفتار اول: اهمیت سند در حقوق معاصر ایران.......................................................................   18


تاریخچه­ی سند در ایران................................................................................................ 18

اهمیت سند در حقوق معاصر ایران................................................................................ 19

تنزّل اعتبار سند در مرحله­ی اثبات................................................................................. 20

گفتار دوم: انواع سند..................................................................................................................         23


1- سند رسمی و اقسام آن............................................................................................. 23


        الف- سند رسمی از نظر حقوق مدنی و حقوق ثبت ................................................    23


        ب-اقسام سند رسمی................................................................................................. 25


2-  سند عادی و اقسام آن ............................................................................................          26


           الف: سند عادی در حقوق مدنی................................................................................... 26


          ب: اقسام سند عادی.......................................................................................................         27


3- مقایسه­ی اسناد عادی و رسمی.................................................................................  27


فصل دوم: سند عادی..................................................................................................................30


بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن          .................................................................................  31


  گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی................................................................................  32


مفهوم سند عادی............................................................................................................ 32

مصادیق استثنایی سند عادی........................................................................................... 33

      الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت        33


       ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت........................................................  36                                                                                   


  گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی.....................................................................   38


شرایط شکلی................................................................................................................. 38

        الف-امضاء........................................................................................................................        38


        ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه......................................................................  40


شرایط ماهوی................................................................................................................ 41

  گفتار سوم: استناد به سند عادی.............................................................................................. 42


مفهوم استناد................................................................................................................... 42

ارائه­ی اصل سند............................................................................................................ 43

وجود سند نزد طرف مقابل............................................................................................ 44

وجود سند نزد ثالث....................................................................................................... 45

  گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی....................................................................................  46


حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او ........................................ 46

حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل................................................................ 48

حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث.............................................................. 49

بخش دوم: دفاع در برابر ارائه­ی سند........................................................................................ 49


  گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن.......................................................................................... 50


مفهوم دفاع..................................................................................................................... 50

انواع دفاع....................................................................................................................... 50

گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن...................................................................................... 51


مفهوم دفاع شکلی.......................................................................................................... 51

انواع دفاع شکلی............................................................................................................ 52

  الف- انکار و تردید..................................................................................................................         52


       یک- مفهوم انکار و تردید................................................................................................. 52


        دو- وجوه تشابه انکار و تردید......................................................................................... 53


        سه- تفاوتهای انکار و تردید............................................................................................. 53


ب: ادعای جعل..........................................................................................................................        54


یک- مفهوم جعل.................................................................................................................          54


دو- انواع جعل.....................................................................................................................         55


سه- تفاوت­های ادعای جعل با اظهار انکار و تردید.............................................................   56


گفتار سوم: دفاع ماهوی.............................................................................................................         57


مفهوم دفاع ماهوی......................................................................................................... 57

شیوه­های دفاع ماهوی.................................................................................................... 57

توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی.................................................................................... 58

 گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند..........................................................................  59


1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند......................................................................................... 59


الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر...............................................................................  61


ب- دقت در خط، مهرو امضای سند........................................................................................... 62


ج- تحقیق از گواهان و مطلعین...................................................................................................          62


د-استکتاب..................................................................................................................................        63


ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم­الصدور...........................      63


2-آثار حقوقی ادعای جعل..........................................................................................................         66


الف-نسبت به دادگاه...................................................................................................................         66


ب-نسبت به مدعی جعل............................................................................................................          67


ج-نسبت به طرف مقابل..............................................................................................................         67


د-وضعیت سکوت......................................................................................................................         68


ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل...................................................................................  69


3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید................................................................................................72


الف-نسبت به دادگاه...................................................................................................................         72


ب-نسبت به انکار یا تردید کننده................................................................................................ 72


ج-نسبت به طرف مقابل..............................................................................................................         73


د-وضعیت سکوت......................................................................................................................         74


4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند...............................................................   74


الف-نسبت به ادعای جعل..........................................................................................................          75


ب-نسبت به انکار و تردید..........................................................................................................         76


5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید....................................................................  76


بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول..........................................    78


گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید.........................................................................  78


تعریف............................................................................................................................ 78

نقش سند عادی در دعاوی خلع ید............................................................................... 79

گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق...........       85


مصادیق قانونی و رویه قضایی....................................................................................... 85

نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی.................................................................... 87

      الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن.......................................................................  87


      ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن................................................................   88


      ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی..................................................   89


گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول........90


الزام به تنظیم سند رسمی انتقال..................................................................................... 90

اثبات مالکیت................................................................................................................. 92

بخش چهارم: اسناد الکترونیک.................................................................................................. 93


گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک........................................................................................... 93


مفهوم سند الکترونیک.................................................................................................... 93

لزوم توجه به اسناد الکترونیک....................................................................................... 95

کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی....................................... 95

    الف- قابلیت خوانده شدن..................................................................................................... 97


   ب- قابلیت ارائه......................................................................................................................         97


   ج- قابلیت دوام.......................................................................................................................        98


   د- قابلیت انتساب....................................................................................................................        99


   ه- عدم قابلیت تغییر................................................................................................................         98


گفتار دوم: انواع سندالکترونیک.................................................................................................99


گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک...............................................................................101


فصل سوم: سند رسمی.............................................................................................................103


بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن...............................................................................104


  گفتار اول: تنظیم سند رسمی.................................................................................................105


شرایط تنظیم کننده سند................................................................................................105

       الف- تنظیم سند به وسیله­ی مأمور رسمی........................................................................105


       ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی.......................................................................106


         یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی.................................................................................107


         دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی..................................................................................107


رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی..............................................................108

      یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمی­اندازد.....................................108


      دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت می­اندازد.........................................109


       2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی................................................................................109


        الف- رعایت محل تنظیم سند.........................................................................................109


  گفتار دوم: اعتبار سند رسمی.................................................................................................110


شبهه در رسمی بودن سند.............................................................................................110

اعتبار محتویات سند رسمی..........................................................................................112

اعتبار مندرجات سند رسمی........................................................................................113

        الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی.................................................................................113


        یک- اعتبار تاریخ سند رسمی..........................................................................................114


       دو- اعتبار اعلامیات افراد..................................................................................................115


       سه- اعلام عقیده­ی شخصی مأمور رسمی.........................................................................116


حدود اعتبار سند رسمی...............................................................................................117

       الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است...................................118


       ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است...........................................................119


حجیّت رونوشت اسناد رسمی......................................................................................121

اعتبار سند تصدیق گواهی شده.....................................................................................121

بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی.......................................................................122


  گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی.........................................................................122


  گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی.......................................................................125


مفاد سند صراحت داشته باشد......................................................................................125

مفاد سند حاکی ار التزام باشد.......................................................................................125

مفاد سند منجّز باشد......................................................................................................126

 گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی....................................................................................127


فصل چهارم- تعارض اسناد.....................................................................................................129


بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی....................................130


      گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی..................................................................131


تعریف تعارض.............................................................................................................131

شرایط تحقق تعارض....................................................................................................131

   الف-وجود حداقل دو دلیل.............................................................................................132


   ب-تنافی و تکذیب یکدیگر............................................................................................132


    ج-وحدت موضوع.........................................................................................................132


   د-حجیّت ادله(قابلیت استناد............................................................................................133


  گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی..............................................................134


تعارض سند با اقرار......................................................................................................134

تعارض سند با شهادت.................................................................................................139

تعارض سند با امارات...................................................................................................143

تعارض سند با قسم......................................................................................................148

تعارض سند با نظریه کارشناس....................................................................................149

بخش دوم- تعارض سند با سند...............................................................................................152


  گفتار اول-تعارض دو سند هم­نوع........................................................................................152


تعارض سند عادی با عادی...........................................................................................152

تعارض دو سند رسمی.................................................................................................153

  گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی..............................................................................155


نظریه گروه اول و دلائل آنها.........................................................................................156

نظریه گروه دوم و دلائل آنها.........................................................................................158

تحلیل نظرات دو گروه..................................................................................................161

  گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک...........................................................................................................................................162


وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی..................................162

تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر...............................................................167

 الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند.............................................................................................................................................167


  ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید می­شود...................................................................168


نتیجه گیری و پیشنهادات..........................................................................................................170


الف- نتیجه­گیری.......................................................................................................................170


ب- پیشنهادات........................................................................................................................172


منابع...........................................................................................................................................173


مقدمه


1- بیان مسأله


یکی از ادله نه­گانه اثبات دعوی سند می­باشد که مهمترین و رایج­ترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می­شود به دو نوع تقسیم می­شوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشته­ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشته­ای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می­رود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.


حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم می­شوند نه ایجاد  حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می­شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده­اند.


قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.


علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم می­شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر می­دارند "دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­شود." و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.


سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.


با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­کند.


سؤالات تحقیق


وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟

قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟

ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟

5- فرضیات تحقیق


استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی­باشد.

ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.

اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.

6- هدفها و کاربردهای تحقیق


آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.  در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه  قرار خواهد گرفت.


7- روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجهدر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 15:59 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :7 |

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان ...

چکیده:


امروزه با پیشرفت دانش پزشکی در زمینه پیوند اعضا ء ، بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابزده ای یافته است. این در حالی است که پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است.


با وجود آنکه مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل  خرید و فروش  و تصرف در اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی  یعنی مالیت و ملکیت اعضای بدن از دیدگاه برخی فقها ء مورد تردید  قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است.


مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را طبق شروطی بوجود آورده است . مقابله با  مسئله بیع اعضاء ، مخالفین را به سوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع، موضوعی حل شده است ، اما مخالفین ،هبه اعضای بدن را ترجیح  دادند . درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان  نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی بودن توام با یک عمل معنوی  راه حل معقول و موجهی است.


در این پایان نامه با بررسی اقوال و ادله موافقین و مخالفین در بین علمای شیعه و سنی و مستندات قرآنی و روایی موجود ، بر این باور است که در عصر کنونی با توجه به وجود منافع عقلایی و امکان استفاده مطلوب از اعضای بدن انسان در تامین و  تداوم سلامت و نجات  جان انسان ها ، امکان خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان زنده ، و همچنین اجساد آنها ، تحت شرایط و ضوابطی وجود دارد.


این امر بدان معنا است که بطور کلی ، اعضای بدن انسان مالیت داشته و در نتیجه مانند سایر اموال قابل معامله در قالب عقد بیع خواهد بود .


واژگان کلیدی :


ملکیت ، مالیت ، پیوند ، بیع، اهدای عضو


مقدمه


الف) بیان مسئله


معامله اعضای بدن انسان از موضوعات نوظهوری است که در دهه اخیر ، از جمله مباحث فقهی - حقوقی روز جامعه گردیده و فقها و حقوقدانان را به بررسی ماهیت و آثار فقهی - حقوقی آن وا داشته است . نقطه آغاز این حرکت ، از زمانی شروع گردید که با پیشرفت دانش پزشکی امکان پیوند اعضای بدن انسان زنده یا مرده به افراد نیازمند ، و در نتیجه نجات جان آنها از مرگ و نیستی ، و یا بازگرداندن آنها به جامعه برای ادامه فعالیت های روزمره  و گذران زندگی خود و خانواده محقق گردید .


از این رو  ، اعضای بدن انسان که تا مدتی قبل براساس نظرات فقها جزء نجاسات و غیر قابل منفعت عقلایی تصور می گردید و اولین و آخرین حکم پس از قطع آنها از بدن ، دفن آنها بنظر می رسید ، به یکباره تغییر نموده و از چنان ارزش و اعتبار عقلایی ای برخوردار گردیدند که مانند دیگر اموال قیمتی ، با مبالغ بالایی مورد خرید و فروش قرار می گیرند . آمار منتشره از مراکز پزشکی پیوند اعضاء در کشور مبنی بر تعداد  پیوندهای صورت گرفته و نجات یافتن جان انسان ها تایید کننده این مدعا می باشد .

با تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است ؛ در تاریخ 17/1/79 و صدور مجوز قانونی پیوند اعضاء توسط قانونگذار ، جریان آرام معامله اعضای بدن شتاب بیشتری یافت ، تا بدان جا که برخی حتی با نیات غیر خیرخواهانه وصرفا  به خاطر دریافت منفعت مالی ، برخی از اعضای بدن خودرا فروخته و یا در مواقعی که قطع آن عضو باعث مرگ آن ها  می گردد. عضو مذکور را پیش فروش می نمایند .


از این رو اخیرا به دنبال این جریان شتابنده پزشکی ، مسایلی در محافل فقهی - حقوقی مطرح گردیده است به عنوان نمونه :


آیا امکان معامله اعضای بدن انسان وجود دارد ؟ آیا امکان تصور مالیت و مالکیت برای اعضای بدن انسان وجوددارد ؟ مالک یا مالکین احتمالی اعضای بدن انسان چه کسانی خواهند بود ؟


 بدیهی است در صورت ارائه پاسخ صحیح و منطقی برای سوالات مطرح شده ، عمل خرید و فروش اعضای بدن ، قالبی حقوقی یافته و در بستر شرایط و قواعد یکی از عقود شرعی ، مورد حمایت قانونگذار قرار خواهد گرفت و در غیر اینصورت همان گونه که در حال حاضر شاهد آن هستیم ، به لحاظ اختلاف در آراء فقها و صاحب نظران دینی ، واقعیت غیر قابل انکار معامله اعضای بدن ، در هاله ای از ابهام بین صحت و جواز عمل و بطلان و عدم جواز بین عملی پسندیده و ممدوح و کاری مذموم و زشت باقی خواهد ماند .

 آنچه مسلم است مال در اصطلاح فقهی و حقوقی بر اشیاء خاصی اطلاق می گردد و تنها چیزی را می توان مال نامید که عناصر ضروری تشکیل دهنده مال در آن جمع باشد ؛ و از طرفی مالکیت حقی است که شارع مقدس و مقنن برای فرد یا افرادی در صورت حصول شرایطی در نظر گرفته اند . در مسئله خرید و فروش در قالب عقد بیع ، رعایت و حصول شرایطی در طرفین عقد و عوضین ضروری خواهد بود که از همه مهم تر آن است که باید عین مورد معامله قابل تملک برای طرف دیگر معامله باشد و از آن رو در تعریف عقد بیع گفته اند : عقد بیع ، تملیک عین به عوض معلوم است و آثارصحت عقد بیع آن است که طرفین را ملزم به انجام تعهدات صورت گرفته در زمان عقد می نماید ؛ به نحوی که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف ، طرف دیگر می تواند الزام به انجام تعهد شده را درخواست نماید .

 به همین خاطر با توجه به معانی فقهی - حقوقی مال ، مالکیت و بیع در شرع و قانون تاکنون در مسئله خرید و فروش اعضای بدن ، پاسخ روشنی  به سوالات پیرامون  آن داده نشده است . در بین فقهای معاصر نیز چند نظر کلی وجود دارد . برخی به طور مطلق هرگونه قطع اعضای بدن انسان را جایز نمی دانند . 

دسته ای دیگر بین اعضای بدن انسان قائل به تمایز بوده و برخی را قابل جداکردن و برخی را قابل انتقال نمی دانند . گروهی در صورتی عملیات قطع اعضاء را جایز می دانند که این انتقال به صورت تبرعی بوده و در مقابل  آن عوضی دریافت نگردد و عده ای نیز بیع اعضای بدن انسان را  جایز می دانند .

در مورد فروش اجساد نیز نظرات متفاوتی بیان گردیده است.  برخی فروش جسد برای تشریح را جایز ندانسته ، و برخی قائل به اهداء جسد به صورت رایگان ، و در نهایت گروهی نیز این کار را جایز می دانند . در هرحال در این پژوهش به بررسی دلایل و مستندات هرگروه پرداخته  و برآنیم که در یک قضاوت منصفانه بین ادله هرگروه به بررسی فقهی - حقوقی بیع اعضای بدن انسان بپردازیم .


ب) سوالات تحقیق


1- آیا اعضای بدن انسان مالیت دارد؟


2- آیا انسان دارای حق مالکیت براعضای بدن خود می باشد؟


3- آیا امکان معامله اعضای بدن انسان زنده و مرده وجود دارد؟


ج) فرضیات


الف) در اهدای عضو ،اعضاء و جوارح در حکم مال بوده و هرگونه تصرف و انتفاع جایز است.


ب)انسان می تواند به لحاظ عقلایی در اعضاء و جوارح خود تصرف نماید.


ج) حق مالکیت، با مرگ انسان، در قالب وصیت یا با اذن وراث قانونی قابل انتقال است.


د ) اهداف تحقیق


لازم است اشاره شود که موضوعی مانندمالکیت اعضاء و اهدای عضو ، علاوه بر اجازه مراجع دینی و قانونی و پزشکی ، نیازمند یک آگاهی مسئولانه و مقبولیت مردمی و فرهنگی و اجتماعی نیز  می باشد . اقتضای شکل گیری  چنین باوری این است که :


 1- تلاش کنیم تمام توهمات روانی و غیر روانی موجود در بین خودمان را از بین ببریم. ممکن است چیزهایی به دین نسبت داده شود که نگذارد انسان وصیت کند که بعد از مرگش اعضای بدن او به افراد نیازمند داده شود.


2- تاکید روی صدقه جاری با عمل به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که فرمود : « فرد می میرد ، مگر به سه چیز ، علمی از خود به جای بگذارد که مفید واقع شود  و فرزند صالحی که برای او دعا نماید و صدقه  جاری از خود به جای بگذارد »  باید برای گسترش مفهوم صدقه جاری کوشش شود تا اهدای عضو را نیز در بر بگیرد و اهدای عضو  نیز صدقه ی جاریه در نظر گرفته شود .در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 15:56 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :7 |

پایان نامه ارشد: اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای ش

فهرست مطالب:


فصل اول: کلیات تحقیق


1ـ1ـ مقدمه....................................................................................................... 2


1ـ2ـ بیان مساله................................................................................................ 5


1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ..................................................................... 7


1ـ4ـ اهداف تحقیق ........................................................................................... 8


1ـ4ـ1ـ هدف کلی ............................................................................................ 8


1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی ........................................................................................... 8


1ـ5ـ سوالات تحقیق........................................................................................ 8


1ـ6ـ فرضیه­های تحقیق .................................................................................. 9


1ـ7ـ متغیرهای پژوهش.................................................................................... 9


1ـ7ـ1ـ متغیرهای مستقل.................................................................................. 9


1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته...................................................................................... 9


1ـ8ـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها............................................................... 10


1ـ8ـ1ـ تعریف نظری........................................................................................ 10


1ـ8ـ2ـ تعاریف عملیاتی ................................................................................... 14


1ـ9ـ قلمرو تحقیق .......................................................................................... 15


فصل دوم: ادبیات تحقیق


2ـ1ـ پیش­درآمد............................................................................................. 17


2ـ2ـ تعریف تاب­آوری........................................................................................ 18


2ـ3ـ تاریخچه بررسی تاب­آوری......................................................................... 26


2ـ4ـ ویژگی­های فرد تاب­آور ............................................................................... 27


2ـ5ـ عوامل موثر بر  ظرفیت تاب­آوری.................................................................... 29


2ـ6ـ عوامل حمایتی  تاب­آوری ....................................................................... 31


2ـ7ـ راهکارهای عملی برای افزایش تاب­آوری....................................................... 33


2ـ8ـ کودکان ناشنوا....................................................................................... 34


2ـ9ـ تاریخچه کیفیت زندگی......................................................................... 39


2ـ10ـ تعریف کیفیت زندگی.......................................................................... 39


2ـ11ـ ابعاد کیفیت زندگی........................................................................ 45


2ـ12ـ ابزارهای اندازه­گیری عمومی (Generic) در مقابل ابزار خاص (Specific) ........ 47


2ـ13ـ ابزارهای اندازه­گیری یگانه در مقابل ابزارهای اندازه­گیری چندگانه ............... 48


2ـ14ـ ابزارهای با امتیاز خلاصه شده در مقابل ابزارهای اندازه­گیری با امتیاز جدا برای هر بعد..... 49


2ـ15ـ ابزارهای مدولار در مقابل ساده.............................................................. 49


2ـ16ـ استفاده از جانشین در مقابل پرسش از خود فرد........................................ 49


2ـ17ـ بررسی کمی در مقابل بررسی کیفی.................................................... 50


2ـ18ـ ابزارهای وابسته به سلامتی (Health related) در مقایسه با ابزارهای کلی (Overall)... 51


2ـ19ـ کیفیت زندگی و ارتباط آن با تندرستی................................................... 52


2ـ20ـ شاخص ترکیبی عینی و ذهنی مفهوم کیفیت زندگی............................... 53


2ـ21ـ مدل­های تاب­آوری................................................................................ 56


2ـ21ـ1ـ مدل جبرانی ................................................................................... 57


2ـ21ـ2ـ مدل عامل محافظتی ......................................................................... 57


2ـ21ـ3ـ مدل چالش .................................................................................... 58


2ـ22ـ نظریه­های کیفیت زندگی...................................................................... 59


2ـ22ـ1ـ نظریه­پردازان بی­هنجاری (آنومی) و کیفیت زندگی.............................. 59


2ـ22ـ2ـ نظریه­های بی­سازمانی اجتماعی....................................................... 59


2ـ22ـ3ـ نظریه­های مکتب تضاد.................................................................. 61


2ـ22ـ4ـ نظریه یادگیری اجتماعی.................................................................. 62


2ـ23ـ امید به زندگی ................................................................................ 63


2ـ24ـ پیشینه تحقیق............................................................................ 63


فصل سوم: روش تحقیق


3ـ1ـ مقدمه........................................................................................... 92


3ـ2ـ روش تحقیق................................................................................... 92


3ـ3ـ جامعه آماری،نمونه و روش نمونه ­گیری........................................... 93


3ـ4ـ معرفی ابزار .................................................................................... 94


3ـ5ـ معرفی برنامه مداخله................................................................ 96


3ـ6ـ پایایی و روایی پرسشنامه امید به زندگی و کیفیت زندگی.................. 103


3ـ7ـ شیوه اجرای پژوهش.................................................................... 104


3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ها............................................................. 105


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها


4ـ1ـ مقدمه......................................................................................... 107


4ـ2ـ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق .................................... 107


4ـ2ـ1ـ توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه کنترل)..................... 108


4ـ2ـ2ـ توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)....................... 109


4ـ2ـ3ـ توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه کنترل).......................................... 110


4ـ2ـ4ـ توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)........................................ 111


4ـ3ـ تحلیل یافته­ها................................................................................ 112


4ـ3ـ1ـ ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته........................................... 112


4ـ3ـ2ـ بررسی رابطه­ی خطی بین متغیرهای وابسته ........................................ 113


4ـ3ـ3ـ بررسی همگنی شیب­های رگرسیون................................................ 114


4ـ3ـ4ـ بررسی یكسانی ماتریس واریانس ـ كواریانس....................................... 115


4ـ3ـ5ـ بررسی یكسانی واریانس­ها ............................................................. 116


4ـ3ـ6ـ نتایج تحلیل كوواریانس .................................................................. 117


4ـ3ـ7ـ فرضیه­های فرعی پژوهش................................................................. 121


فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری


5ـ1ـ مقدمه......................................................................................... 124


5ـ2ـ نتایج آمار توصیفی ............................................................................ 124


5ـ3ـ بحث و نتیجه­گیری......................................................................... 124


5ـ4ـ محدودیت­های پژوهش...................................................................... 129


5ـ 5ـ پیشنهادات.................................................................................... 129


5ـ6ـ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی.......................................................... 130


5ـ7ـ نوآوری های پژوهش ..................................................................... 130


منابع............................................................................................... 131


چکیده:


این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه  مادران دارای کودکان ناشنوای می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که  فرزندان آن­ها در سال 1393ـ1392 در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل می­باشند به روش تصادفی ساده به عنوان  نمونه آماری انتخاب شد ند سپس افراد نمونه به دو گروه 15 نفری بعنوان گروه آزمایش و كنترل جایگزین شدند . ابزار اندازه  گیری این پژوهش آزمون امید به زندگی اشنایدر و کیفیت زندگی[1] می-باشد.طرح تحقیق از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل وآزمایش می­باشد به گروه آزمایش طی 10 جلسه 5/1 ساعته تاب­آوری  آموزش داده شد سپس، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل  کواریانس استفاده گردید و نتایج تحقیق نشان داد كه آموزش تاب­آوری  می تواند باعث افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک ناشنوا شود. باتوجه به نتایج بدست آمده از خروجی داده ها در تحلیل كو واریانس با استفاده از نرم افزار spss و عنایت به معناداری تفاوت میانگین ها و نیز معناداریF   (635/4F=) و (05/0Sig<) ، با 95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت كه روش های آموزش بازتاب آوری بر افزایش كیفیت زندگی و همچنین بهبود امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت موثر می باشد و فرضیه ی اصلی این پژوهش مبنی بر (تاثیر آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا) تایید می شود.


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1- مقدمه


فرایند تولد کودك برای والدین لذت­آور است. اگرچه این فرایند با مشقات و ناراحتی­های فراوانی همراه است، امید به سالم بودن و طبیعی بود ن کودك معمولاً احساس اعتماد در آنان ایجاد می­کند و کودك خود را می­پذیرند، ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یاس مبدل می­گردد و مشکلات شروع می­شود.


والدین کودکان دچار ناتوانی­های جسمی، به دلیل مشکل فرزند خود، معمولاً با عوامل استرس­زا و فشارهای روانی و اجتماعی متفاوتی مواجه می­شوند. به عنوان مثال والدین کودکان دچار ناتوانی، استرس و افسردگی بیشتری را نسبت به دیگر والدین، تجربه می­کنند .(بحری و دیگران،1393 : 5)


کودك استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهند. وجود کودك استثنایی(عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا، دارای اختلالات یادگیری) گاهی برهم زننده سلامت روانی خانواده است و می تواند اعضای خانواده و به خصوص والدین را دچار آسیب جدی نماید.(خاکپور،1391: 572)


از آنجا که بررسی­های مختلف نشان نمی­دهند که کودکان یا نوجوانان ناشنوا و نابینا ناسازگار هستند، می­توان نتیجه گرفت که نابینایی و ناشنوایی الزاما همراه با ناسازگاری نیستند کانز فورس (1991) علت ناسازگاری افراد ناشنوا و نابینا را بیشتر به علت طرز برخورد جامعه با آنان می­داند. انسان موجودی اجتماعی است. او در اجتماع، به واسطه حضور ارتباط­های گوناگون، داشتن حامی و کاهش احساسات تنهایی، می­تواند بسیاری از فشارهای زندگیاش را تخفیف ببخشد و بنابراین به حمایتی که از سمت اجتماع باشد، نیاز دارد. حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد  تعریف شده است پژوهش­ها نشان می­دهند والدین کودکان ناتوان نسبت به استرس، آسیب­پذیرتر هستند، در پژوهشی سطوح بالای استرس در 70 درصد مادران و 40 درصد پدران دارای کودکان ناتوان شدید یافت شد یکی از این معلولیت­های جسمی، ناشنوایی است. این دیدگاه که والدین شنوا نسبت به والدین ناشنوا استرس بیشتری دارند. داشتن کودکی ناشنوا، می­تواند باعث تنیدگی و فشار روانی برای والدین و افزایش سطح مشکلات رفتاری و خانوادگی باشد والدین ناشنوایی که کودك ناشنوا دارند، از وضع مناسب­تری نسبت به والدین شنوای کودکان ناشنوا برخوردارند. بدین ترتیب، والدین شنوای دارای کودکان ناشنوا در ارتباط با فرزندانشان دچار ناکامی می­شوند و این ناکامی در ارتباط، احتمالاً دلیلی برای این است که میزان بالاتری از تنیدگی را از خود، نشان می­دهند (بحری و دیگران،1393 : 5).


هر خانواد های ممکن است در طول دورة حیات خود با مشکلات و دشوار یهای مختلفی مواجه شود؛ از جمله بیماری، طلاق، مرگ یکی از اعضاء خانواده، مشکلات کاری، بلایای طبیعی و اعتیاد اعضاءو یا معلولیت  . اخیراً نقش سازه تا ب­آوری در حوزه  روا نشناسی خانواده نیز مطرح شده است.


تاب آوری مفهوم جدیدی است که در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تعیین عواملی که با توجه به ویژگی­های فردی، خانوادگی، اجتماعی به عنوان عوامل تاب­آور عمل کرده، از جمله علایق پژوهشگران حوزه تاب­آوری به شمار می­رود. تاب­آوری مفهوم روان­شناختی است که توضیح می­دهد چگونه افراد با موقعیت­هایی غیرمنتظره کنار می­آیند. تاب­آوری به معنای سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت حالت عادی و زنده ماندن و تلاش کردن در طی شرایط ناگوار است.


در این تحقیق تاثیر آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان کم­شنوا و ناشنوا سنجیده می­شود. تحقیق حاضر در پنج فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول کلیات تحقیق که شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق و همچنین اهداف و فرضیات تحقیق آورده شده است. در فصل دوم در خصوص تاب­آوری،کیفیت زندگی و ناشنوایی و نظریات مربوطه پرداخته شده است. در فصل سوم به روش تحقیق اشاره شده است که در این جا از نوع پس­آزمون و پیش­آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش  استفاده شده  است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل حاصل از داده­های تحقیق که در قالب آمار توصیفی و استنباطی می­باشد، پرداخته شده است و در نهایت در فصل پنجم نتیجه ­ای که از جداول و یافته ­ها بدست آمد، آورده شده است و در انتهای همین فصل محقق پیشنهاداتی نیز مطرح کرده است.


2-1- بیان مسأله


یکی از طبیعی­ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است.  وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی نابینا، یا ناشنوا باشد. کمیتۀ اجرایی کنفرانس مدیران آموزش تخصصی ناشنوایان، در تعریف ناشنوایی بیان می دارد؛ نقص شنوایی یک اصطلاح ژنریک است که نمایانگر آن عده از ناتوانی های شنوایی است که ممکن است درجات شدت و ضعف آن بین خفیف تا عمیق متغیر باشد و شامل دو گروه فرعی ناشنوا و کم شنوا می باشد. (نریمانی،1386: 16-15)


حضور كودك ناشنوادر هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، كل خانواده را درگیر بحران می‌كند. ممكن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی باعث شود كودك ناشنوا ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد كند از جمله ایجاد تشدید اختلافاتی زناشویی،‌ جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم1 و بسیاری از مسایل دیگر (بردن2، 1980). مراقبت 

مـداوم از كودك ناشنـوا اغلب برای والـدین استرس‌زا می‌باشد زیرا این دشـواری­های كودكان به طور


اجتناب­ناپذیری بر زندگی آنها اثر می‌گذارد (كرنیك3 و همكاران، 1983). تحقیقات نشان داده است كه والدین كودكان ناشنوا عموما در خطر مشكلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند (بكمن4، 1991 (


کویتنر  و همکاران (2000) دریافتندکه مادران با کودکان ناشنوا شبکه­های اجتماعی رابطه کمتر با فامیل و دوستان نسبت به مادران کودکان شنوا دارند. از طرف دیگر، تاب­آوری به وسیله­ی پاسخ فرد به حوادث استرسزای زندگی و یا مواجهه ی مستمر با استرس مشخص می­شود تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجهه و سازگاری با شرایط سخت و استرسزای زندگی کمک می­کند و آنها را در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می کند. افراد تاب­آور، سازگاری فردی بالایی با عوامل استرس زای محیطی در زندگی شان دارند (بحری و دیگران،1393: 7-6)


و اماخانواده یك نظام اجتماعی است و فرزند معلول یكی از اعضای این نظام. این دو نه تنها بر یكدیگر تأثیر متقابل دارند بلكه سایر اعضای این نظام یعنی والدین و دیگر فرزندان را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد كه این تأثیرات غالباً منفی است. وجود كودك معلول ضایعات و اثرات جبران­ناپذیری بر بهداشت روانی خانواده وارد می­كند، مادر و پدر از داشتن چنین فرزندی به شدت رنج می­برند، اكثریت این گروه به نحوی دچار حالاتی چون افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس، خجالت، آرزوی مرگ و نظایر آن می­باشند.


تاب آوری فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت­آمیز با شرایط تهدیدکننده تعریف شده است، صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب­ها یا شرایط تهدیدکننده نیست، بلکه فرد تاب­آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. تحقیقات روانشناسی بسیاری در سال­های اخیر، به شناسایی عوامل مؤثر بر تاب­آوری پرداخته­اند، برخی یافته­ها حکایت از آن دارد که هوش یک عامل تعیین­کننده در تاب­آوری است (عسکریان،1392: 61) انسان برای رسیدن به زندگی سالم­تر نیاز به تعادل بین تفکر، عواطف و توانایی استفاده متناسب از آنها در موقعیت­های زندگی را دارد.


اگرچه تحقیقات زیادی در رابطه با تاب­آوری انجام شده است ولی تاکنون در خصوص آموزش تاب آوری به والدین کودکان ناشنوا تحقیق انجام نشده است. لذا مسأله این پژوهش حرکت در این جهت است که آیا بین تاب­آوری روانی و کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا رابطه ای وجود دارد؟


3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق


حضور یک کودک با هرگونه ناتوانی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. واکنش همه والدین در مقابل معلولیت فرزندشان یکسان نیست، ولی به طور کلی می توان پذیرفت که قریب به اتفاق والدین این گونه کودکان در مقابل معلولیت های فرزندشان به نحوی واکنش نامطلوب ازخود بروز می دهند که نوع و میزان این عکس­العمل­ها با توجه به جنبه­های شخصیتی آنها، زمان بروز واکنش و ... با یکدیگر متفاوت می­باشد، لذا تمام والدین احتیاج به نوعی کمک دارند تا بتوانند ابتدا به طور کامل طرح مشکلاتشان را با افراد متخصص داشته باشند و این مهم جز با آگاهی و اطلاع دقیق و مستدل از مسائل و مشکلات والدین دارای فرزند ناشنوا و بررسی وضعیت روانشناختی والدین مسیر نمی­گردد با توجه به اینکه وضعیت روانشناختی والدین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شکل­گیری رفتار کودکان و مناسبات اجتماعی خویش تاثیر اساسی دارد بسیار حایز اهمیت خواهد بود که بدانیم که والدین این کودکان دارای چه ویژگی­های شخصیتی بوده و چه تفاوت­هایی با یکدیگر دارند تا از این رهگذر داده­های دقیق­تری جهت استفاده از روش­های مشاوره و توانبخشی و درمان فراهم آورده و زمینه­های لازم جهت اقدامات خاص و اساسی  در ابعاد مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان، کودکان استثنایی،آموزش خانواده فراهم گردد. نتایج این پژوهش می­تواند برای والدین، مربیان که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام­بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه­ کمک به کیفیت زندگی و امید به زندگی والدین گام بردارد. با توجه به مطالعات در ایران و این که در استان گیلان مشابه این تحقیق انجام نگرفته لذا لزوم انجام چنین تحقیقی در استان ضروری به نظر می­رسد و خصوصاً در آینده نیز می­توان از نتایج  این تحقیق نیز در مراکز مشاوره، آموزشگاه­های استثنایی و مدارس عادی، سازمان بهزیستی، کلینیک­های سلامت جهت خدمت­رسانی استفاده کرد. علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می­تواند راهگشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت.


1- Anger


2- Burdenدر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 15:52 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :6 |

دانلود پایان نامه ارشد:امکان سنجی استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در صنایع کوچک و متوسط شهرک های ...

فهرست


چکیده---------      ن


فصل اول:کلیات پژوهش


1-مقدمه-------- 2


2-بیان مسئله-----      3


3-اهمیت و ضرورت تحقیق-----------5


4-چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق-       7


5-اهداف جزئی تحقیق---------------8


6-سوال یا فرضیه تحقیق-------------      9


7-تعریف عملیاتی ونظری( مفهومی) متغیرها ومفاهیمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---------10


8-محتوای تحقیق--      12


فصل دوم:ادبیات تحقیق


2-1- مبانی نظری ---------------- 14


2-1-1- مقدمه----14        


2-1-2- اصول اساسی مدیریت کیفیت جامع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------------18


2-1-3- مفهوم کیفیت---------------    20


2-1-4- مدیریت کیفیت جامع----------23


2-1-5-فرض ها و اصول مدیریت کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------------24


2-1-6- ویژگی های مدیریت کیفیت جامع-28


2-1-7-عناصر ساختاری مدیریت کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------------28


2-1-8- مراحل اجرایی مدیریت کیفیت جامع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------------- 29


2-1-9- کیفیت از دیدگاه مشتری--------32        


2-1-10- کیفیت از دیدگاه تامین کننده  --     34


2-1-11-پیشگامان مدیریت کیفیت جامع---36


2-1-12- اصول مدیریت کیفیت --------48


2-1-13- موانع تحقق اهداف مدیریت کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-----------54


2-1-14-علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع--55       


2-1-15-مدل های مدیریت کیفیت جامع---56


2-2- تعریف صنایع کوچک و متوسط  ----68


2-3-تاریخچه صنایع کوچک ومتوسط-----70


2-4-اساس نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-76


2-5-نطریه های موجود درباره علل اقبال به بنگاه های کوچک و متوسط-------------83


2-6-پیشینه تحقیق---86      


فصل سوم:روش تحقیق


3-1-مقدمه--------101


3-2-روش تحقیق---101


3-3-جامعه آماری------ ------------103


3-4-نمونه آماری----103


3-5-روش گرد آوری اطلاعات----------104     


3-6-ابزار جمع اوری داده ها و اطلاعات----104


3-7-روایی ابزار تحقیق----------------105


3-8-پایایی ابزار تحقیق ----------------105


3-9-بیان متغیر ها---- 107


3-10-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های آماری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----107


3-11-جدول تناظر فرضیه های تحقیق با سوالات پرسش نامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد------108    


3-12-فاکتورهای کلیدی کنترل کیفیت جامع در صنایع کوچک و متوسط-----------108


فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها


4-1-مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ------    116


4-2-تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق------117


فصل پنجم:بحث و تفسیر نتایج


مقدمه-------------134


5-1-خلاصه پژوهش---134


5-2-یافته ها بر اساس سوالات تحقیق-------139


5-3-پیشنهادات (علاوه بر پیشنهادات بخش قبلی)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------------109


5-4-محدودیت های محقق --------------141


5-5-جنبه نوآورانه تحقیق---------------141


فهرست جداول:


جدول شماره 3-1- جدول تناظر سوالات تحقیق با ضرایب آلفای کرونباخ---------------106     


جدول شماره 3-2- جدول تناظر سوالات تحقیق با سوالات پرسش نامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-108


جدول(3-3) مقایسه بعضی از فاکتورهای کلیدی کنترل کیفیت جامع  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---113


جدول(3-4) فاکتورهای کلیدی کنترل کیفیت جامع بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---------------114


جدول 4-1- تجزیه و تحلیل نرمال بودن توزیع به تفکیک فرضیه هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----117


جدول4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی یک-119


جدول4-3- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی دو--121


جدول4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی سه-122


جدول4-5- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی چهاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---------------124


جدول4-6- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی پنج-125


جدول4-7- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی ششبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---------------127


جدول4-8- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی هفتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---------------128


جدول4-9- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی هشتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--------------129


جدول4-10- تجزیه و تحلیل فرضیه شماره ی نه-131


جدول 4–11- رتبه میانگین متغیرها----------131


جدول 4–12- آزمون فریدمن------------132


جدول 4–13- استنباط پاسخ دهندگان از کنترل کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------132


فهرست اشکال:


چارچوب مفهومی تحقیق شکل(1-1)--------7        


شکل 2-1- مفهوم كیفیت---------------35


2-2- چارچوب ارتباط بین ابعاد، دیدگاه‌ها و فعالیت‌های كیفیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----36


2-3- تابع زیان تاگوچی----------------44


شکل (2-4)مدل ملی کیفیت مالکوم بالدریج(سال2002)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد----------57


شکل(2-5): مدل تعالی EFQM-----------59


شکل(2-6):مدل کیفیت سرآمدی کسب و کار کانادابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-------------61


شکل(2-7): مدل مدیریت کیفیت جامعEX----62


شکل(2-8): مدل اجرایی سه قدم تا بهبود-----64


شکل (2-9): مدل جان اوکلند------------65


شکل (2-10): مدل چنگال مدیریت کیفیت جامعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد---------------66


فهرست نمودار ها:


نمودار شماره(4-1): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور اولبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-119


نمودار شماره(4-2): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-120


نمودار شماره(4-3): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور سومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-122


نمودار شماره(4-4): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور چهارمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد123


نمودار شماره(4-5): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور پنجمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-125


نمودار شماره(4-6): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتورششمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--126


نمودار شماره(4-7): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتورهفتمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد--128


نمودار شماره(4-8): میانگین نمرات سوال های پرسش نامه فاکتور هشتمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-129


چکیده:


كشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب كشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد كه برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن كشور باید براساس نیازهای روز كشور و الزامات جهانی انتخاب شوند. در دهه های اخیر تغییراتی در ساختار صنعتی كشورها رخ داده است و رشد و گسترش صنایع كوچك و متوسط در استراتژی توسعه صنعتی كشورها جایگاه خاصی برای خود باز كرده است. با توجه به تجربه موفقی كه كشورهای تازه صنعتی شده از این رویكرد كسب كرده اند .


همچنین باتوجه به منابع چشمگیر ولی محدود موجوددراستان مازندران  ، افزایش جمعیت ، مهاجرت بی رویه روستاییان ازروستاها به شهر ها وازشهرهای استان به کلان شهرهاوتغییرکاربری اراضی کشاورزی به نظر می رسدلازم است سیاست گذاران درامرایجاد،حفظ وبهبودصنایع کوچک استان که باعث ایجاداشتغال،افزایش رونق اقتصادی،حفظ کاربری کشاورزی زمین های روستایی ومنابع طبیعی استان شده و همچنین عامل بازدارنده ای در مهاجرت از روستاها به شهر ها و کلان شهرها  می باشند ،گام های سازنده ای بردارند.


یکی از تکنیک های بهبودهمه جانبه  کیفیت ،کنترل کیفیت جامع است .استقرار کنترل کیفیت جامع در یک بنگاه باید در هشت حوزه سبک مدیریت، بهبودمنابع ،رضایت مشتریان ،کیفیت و بهبود مستمر ،مشارکت همه کارکنان ،ارتباط با تأمین کنندگان ،فرآیند تولید ، بهبود منابع انسانی  انجام شود . هدف کلی محقق  در این تحقیق آن است که آیا  استقرار مدیریت کیفیت جامع  در صنایع کوچک و متوسط واقع در  شهرک های صنعتی شهرستان آمل امکان پذیر است ؟اطلاعات توسط پرسشنامه ای که دارای 93 گویه در هشت فاکتوردر طیف لیکرت تهیه شده بود جمع آوری گردید.


- مقدمه


كشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ناگزیر از انتخاب الگو و استراتژی مناسب هستند. تجارب كشورهای توسعه یافته و تازه صنعتی شده نشان می دهد كه برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیمودن مسیر توسعه صنعتی الزامی است و در طی این مسیر استراتژی های صنعتی شدن كشور باید براساس نیازهای روز كشور و الزامات جهانی انتخاب شوند. در دهه های اخیر تغییراتی در ساختار صنعتی كشورها رخ داده است و رشد و گسترش صنایع كوچك و متوسط[1] در استراتژی توسعه صنعتی كشورها جایگاه خاصی برای خود باز كرده است. با توجه به تجربه موفقی كه كشورهای تازه صنعتی شده از این رویكرد كسب كرده اند و با توجه به اینكه درصد بالایی از واحدهای صنعتی كشورایران كوچك و متوسط هستند وهمچنین بیش از نیمی از شاغلان بخش صنعت را در خود جای داده اند، صنایع كوچك و متوسط جایگاه ویژه ای در اقتصاد كشوردارا هستند و می توانند نقشی اساسی و محوری در برنامه های آتی توسعه صنعتی و اقتصادی كشور ایفا کنند.


از سوی دیگرطی چند دهه گذشته افزایش قدرت خرید مشتریان باعث شد كه آنها متقاضی كالاها و خدماتی با كیفیت بالاتر شوند. علاوه بر آن قوت گرفتن تجارت جهانی باعث ایجاد كالاهایی با كیفیت بالا[2] و قیمت پایین شد و این عوامل باعث ترغیب سازمان های دنیا برای بهبود خدمات و كیفیت كالاها گردیدکه صنایع کوچک و متوسط نیز از این امر مستثنا نیستند. فناوری ها وروش هایی نظیر مدیریت كیفیت جامع نتیجه چنین تغییرو تحولاتی است (بایازیت و ایتال[3]، 2005،ص 96).


مدیریت کیفیت جامع امروزه بهترین الگوی مدیریت در کشورهای پیشرفته صنعتی است که موجب ارتقای کیفی محصولات به شکل رقابتی شده وباعث شده است تا مدیران در الگوی مدیریت خود تحول ایجادنموده بجای مدیریت نقش رهبری را به خود بگیرند وابعاد سه گانه تحول تکنولوژیک ،تحول انسانی ،تحول مدیریتی را درهم آمیخته وبه سوی تعالی مستمر ورقابتی پیش بروند .این الگوی مدیریت در کشورهای صنعتی در پیشرفته ترین صنایع وشرکتهای خدماتی به کار گرفته شده است وباعث تحول اساسی در این بنگاه ها شده است.در این تحقیق  با توجه به موارد فوق امکان استقرار مدیریت کیفیت جامع [4]درصنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی شهرستان آمل موردبررسی قرارمی گیرد.


2- بیان مسئله :


توسعه صنایع کوچک رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. بررسی ها نشان داده است که صنایع کوچک از طریق چهار کانالِ کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود.


هر چند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی هستند؛ اما مزیت های صنایع کوچک به علت وجوداثر حمل ونقل، اثر اندازه بازار، اثرتنظیم، مؤثربودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع رادر تولید اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است.


در سه دهه پیش نگاه اقتصاددانان به صنایع بزرگ به عنوان موتور رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، نوآوری و رقابت جهانی بودولی  روند رو به افزایش تمرکز، تقریبا در هر کشور توسعه یافته ای موجب نگرانی اقتصاددانانی شد که خطر از دست رفتن مردم سالاری راگوشزد می کردند. بنابراین درک این واقعیت توسط بعضی اقتصاددانان صاحبنظر، مبنی بر اینکه تحولی اساسی در فعالیتهای اقتصادی با فاصله گرفتن از صنایع بزرگ و فعال شدن صنایع کوچک در حال وقوع است، همه توجه ها را به خود جلب کرد. بخصوص در ایالات متحده، صنایع کوچک نه تنها جایگزین صنایع بزرگ در ایجاد ۱۸ میلیون شغل جدید در دهه ۱۹۸۰ شدند بلکه گوی سبقت را در اکثر فعالیتهای نیازمند نوآوری و رقابت های بین المللی از صنایع بزرگ ربودند.


در کشورهای درحال توسعه، توسعه صنایع کوچک می تواند به عنوان استراتژی مناسبی جهت پیشرفت باشد و از طریق رفع فقر، افزایش درآمد، ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی انسانی غیر ماهر، انباشت سرمایه از طریق افزایش بازدهی، بهبود بهره وری در بخش روستایی، و همچنین از طریق جلوگیری از گسترش شهر نشینی و مهاجرت های بی رویه، به فرآیند توسعه کشورهای جهان سوم از ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمک نموده و رشد اقتصادی این کشورها را تسریع می بخشداز این رو  حرکت به سمت صنایع کوچک در ایران نه تنها امری بهینه و سودآور بلکه در شرایط فعلی کشورما، امری لازم و ضروری است.


در ایران علی‌رغم آنکه صنایع کوچک بیش از 98% واحدهای کوچک صنعتی و بیش از50% کارکنان شاغل در بخش صنعت را در خود جای داده است، نه تنها صنایع کوچک از جایگاه ویژه‌ای در توسعه صنعتی و اقتصادی برخوردار نیست، بلکه با مشکل ورشکستگی وتعطیلی زیادمواجه می‌باشد.طبق آمارمرکزآمار ایران طی سالهای 78-1373، تعداد 129997 واحد کوچک صنعتی تعطیل شده‌اند و این امر منجر به از دست رفتن 274827 فرصت شغلی در کشور شده است.


به نظر می‌رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری[5] آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده‌ای از آنها درون‌زا و متأثر از محیط داخلی کارگاه‌های صنعتی بوده و عده‌ای دیگر برون‌زا و در نتیجه سیاستگذاری‌های نه چندان مناسب مسئولین امر می‌باشد.


یکی از عوامل مهم و درونزا که امروزه یکی از مهمترین مسائل جهت ادامه حیات بنگاه هاست جلب رضایت مشتری و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا است. توجه به کیفیت فرآورده ها موضوع تازه ای نیست، ازصدها سال پیش مشتریان هنگام خرید، اجناس را خوب برانداز و بررسی نموده و تازگی، سفتی، نرمی و مناسب بودن آنها را آزمایش می کردند. همه مردم هنگام خرید معیارهایی را که از پدر و مادر یاد گرفته و آنها نیز از نیاکان خود آموخته اند بکار می بندند (رضایی نژاد، 1378،ص 13).


در همین راستا، افزایش رقابت پذیری صنایع کوچک ومتوسط به یک مسأله حیاتی تبدیل می گردد. بدون یک صنایع کوچک ومتوسط رقابتی، امکان تسریع در اشتغالزایی که بطور جدی برای معکوس کردن روند فزاینده بیکاری در کشور مورد نیاز است ممکن نخواهد بود. بدیهی است رقابت پذیری ارتباط مستقیم با افزایش تولید، مدیریت کیفیت جامع و مجموعه ای از سایر عوامل دارد.


استقرار کنترل کیفیت جامع در یک بنگاه باید در هشت حوزه سبک مدیریت[6]، بهبودمنابع[7] ،رضایت مشتریان[8] ،کیفیت و بهبود مستمر[9] ،مشارکت همه کارکنان[10] ،ارتباط با تأمین کنندگان[11] ،فرآیند تولید[12] ، بهبود منابع انسانی [13] انجام شوددر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 15:49 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :7 |

دانلود پایان نامه ارشد: باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر ...

فهرست مطالب:


فصل اول: کلیات طرح


1-1 بیان مساله................................... 2


1-2 هدفهای تحقیق.................................. 5


1-2-1 هدف كلان.................................. 5


1-2-2 اهداف خرد.................................. 6


1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.................... 6


1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق.................................. 8


1-5 مدل تحقیق.................................. 9


1-6 روش تحقیق................................. 10


1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن................................. 10


1-7-1 نمونه‌های احتمالی................................. 11


1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی................................. 11


فصل دوم: مبانی نظری


2-1 مقدمه .................................13


2-2 مفهوم لغوی ساختار................................. 13


2-3 ساختارگرایی.................................. 16


2-4 ساختار در شهر‌سازی.................................. 19


2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی................................ 22


2-5-1 جستجوی نو در کهنه................................. 22


2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان.................................22


2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده................................. 23


2-5-4 عدم تداوم تاریخی................................. 23


2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی................................. 24


2-5-6 «فضا» و «زمان» - «مکان» و «رویداد»................................. 24


2-5-7 حس مکان.................................. 25


2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان................................. 25


2-5-9 زیبائی شناسی تعداد.................................. 26


2-5-10 قصبه سازمان یافته.................................. 26


2-5-11 وضوح هزارتویی...................................26


2-6 ساختار در جامعه شناسی.................................. 26


2-7 ساختار در زبان‌شناسی.................................. 38


2-8 ساختار در انسان‌شناسی.................................. 42


2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر.......47


2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ی ساختار شهر............49


2-10-1 مکتب شیکاگو.................................. 49


2-10-2 گروه ده................................. 52


2-10-3 کنزو تانگه.................................. 54


2-10-4 آلدو فان آیک.................................... 56


2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی................................... 57


2-10-6 سوریا- ای- ماتا................................. 58


2-10-7 ادموند بیکن................................... 59


2-10-8 لینچ................................... 59


2-10-10 دانلد اپلیارد.................................. 60


2-10-11 آموس راپاپورت................................... 60


2-10-12 کلیف ماتین................................... 61


2-10-13 میشائیل تریب................................... 61


2-10-14 آلدوروسی................................... 62


2-11 نتیجه‌گیری.................................. 63


2-12 نمونه موردی.................................. 64


2-12-1 فیلادلفیا (بیکن)................................. 64


2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه.................................. 66


2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه)...........68


2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان)........68


2-13 مکان.................................. 70


2-14 واژه‌شناسی مکان................................. 71


2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان................................. 71


2-16 نتیجه‌گیری................................. 73


2-17 تصویر ذهنی................................. 74


2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی.................................. 74


2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی.................................. 75


2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان.................................. 76


2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی.................................. 77


2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان.....78


2-22-1 لینچ................................... 78


2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز.................................. 79


2-22-3 دیویداستی................................... 79


2-22-4 دانلد اپلیارد.................................. 80


2-22-5 گولج................................... 80


2-22-6 میشائیل تریب................................... 80


2-23 نتیجه‌گیری.................................. 82


2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی.................................. 83


2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار................................. 83


2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر.......................84


2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی.................................. 85


2-26 ارتباط بین مکان با ساختار .................................87


2-27 نتیجه‌گیری.................................89


2-28 نمونه موردی.................................. 89


فصل سوم: روش شناسایی تحقیق


3-1 مقدمه................................. 97


3-2 فلسفة تحقیق علمی.................................. 97


3-3 تحقیقات علمی براساس هدف................................. 97


3-3-1 تحقیقات بنیادی................................. 98


3-3-2 تحقیقات کاربردی.................................98


3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای................................. 98


3-4 روش پژوهش................................. 99


3-5 راهبرد پژوهش................................. 99


3-6  فلسفه پژوهش................................. 99


3-7 تئوری پژوهش.................................... 101


3-8 سیاست پژوهش.................................... 102


3-9 سوژة پژوهش................................... 102


3-10 رویه پژوهش.................................... 104


3-11 ماهیت تحقیق................................. 105


3-11-1 تحقیقات توصیفی................................. 105


3-11-2 بررسی موردی................................... 106


3-12 روش گردآوری اطلاعات................................. 106


3-12-1 روش کتابخانه‌ای................................. 106


3-12-2 روش مصاحبه................................. 106


3-12-3 روش مشاهده.................................107


3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن................................. 107


3-13-1 نمونه‌های احتمالی................................. 107


3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی................................. 108


3-14 خلاصه متدولوژی...............................108


3-15 ساختارپایانامه................................. 108


فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی


4-1 مقدمه................................. 111


4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان.................................. 112


4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان.................................. 112


4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون.............. 138


4-5 بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان.................. 144


4-5-1 بخش مرکزی بافت................................... 146


4-5-2 بخش حاشیه‌ای................................... 147


4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر.......148


4-5-4 شبکه معابر بافت................................... 148


4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی................................... 148


4-5-6 مراکز عمده خدماتی................................... 149


4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم.................................. 149


4-6 بررسی طرح جامع کرمان.................................. 151


4-6-1 بخش مركزی بافت................................... 151


4-6-2 بخش حاشیه‌ای................................... 151


فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات


5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری.......155


5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان...........157


5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP..........................


5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم.........167


فصل ششم:  نتیجه‌گیری


6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم................172


6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم.........174


6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان........................ 175


6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر.................................. 175


6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک................................. 180


منابع فارسی.................................. 186


منابع لاتین.................................. 190


پیوست 1.................................. 191


پیوست 2.................................. 192


چکیده:


شهرساز به عنوان کسی که با جسم شهر سر و کار دارد باید متوجه ناظر و عوامل خارجی که بر او اثر می‌گذارد و تصاویری از محیط که در ذهن او می‌سازد، باشد جریان دریافت تصاویر از محیط‌های مختلف توسط افراد با شرایط مختلف (سنی، جنسی، فرهنگی، خلق و خو و ...) گاه آسان و زمانی مشکل است اما در تصاویر ذهنی افراد مختلف شباهت‌های بسیاری مشاهده می‌شود، این تصاویر مشابه مشترک در واقع حاصل توافق شمار بسیاری از مردم بر اهمیت تصویر خاص است و همین تصویر ذهنی مشترک است که توجه شهرساز را به خود می‌خواند زیرا محیطی که شهرساز به وجود می‌آورد مورد استفاده بسیاری از مردم است (لینچ 1383) بر این اساس برای دستیابی به ساختارشهرنیز لازم است تصویر ذهنی مشترک مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصری که در تصویر ذهنی مشترک مردم اهمیت یافته‌اند عناصر و روابط ساختار فضایی شهر را تشخیص داد. طراح برای ارتقاء کیفیت ساختار شهر، می‌تواند بر عینیتی که این تصویر ذهنی را ایجاد می‌کند، تأثیر بگذارد در واقع طراح به گفته گوردن کالن به وسیله دستکاری ماهرانه در ساختار شهر می‌تواند مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی (ادراک، شناسایی) را تقویت و باعث ایجاد حس مکان شود.دراین پایان نامه سعی شده است با بهره گرفتن از تصویر ذهنی مردم کرمان به بازشناسی مجددساختاربافت تاریخی شهر کرمان پرداخت وبا استفاده ازادراکات ذهنی ساکنان آن سعی درشکل گیری تصویرذهنی روشن ازساختارشهروارتقاءکیفیت وتقویت حس مکان نمود.


فصل اول: کلیات طرح


1-1- بیان مسأله


نظری:


ساختارها نمایش واقعی از واقعیت نیستند؛ بلكه مدل‌های شناختی از واقعیتند. ساختارها بخش‌هایی از شهر هستند كه مدل‌های ذهنی از شهر را ایجاد می‌كنند. در حقیقت بخش عمده‌ای از تصور ذهنی مردم از شهر به ساختار اصلی آن باز می‌گردد. مردم یك شهر قادرند مهم‌ترین و اصلی‌ترین عناصر و فضاهای آن را شناخته و پیوند و ارتباطی بین این اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند. به بیانی دیگر اگر فرض كنیم كه واقعیتی كه ما با آن سروكار داریم یك شهر باشد، روابط حاكم میان مهم ترین عناصر شهر قابل ادراك بوده و باعث آن می‌گردد كه ما ساختاری از آن روابط حاكم در ذهن خود ترسیم كنیم.


این تصویر به وسیله‌ی اطلاعاتی كه فرد از محیط دریافت می‌كند، ساخته می‌شود. در حقیقت شهر سرچشمه‌ی اصلی اطلاعات است. با این حال انسان تحت تاثیر فقط یك محرك یا فرستنده قرار نمی‌گیرد. بلكه مجموعه‌ای از اطلاعات از فرستنده‌ها در زمان‌ها و مكان‌های مختلف، به انسان ارسال می‌شود. لذا فرد در مواجهه با محیط خود با سیلی از اطلاعات روبه روست كه برای درك آن به مرتب كردن آنها می‌پردازد و هر جز از این اطلاعات را در محل خود قرار می‌دهد. به عبارتی انسان در هر زمان و هر فضا تنها بخشی از اطلاعات محیط را در ذهن خو ثبت می‌كند. آنچه را كه انسان از محیط می‌داند از بسیاری جهات با واقعیت متفاوت است. زیرا نه تنها شناخت انسان از محیط انتخابی بوده، بلكه به دلیل محدودیت‌های بیولوژیك‌اش نمی‌تواند كلیه‌ی اطلاعات ارسالی را ادراك و پردازش كند. لیكن همین اطلاعات محدود تصویر كامل و جامعی، هرچند نادرست و غیرواقعی از محیط اطراف به دست می‌دهد. فرض اصلی بر این است كه مردم اطلاعات را به صورت یك ساختار كاملا مرتبط با اطلاعات مربوطه، در تصویر ذهنی خود از شهر سازماندهی می‌كنند. انسان از مجموعه اطلاعات رسیده تنها به تجزیه و تحلیل آنهایی می‌پردازد كه به او بهترین امكان را برای كنترل محیط می‌دهند. لذا ذهن انسان به طور ناخودآگاهانه به ساده كردن محیط اطراف خود پرداخته تا بدین وسیله بتواند حجم اطلاعات را كاهش داده و محیط را آسان تر درك كند.


شناخت محیط مستلزم چیزی بیشتر از شناخت عناصر و فضاهاست. آگاهی از چگونگی پیوند و ارتباط بین آن‌ها نیز ضروری است. بنابراین برای ایجاد آگاهی از محیط نه تنها به تصاویر ذهنی نیاز است بلكه این تصاویر باید با یكدیگر در ارتباط باشند. مجموعه‌ای از چنین تصاویر مرتبطی، یك تصویر ذهنی را به وجود می‌آورد كه پیوندی بین فرآیند فكر انسان و محیط برقرار می‌سازد. در این فرآیند، انسان داده‌های دریافتی از محیط را در ذهن منظم كرده و علاوه بر اجزای محیط، نظم یا رابطه‌ی میان آن‌ها را نیز در ذهن خود به تصویر كشیده و به آن معنا می‌بخشد.


در چنین تصویری همواره مكان‌ها یا نقاط پررنگی در ذهن وجود دارد كه صحنه‌ی رویدادها و تجربه‌های بسیار مهم زندگی اوست و دیگر چیزها (دیگر فضاها) به دور این مكان‌ها و نسبت به آنها تعریف و متصور می‌شود.


بر این اساس لازم است برای دستیابی به ساختار شهر، تصویر ذهنی مردم مورد توجه قرار گرفته و با استخراج عناصری كه در تصویر ذهنی مردم اهمیت یافته اند، عناصر و روابط ساختار فضایی شهر را تشخیص داد و در جهت ارتقاء كیفیت محیطی به كار گرفت.


عملی


کرمان شهری با تاریخ پر فراز و نشیب و مردمانی سختکوش در دل کویر که به گفته فرد ریچاردز غیر از شهر تبریز که در مرز شمال ایران واقع شده به هیچ شهری در این کشور به اندازه شهر کرمان از منجنیق فلک سنگ نباریده است.


کرمان منسوب است به کرمان بن هیتال بن ارنخشدین سام بن نوح(ع) که در داستان‌های اساطیری، کرمان به کرمی (ابریشمی) منسوب است که هفتواد نام داشته است.


حکایت آن یعنی حکایت کرم و پشم ریسی دختران هفتواد را فردوسی شاعر حماسه سرای ایران به نظم در آورده است.


یکی دژ بکندند بر تیغ کوه                                 شد آن شهر با او همه همگروه


چو یک چند بگذشت بر هفتواد                          مرا آن حصن را نام کرمان نهاد


بر اساس منابع و اسناد تاریخی ساخت تاریخی و شکل‌گیری شهر کرمان به شرح زیر است.


1- عهد هخامنشیان و پیش از آن: شکل‌گیری قلعه دختر بر بالای کوهی که نخستین آثار شهر کرمان در پای آن تشخیص داده شده است. 


2-دوره ساسانی: شکل‌گیری قلعه دیگری بر بلندی تپه مقابل قلعه دختر به نام قلعه اردشیر.


1و 2 شکل‌گیری هسته شهر به عنوان یک قلعه محصور به مرکزیت قلعه دختر و بعد قلعه اردشیر (در اثر توسعه آن)، ساکنان شهر هنوز داخل قلعه جای ندارد بلکه در بیرون قلعه به صورت نابسامان زندگی می‌کنند، قلعه به وسیله خندقی عمیق از محل زندگی مردم جدا شده. اجزای تشکیل دهنده شهر را در این دوره معبد، قلعه، خانه‌های طبقه برگزیده، حصار و خندق که بر جدایی خود از ناحیه دیگر تاکید می‌کند، تشکیل می‌دهد. 


3- با ورود اسلام قلاع ساسانی چه مذهبی و چه نظامی فرو می‌ریزند و این مهمترین حادثه در بنیان گذاری سازمان نوین در شهر است. لذا شهر کرمان در سده نخستین هجری در جوار حصارهای شهر قدیمی و به دور از قلعه دختر و قلعه اردشیر علیرغم ارزش‌های دفاعی آنها به سوی دشت غربی مستقر می‌شود. 


4- در قرن دوم و سوم هجری ابتدا حصار جدید شهر که محله‌های جدید را نیز شامل می‌شود، شکل می‌گیرد در این دوره کسی از شهروندان بیرون دروازه‌ها رها نمی‌شود. 


5- در قرن چهارم ملک تورانشاه سلجوقی محله شاه عادل را برای استقرار سپاهیان مسجد جامع ملک، بازار، گرمابه، خانقاه و کتابخانه مرکز جدید شهر را می‌سازد.


تلاش حاکم سلجوقی برای انتساب شهر کرمان به خود و زدودن خاطره حکومت قبلی، مبتنی بر توسعه است لکن نظامی که او بدان تمسک می‌جوید همان سازمان گذشته شهر است که اینک مرکز آن جابجا شده است.


6- در قرن هفتم، حاکمان قراختایی از یک سو برای پاسخ به نیاز جمعیت جدید به توسعه شهر و از سوی دیگر ثبت حاکمیت خود بر تارک شهر، محله ترک آباد را در شمال غرب شهر آن روز سامان می‌دهند. مرکز جدید شهر نیز این بار کل کوچک و مستقلی شامل مقبره براق حاجب، مدرسه، مارستان درب خبیص، بازار، مسجد و آب انبار است.


7- در قرن هشتم، امیر محمد مظفر با تسخیر کرمان، حکومت جدید را بنیان می‌نهند. وی مسجد جامع قدیم در دروازه شرقی کرمان را مرکز جدید شهر قرار میدهد. سیاست وی برای تبلور تغییر حکومت، جابجایی مرکز از منتهی الیه غربی به لبه شرقی شهر است.


8- گنجعلی خان حاکم صفوی کرمان در قرن دهم، مرکزیت جدید را در مجموعه تازه احداث در قلب فرسوده شهر بنیان می‌گذارد تا بدین طریق موجبات ایحیا شهر را فراهم آورده باشد. مجموعه‌ای مرکب از میدان، بازار، مسجد، حمام، ضرابخانه و آب انبار. در عین حال، سازمان فضایی همچنان تداوم سنت قبلی است.


9- وکیل الملک در عهد قاجار نیز مرکز جدید شهر را در جوار مرکز صفوی بنا می‌کند. این روایت تا دوره معاصر آن که با تغییر اندیشه روشنفکران مدرسه‌ای در کسوت مشاوران رضاخان دچار دگرگونی بنیادین شد، به همان شیوه و سبک سنتی خود باقی بود.


در این پایان نام تلاش خواهد شد تا لایه تاریخی ساختار کرمان و جایگاه آن در عینیت و ذهنیت و نقش ادراکات ذهنی و شکل‌گیری تصویر ذهنی از لایه‌ی تاریخی ساختار شهر مورد بررسی قرار گرفته و در جهت ارتقاء کیفیت ساختار و هویت بخش به آن به کار گرفته شود.


2-1- هدف های تحقیق


1-2-1- هدف کلان


نظری:


تبیین نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر


عملی:


ارتقا كیفی ساختار شهر کرمان، به وسیله باز تعریف لایه تاریخی ساختار شهر، از طریق بازشناخت ادراکات ذهنی شهروندان.


2-2-1- اهداف خرد


نظری:


1- منظم کردن داده‌های دریافتی و ادراک شونده از تصویر ذهنی به وسیله برقراری نظم یا رابطه در اجزاء تشکیل دهنده لایه تاریخی ساختار شهر


2- ارتقاء لایه تاریخی ساختار از طریق بررسی تصویر ذهنی مردم و رسیدن به تصویر ذهنی مشترک آنها


عملی:


1- شناخت لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق تجزیه آن به اجزاء و عناصر تعیین شده و ارتباطات اصلی میان آنها


2- باز تعریف لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق بررسی اجزا، عناصر و ارتباطات آن در تصویر ذهنی مشترک مردم شهر.


کمک به ارتقاء لایه تاریخی ساختار شهر کرمان از طریق برقراری پیوند بین تصویر ذهنی مشترک مردم و اجزاء و عناصر لایه تاریخی ساختار. 


3-1- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن


«ساخت شهرها یكی از دستاوردهای بزرگ بشری و فرم كالبدی شهر توسط تصمیم‌گیری مردمی كه در آن زندگی می‌كنند تعیین می‌شود. (ادموند بیكن)»


نظری:


ساختار شهر فرصتی پدید می‌آورد كه تمام عملكردهای شهری و انواع ارتباطات انسانی در یك شبكه درهم تنیده شده و نزدیك به هم قرار گیرد. از طریق ایجاد تصویر ذهنی قوی مردم شهر قادر خواهند بود مهمترین و اصلی ترین عناصر و فضای آن را شناخته و پیوند و ارتباطی بین این اجزا و عناصر در ذهن خود برقرار سازند.


توجه به ساختار و تصویر ذهنی از آن امتیازی برای شهر در بافت كهن آن است، زیرا فعال بودن مجموعه‌های كهن شهری و ساماندهی هویت اصلی شهر به ویژه در پیوند با بافت قدیم آن در صورتی حائز اهمیت بوده و موفق خواهد بود كه با تكیه بر یك پیوند نامرئی و متقابل شهروندان و دلبستگی‌های آنان به ارزشهای مشترك در تصاویر ذهنی شان از شهر صورت گیرد.


ساختار شهر و تصاویر ذهنی قوی شكل گرفته از آن می‌توانند موجد خوانایی شهر و تمایز آن شده و بیان كننده هویت ملی و برانگیزاننده احساس غرور در مردم شهر باشند با بررسی ساختار اصلی شهرها و درك قانون مندی‌های توسعه و تكامل آن می‌توان تاثیر عمده‌ای در احیا و بهبود وضع شهر گذاشت، زیرا اجزا و عناصر پدیدآمده در تاریخ تحول و تكامل شهر امكانات بالقوه بسیار برای تجدید حیات داشته و می‌توانند در هویت بخشی به شهر و تقویت شبكه نمادین آن نقش ویژه داشته باشند.


شهرهای سنتی كویری همچون كرمان مانند سایر شهرهای ایران از ابتدای قرن هجری حاضر در معرض تحولات شدید كالبدی قرار داشته‌‌اند كه با آهنگ تحولات تاریخی و تدریجی این سكونت گاه‌های ارگانیك تفاوت فاحشی دارد. ابتدای قرن چهارم هجری مدرنیزاسیون سطحی و ناقصی كه كانون توجه اش عمدتا بر ایجاد تحولات و مدرنیزه نمودن كالبد ظاهری شهرها قرار گرفت دگرگونی‌های عمیق و ناخواسته‌ای را در شهرهای ایران پدید آورد مدرنیزاسیون كالبدی مذبور كه در قالب امواج پی در پی (نظیر قانون توسعه و تعریض معابر در سال 1312 یا تهیه و تصویب طرح‌های جامع شهری از دهه 1340 به بعد و تهیه طرح‌های شهری دیگری از قبیل طرح‌های آماده سازی در دهه‌های بعدی تحول چارچوبی را در انگاره شهر سنتی كویری ایرانی سبب شده است.


بررسی مداخلات كالبدی مدرن در شهرهای كویری نشان می‌دهد كه اقدامات مذبور طی چند دهه گذشته سبب شده ساختار كالبدی شهرها به شكل چشم گیری انطباق محیطی خود را از دست بدهند.


طرح‌های جامع شهری در كنار تشویق رشد كم تراكم شهر از طریق تحمیل مقررات زونینگ و تفكیك عملكردهای اصلی شهری (همچون مراكز كار، نواحی مسكونی و. . . ) به استفاده هرچه بیشتر از وسیله نقلیه موتوری دامن زده و موجب از هم گسیختگی بیشتر این گونه شهرها شده است كه در تقابل با وضعیت طبیعی شهرهای سنتی كویری است.


برای جلوگیری از افزایش نابسامانی‌ها در شهر ضرورت دارد اقدامات منفرد و پراكنده‌ در ارتباط با یكدیگر قرار گرفته و ساختار واحد و یكپارچه در كلیت شهر به وجود آورده و بین محورها و عناصر تاریخی و كاركردهای مهم كنونی در گسترده شهر پیوندی ظریف اما ناگسستنی ایجاد نموده و به مدد پیش بینی یك ساخت مشخص برای شهر استقرار عناصر شهری اتفاقی را در سازمان فضایی و كالبدی شهر منتفی ساخت. برای افزایش دلبستگی شهروندان به شهدر این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 15:45 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :7 |

عناوين مطالب پربازدید
پایان نامه ارشد : تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ...
ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان
پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا
پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون
پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی ..
پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر ...
دانلود پایان نامه ارشد - علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله ب
پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404
 
دیانا چت سیستم وبلاگدهی ماسیس چت | شما چت | شلوغ چت | ققنوس چت اهواز چت | خوزستان چت | قشم چت اهواز چت | خوزستان چت | اهوازی چت طراحی چت روم