X
تبلیغات
دانلود مقالات , پایان نامه ها

دانلود مقالات , پایان نامه ها

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران ...

جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

مباحث مربوط به حقوق خانواده صرفاً جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است كه تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از سایر قوانین، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالت بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را بر نمی تابد. با این حال در بسیاری از موارد به جهت وجود نظم عمومی حاکم در جامعه، افراد محدود به رعایت مواردی هستند که قانونگذار پیش بینی نموده است. نقش خانواده در تأمین امنیت و نظم موجود در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشكیل خانواده و انحلال آن تعیین كرده تا از این طریق ضامن سلامت جامعه باشد. اما با این حال آنچه امروزه شاهد آن هستیم تضعیف بنیادهای خانواده و انحلال آن و افزایش مفاسد و انحرافات اجتماعی در جامعه می باشد. در این راستا، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد آن یکی از اهداف قانونگذاری می باشد.

 

مقدمه

نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورهای جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است.1- بیان مسأله

نظم عمومی در اغلب موارد منطبق برقانون است. با این نگرش نظم عمومی مفهومی است که بی شک همزاد آزادی است. هر چیزی که زاده می شود در ظرفی مناسب خود زاده می شود. ظرفی که هم محافظ آن است و هم مرزهای آن را مشخص می کند و به آن عینیت می بخشد.

‌پذیرش اصل آزادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در ماده 10 قانون مدنی تراضی حاصل از آزادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّة 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید.

بنابراین، مبنای اصل آزادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی و غیر مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که ارادة فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار ارادة فردی باشد. (کاتوزیان،1390،صص145و146) در صورتی که نتوان از اصل آزادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد.

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جملة شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند. (کاتوزیان،1390،ص148)

در زمینه جایگاه نظم عمومی در نکاح و همچنین در انحلال آن باید اذعان داشت که، نکاح تأسیس حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه عاطفی و جنسی مرد و زن با زندگی قانونمند در جوامع مختلف به وجود آمده است. بر طبق قواعد حاکم در این زمینه،اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند اما به جهت تأسی قواعد شکلی و ماهوی مذهبی این انتخاب در چهارچوب های خاصی قرار گرفته است و لذا حقوق در بسیاری از موارد حاکمیت اراده افراد را در این موارد محدود می نماید، این مقرّرات بعضاً چنان از نظر مقنن واجد اهمّیت بوده که تخطی از آنها را ممنوع اعلام نموده است و در بعضی از موارد حتی برای آن، ضمانت اجرایی مقرر نکرده است. از سوی دیگر نکاح به عنوان یک عقد مستلزم اراده طرفین بوده و در طلاق علاوه بر اراده تشریفاتی نیز قائل شده است،ترکیب اراده و مقرّرات عمومی این تردید را در مباحث حقوق مدنی از یک طرف و قوانین دیگر از طرف دیگر ایجاد نموده است که چگونه میتوان بین نظامات قانونی و اراده طرفین در این قضیه هماهنگی ایجاد نمود.

نکاح و طلاق عقودی هستند که دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از سایر عقود دیگر هستند. اگرچه انجام نکاح و طلاق با تراضی طرفین است اما همیه آثار آن را ایجاد نمی کنند. خانواده سالم، پایه گذار اجتماعی سالم است، لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات آن به صرف توافق طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی است و مقنن با پیشرفت جوامع، ناگزیر احکام آمره خود را بر توافق زوجین سایه گستر می کند.2- اهمیت تحقیق

با توجه به رشد روزافزون علم و آشنایی افراد به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، افراد بیش از پیش احساس آزادی در انجام اموری همچون نکاح و طلاق می نمایند، اما این آزادی در پاره ای از موارد با ممنوعیت قانونی مواجه است و قانونگذار با توجه به مصالح کشور و مبانی فقهی و شرعی قوانین، محدودیت هایی برای افراد پیش بینی کرده است. متأسفانه با وجود اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی به نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های شهروندان، از سالیان دور در خصوص موضوع مهمی چون وجود یا عدم وجود تعریف نه تنها اتفاق نظری بین صاحب اندیشه ملاحظه نمی شود، بلکه دو گروه مخالف و موافق ارائه تعریف، با استناد به ادله گوناگون سعی در اثبات حقانیت نظر خود دارند.3- اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق ، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در رابطه با نظم عمومی و حقوق خانواده است. در پایان نامه حاضر برآنیم با اشاره به معنای و مفهوم ادبی و حقوقی، به شناسایی گسترده نظم عمومی در متون گوناگون پرداخته، به جنبه های گوناگون حقوقی آن اشاره کنیم.4- سؤالات تحقیق

1) آیا نظم عمومی تحدیدی بر اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق است؟

2) ضمانت اجرای تعارض مسائل مربوط به نکاح و طلاق با نظم عمومی چیست؟

3) در موارد تردید بین حاکمیت نظم عمومی و اراده طرفین در آثار نکاح و طلاق نظم عمومی مقدم است یا اراده طرفین؟5- فرضیه‏های تحقیق

1) تحدید اصل آزادی اراده افراد در امر نکاح و طلاق با استناد به نظم عمومی امری مسلم است.

2) به صورت کلی باید گفت که هر عمل حقوقی که در تعارض با نظم عمومی قرار گیرد باطل و بی اثر است.

3) نظم عمومی در حقوق خصوصی جنبه استثنایی دارد،در موارد تردید با توجه به قلمرو که این تردید در آن صورت گرفته است می توان پاسخ داد.

6- روش تحقیق

روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز ، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. باتوجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری، استفاده شده است .7- ساختار تحقیق

با توجه به آنچه گفته شد مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اول راجع به کلیات نظم عمومی است. این فصل شامل بررسی تعاریف نظم عمومی، اختلاف نظرها در این مورد و بررسی اختلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

فصل دوم اختصاص به نکاح دارد که دارای سه بخش می باشد، بخش اول شامل خواستگاری و شرایط آن، بخش دوم نامزدی و شرایط آن و نیز بخش سوم که شامل شروط ضمن عقد نکاح و شروطی که برخلاف نظم عمومی است می باشد.

فصل سوم در مورد انحلال نکاح می باشد که این فصل هم شامل سه بخش می باشد که در بخش اول به شرایط فسخ نکاح می پردازد و در بخش دوم به مباحث طلاق و نظم عمومی در این موارد می پردازد و در انتها حقوق زوجین را پس از طلاق و شرایط نظم عمومی حاکم 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 23:50 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :8 |

پایان نامه ارشد:بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در قالب یک مدل علّی ...

کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه .............................................................................................................................................................2

بیان مسئله ........................................................................................................................................3
ضرورت انجام تحقیق ......................................................................................................................4
اهداف تحقیق ...................................................................................................................................6
سوالات تحقیق .................................................................................................................................6
فرضیات تحقیق ................................................................................................................................7
الکوی نظری تحقیق .........................................................................................................................7
تعاریف علمی و عملیاتی متغیرها ....................................................................................................8
روش شناسی تحقیق ......................................................................................................................10
قلمرو تحقیق ..................................................................................................................................11
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

مقدمه ...........................................................................................................................................................14

2-1 رقابت پذیری ......................................................................................................................................15

2-1-1 سیر اندیشه های تکامل رقابت پذیری ............................................................................................15

2-1-2 مفهوم رقابت ...................................................................................................................................15

2-1-3 مفهوم رقابت پذیری .......................................................................................................................16

2-1-4 تعاریف رقابت پذیری ....................................................................................................................18

2-1-5 سطوح رقابت پذیری ......................................................................................................................20

2-1-5-1 رقابت پذیری در سطح ملی .......................................................................................................20

2-1-5-2 رقابت پذیری در سطح صنعت ...................................................................................................22

2-1-5-3 رقابت پذیری در سطح بنگاه ......................................................................................................24

2-1-6 نظریات رقابت پذیری ....................................................................................................................25

2-1-7 ابعاد و جنبه های رقابت پذیری ......................................................................................................29

2-1-8 عوامل موثر بر رقابت پذیری ..........................................................................................................31

2-1-8-1 عوامل محیطی ............................................................................................................................31

2-1-8-2 عوامل درون سازمانی .................................................................................................................32

2-1-8-3 عوامل ایجاد ارزش ادراکی .........................................................................................................40

2-2 معرفی صنعت بیمه ..............................................................................................................................42

2-2-1 پیدایش بیمه ....................................................................................................................................42

2-2-2 مفهوم بیمه ......................................................................................................................................43

2-2-3 سیر تحول بیمه در جهان ................................................................................................................45

2-2-4 پیدایش و تحول بیمه در ایران ........................................................................................................46

2-2-5 بیمه و نقش آن در اقتصاد ...............................................................................................................48

2-2-6 تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران ....................................................................................................51

2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری .............................................................................56

2-3-1 تحقیقات داخلی ..............................................................................................................................54

2-3-2 تحقیقات خارجی ............................................................................................................................59

2-4 الگوی نطری تحقیق ............................................................................................................................61

2-5 جمع بندی ...........................................................................................................................................62

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه ...........................................................................................................................................................64

3-1 روش تحقیق ........................................................................................................................................64

3-2 جامعه و نمونه آماری ..........................................................................................................................64

3-2-1 جامعه آماری ...................................................................................................................................64

3-2-2 نمونه آماری ....................................................................................................................................65

3-3 روش های گردآوری داده ها و اطلاعات ............................................................................................67

3-3-1 مطالعات کتابخانه ای ......................................................................................................................67

3-3-2 پرسشنامه ........................................................................................................................................68

3-3-2-2 معرفی پرسشنامه ........................................................................................................................69

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه ....................................................................................................................69

3-4-1 تعیین پایایی پرسشنامه ....................................................................................................................70

3-4-2 تعیین روایی پرسشنامه ....................................................................................................................71

3-5 روش تجزیه تحلیل داده ها .................................................................................................................72

3-5-1 تحلیل عاملی تاییدی .......................................................................................................................72

3-5-2 مدل سازی معادلات ساختاری ........................................................................................................72

3-6 جمع بندی ...........................................................................................................................................74

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها

مقدمه ...........................................................................................................................................................76

4-1 بررسی توصیفی داده ها .......................................................................................................................76

4-2 بررسی آمار استنباطی ..........................................................................................................................86

4-2-1 بررسی برازش مدل اندازه گیری .....................................................................................................86

4-2-2 بررسی فرضیه های تحقیق ..............................................................................................................87

4-3 جمع بندی ...........................................................................................................................................96

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ...........................................................................................................................................................98

5-1 نتایج آمار توصیفی ...............................................................................................................................98

5-2 نتایج آمار استنباطی ..............................................................................................................................99

5-3 بحث و نتیجه گیری ..........................................................................................................................103

5-4 پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق .........................................................................................106

5-5 نوآوری تحقیق ................................................................................................................................. 110

5-6 محدودیت های تحقیق ......................................................................................................................111

5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ..........................................................................................................111

منابع و مأخذ فارسی .................................................................................................................................113

منابع و مأخذ انگلیسی ...............................................................................................................................116

ضمائم .......................................................................................................................................................119

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : عوامل و شاخص های رقابت پذیری ....................................................................................22

جدول 2-2 : زنجیره ارزش پورتر ...............................................................................................................38

جدول 3-1 : معرفی سازمان ها ...................................................................................................................65

جدول 3-2 : توصیف سوالات پرسشنامه ....................................................................................................69

جدول 3-3 : آزمون ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی ................................................................71

جدول 4-1 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .........................................................................76

جدول 4-2 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ................................................................................77

جدول 4-3 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات .....................................................................78

جدول 4-4 : توزیع گروه نمونه بر حسب سابقه کار ..................................................................................79

جدول 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ..................................................................................80

جدول 4-6 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر منابع ..............................................................................80

جدول 4-7 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر بازار ..............................................................................81

جدول 4-8 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر دانش .............................................................................82

جدول 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار .......................................................................82

جدول 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری ...........................................................................83

جدول 4-11 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال بازار ..................................................................84

جدول 4-12 : شاخص های مؤلفه عملکرد درونی بنگاه ............................................................................84

جدول 4-13 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال مشتری ..............................................................85

جدول 4-14 : شاخص های برازش برای مدل های اندازه گیری ...............................................................87

جدول 4-15 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی اول ............................................................................89

جدول 4-16 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی مربوط اصلی اول .......................................................90

جدول 4-17 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی دوم ............................................................................90

جدول 4-18 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی اول مربوط اصلی دوم ................................................91

جدول 4-19 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی دوم ...............................................92

جدول 4-20 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی سوم مربوط اصلی دوم ..............................................93

جدول 4-21 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی سوم ...........................................................................93

جدول 4-22 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی اول مربوط اصلی سوم ...............................................94

جدول 4-23 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی سوم ..............................................95

جدول 4-24 : خلاصه نتایج تحقیق ............................................................................................................96

فهرست نمودارها و اشکال

نمودار 1-1 : الگوی نظری تحقیق .................................................................................................................8

نمودار 2-1 : چارچوب مفهومی رقابت پذیری ...........................................................................................26

شکل 2-1 : ابعاد سه گانه رقابت پذیری در بنگاه .......................................................................................29

شکل 2-2 : مدل نگرش مبنتی بر منابع (میلر) ............................................................................................34

نمودار 2-2 : الگوی نظری تحقیق ...............................................................................................................61

نمودار 4-1 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .........................................................................76

نمودار 4-2 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ................................................................................77

نمودار 4-3 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات .....................................................................78

نمودار 4-4 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار .......................................................................79

نمودار 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ..................................................................................80

نمودار 4-6 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر منابع ..............................................................................81

نمودار 4-7 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر بازار ..............................................................................81

نمودار 4-8 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر دانش .............................................................................82

نمودار 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار .......................................................................83

نمودار 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری ...........................................................................83

نمودار 4-11 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال بازار ..................................................................84

نمودار 4-12 : شاخص های مؤلفه عملکرد درونی بنگاه ............................................................................85

نمودار 4-13 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال مشتری ..............................................................85

شکل 4-1 : مدل تحقیق ..............................................................................................................................86

شکل 4-2 : محاسبات بارهای عاملی و ضرائب خطا ..................................................................................88

شکل 4-3 : محاسبات آماره تی ..................................................................................................................88

 

 

چکیده

در عصر جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. بنابراین هدف صنایع از رقابت پذیری ، دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکرد در بازار است. کلید این مسئله بررسی و سنجش عوامل موثر بر رقابت پذیری می باشد. صنعت بیمه از ارکان فعالیت های اقتصادی است که تضمین کننده سلامت وبقای حرکت های اقتصادی می باشد. بنابراین عملکرد نامناسب آن علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت.

هدف تحقیق حاضر ، سنجش ارتباطهرکدام از عوامل محیطی ،عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه می باشد. در این تحقیق برای تبیین مدل مفهومی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری نحوه ی ارتباط شاخص ها و عوامل اثر گذار بر رقابت پذیری (عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) بررسی شد. داده های تحقیق در سطح شرکت های بیمه مستقر در استان گیلان و از یک نمونه 137 نفره از کارشناسان و کارکنان بیمه گردآوری و از نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل ایجاد ارزش ادراکی ، عامل محیطی و عامل درون سازمانی رابطه معنی داری با رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته که در این میان عامل ایجاد ارزش ادراکی در مرتبه اول اهمیت قرار داشته که میزان تأثیرگذاری آن بر رقابت پذیری 76/0 می باشد و عوامل محیطی با میزان تأثیر گذاری 65/0 در مرتبه دوم و عامل درون سازمانی با میزان تأثیر گذاری 53/0 در مرتبه سوم الویت قرار دارد.واژگان کلیدی:

رقابت پذیری ، مدل سازی معادلات ساختاری ، تحلیل عاملی تاییدی ، شرکت های بیمه.

فصل اول


کلیات تحقیق


مقدمه
در دنیای امروز ، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که در آن کشور فعالیت می کند. رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه یاقته یا در حال توسعه است. ( مهرگان ، 1387، ص 6 )

بررسی های انجام شده نشان داده است که شرکت ها یا بنگاه های تولیدی که بتوانند از منابع موجود ( سرمایه ، نیروی کار و تکنولوژی ) به نحو مطلوبی استفاده کنند و مناسب ترین روابط را با شبکه های عرضه کنندگان ، خریداران و حتی رقبای خود برقرار نمایند می توانند در فروش کالاها و خدمات خود از مزایای رقابتی بهره مند شوند. به هر حال در سیستم های اقتصادی حاکم بر دنیای امروز ، شرکت ها تنها از طریق افزایش سطح رقابت و بهبود کیفیت فعالیت های خود قادر به ادامه حیات هستند.(لی[1] ،2009، ص 308)

صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع مهم ، پیچیده و حیاتی در سطح جهان است. در قرن حاضر فعالیت های اقتصادی بنحوی شکل گرفته است که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت بیمه ، با برخورداری از مجموعه وسیع نیروی انسانی و شبکه گسترده ای از شعب ، نمایندگی ها و سایر ارکان بیمه ای ، می تواند نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور اقداماتی مانند واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی ، آزادسازی تعرفه های بیمه ای و توانمندسازی صنعت بیمه انجام گرفته است. این صنعت یکی از زیر بخش های بازار مالی است که اثرات گسترده ای در سایر بازار ها دارد و باید تضمین کننده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی باشد. ( حنیفه زاده ، 1389،ص36 )

بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه به بررسی میزان تاثیر هریک از این عوامل بر رقابت پذیری و تحلیل آن پرداخته و با ارائه راهکارهای موثر اجرایی در جهت افزایش توانایی رقابتی بتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.

1-1بیان مسئله
وجود پدیده هایی مانند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، طرح تحول اقتصادی دولت به علاوه اجرای برنامه های کلان توسعه کشور ، برنامه هایی مانند برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، وجود تحولات در سیستم مالی ، اقتصادی، گسترش بازارها و شکل گیری رقابت های شدید جهانی و ... شرکت های بیمه کشور را در وضعیت رقابتی پرچالش قرار داده است (حنیفه زاده ،1389،ص42) .

امروزه نگرش های سنتی امور بیمه ای از بین رفته و نگرش های مدرن مبتنی بر مشتری مداری جایگزین آنها شده است ، که همین امر باعث شده شرکت های بیمه با چالش های رقابتی شدیدتری روبرو شوند.

امروزه باقی ماندن و موفقیت در فضای رقابتی میان شرکت های بیمه در ایران به عنوان یک دغدغه بسیار مهم مدیران این شرکت ها شده است که هر چقدر آن ها در مسیر آینده پیش بروند اهمیت آن بیشتر می شود.

رقابت پذیری ؛ بهره وری ، نوآوری ، اثربخشی و رضایت مشتری و ... را با خود به همراه دارد به این مفهوم که هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن ، منابع در دسترس اعم از سرمایه ، نیروی کار و فن آوری را تلفیق کند محصولات مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید ، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود. از آنجایی که رقابتپذیرییک مفهوم تطبیقی است که توانایی یا عملکرد یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را در زمینه عرضه کالا یا خدمات خود به یک بازار را مشخص می کند (لازلو و همکاران ، 2009 ، ص 125).بنابراین چنانچه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری شرکتهای بیمه را شناسایی و مورد بررسی قرار داد ، می توان راهکارهایی را جهت افزایش قدرت رقابت پذیری این شرکتها در فضای کسب و کار کشور پیشنهاد نمود.

برای بالا بردن توان رقابتی شرکت های بیمه ، شناخت عوامل و بررسی مولفه های اصلی رقابت پذیری برای آنها امری حیاتی بوده و تحلیل مداوم این عوامل را نیز به نوبه خود طلب می نماید. در صورت عدم شناخت آگاهانه این عوامل ، برنامه ریزی ها ، تصمیم گیری ها و اجرای آنها نادرست بوده و صدمات جبران ناپذیری به پیکره شرکت هایبیمه وارد می سازد. بنابراین با توجه به اینکه رشد ساختار صنعت بیمه در هر کشور بیانگر

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 23:47 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :8 |

پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی: بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 5

1-4- اهداف پژوهش... 6

1-4-1 اهداف کلی. 6

1-4-2 اهداف جزئی. 6

1-5- فرضیه های پژوهش... 7

1-5-1 فرضیه اصلی. 7

1-5-2 فرضیه های فرعی. 7

1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2- تاریخچه هوش هیجانی. 10

2-2-1 آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه. 16

2-3- مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار-آن. 18

2-4- کفایت هیجانی. 23

2-5- هوش عمومی. 24

2-6- تأثیر هوش هیجانی در زندگی. 25

2-7- هوش چیست؟. 26

2-8- هیجان چیست؟. 28

2-8-1 نظریه‌های هوش هیجانی. 29

2-9- هوش هیجانی؛ مهارت‌های اجتماعی- هیجانی. 30

2-10- نقش هیجان ها در هوش.. 31

2-11- هوش هیجانی: دو نظریه. 31

2-12- تنظیم و کنترل هیجان ها 32

2-13- رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی. 33

2-14- توانایی لذت بردن از زندگی. 34

2-15- توانایی جهیدن. 34

2-16- تعادل. 34

2-17- انعطاف پذیری. 34

2-21- پیشینه تحقیق. 37

2-21-1 پژوهش های خارج از کشور. 37

2-21-2 پژوهش های داخل کشور. 38

2-22- چارچوب نظری ومدل تحلیلی. 38

2-23- مدل تحلیلی تحقیق. 39

2-24- مدل مفهومی تحقیق. 39

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 41

3-2- روش شناسی تحقیق. 41

3-3- متغیرهای تحقیق. 42

3-3-1 متغیر پیش بین. 42

3-3-2 متغیر ملاک.. 42

3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 42

3-4-1 مطالعات کتابخانه ای. 42

3-4-2 پرسشنامه. 42

3-5- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 42

3-5-1 پرسشنامه هوش هیجانی. 43

3-5-2 روایی و پایایی پرسشنامه. 43

3-6- روش‌تجزیه و تحلیل داده ها 44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 46

4-2- تحلیل توصیفی داده ها 46

4-3- تحلیل استنباطی داده ها 52

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 56

5-2- جمع بندی نتایج. 56

5-3- بحث و نتیجه گیری. 58

5-4- پیشنهادات.. 59

5-4-1 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی. 59

5-4-2 پیشنهادات کاربردی براساس نتایج پژوهش... 59

منابع و ماخذ. 60

فهرست منابع فارسی. 60

فهرست منابع انگلیسی. 63

پیوست.. 64

پیوست الف) پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز. 64

چکیده انگلیسی. 66
فهرست جداول

جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 46

جدول (4-2): توصیف کمی متغیر خودآگاهی. 47

جدول (4-3): توصیف کمی متغیر خود مدیریتی. 48

جدول (4-4): توصیف کمی متغیر آگاهی اجتماعی. 49

جدول (4-5): توصیف کمی متغیر مدیریت رابطه. 50

جدول (4-6): توصیف کمی متغیر هوش هیجانی. 51

جدول (4-7): آزمون فرضیه اول براساس ضریب همبستگی پیرسون. 52

جدول (4-8): آزمون فرضیه فرعی اول براساس ضریب همبستگی پیرسون. 53

جدول (4-9): آزمون فرضیه فرعی دوم  براساس ضریب همبستگی پیرسون. 53

جدول (4-10): آزمون فرضیه فرعی سوم  براساس ضریب همبستگی پیرسون. 54

جدول )4-11): آزمون فرضیه فرعی چهارم  براساس ضریب همبستگی پیرسون. 54

 
فهرست نمودارها

نمودار (4-1): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 46

نمودار (4-2): هیستوگرام برای متغیر بعد خودآگاهی. 47

نمودار (4-3): هیستوگرام برای متغیر بعد خودمدیریتی. 48

نمودار (4-4): هیستوگرام برای متغیر بعد آگاهی اجتماعی. 49

نمودار (4-5): توصیف کمی متغیر مدیریت رابطه. 50

نمودار (4-6): هیستوگرام برای متغیر هوش هیجانی. 51چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسیارتباط هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی مدیران به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی دانشجویان به عنوان متغیر ملاک درنظر گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می­دهند جامعه تحقیق شامل 60 مدیر است که 49 مدیر در این مطالعه شرکت کردند. کلیه  آزمودنی­های پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی برادبری[1] وگریوز[2] (2005) برای سنجش هوش هیجانی و مؤلفه های وپیشرفت تحصیلی دانشجویان که تغییرات معدل کل هر دانشکده لحاظ گردیده است، موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند. این ابزار از لحاظ اعتبار روایی آن 85% وپایایی91%  می باشد .داده های جمع آوری شده با روش آماری استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی مدیران پیشرفت تحصیلی دانشجویان 78/0 است و از لحاظ آماری معناداری می باشد بین خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از عدم رابطه دو مولفه ی خودآگاهی مدیران و مدیریت رابطه مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد

1-1- مقدمه
هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است. هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسان­ها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی، از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف و کنار آمدن با مشکلات زندگی، به کارکرد ترکیبی قابلیت­های عاطفی وعقلانی بستگی دارد.

امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهش های مربوط به بررسی تفاوت­های فردی شده است. توانایی پیش بینی موفقیت­های زندگی و نیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می­تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد.

واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال  1990توسط پیتر سالووی[3] از دانشگاه یل و جان مایر[4] از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی) ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920 از سوی ثرندایک[5] مطرح شد. هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق می­شود. ریشه مفهوم دیگر به اصطلاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنر[6] باز می­گردد. با این حال همان طور که گفته  شد آنچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی­تری یافت. آنها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی شده بود، آغاز کردند. آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش در نظر گرفتند و معتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش است که شامل توجه به هیجان­های ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجان­ها و ابزار مناسب آنها می­باشد. در تعریفی دیگر، بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارت­های استعدادها و توانایی­های غیر شناختی می­دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش می­دهد.در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 23:40 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :9 |

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گ ...

1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مسأله 4

1-3) اهمیت موضوع 6

1-4) پیشینه تحقیق 7

1-5) اهداف تحقیق 8

1-6) چارچوب نظری تحقیق 8

1-7) فرضیه های تحقیق 9

1-7-1) فرضیه های گروه «الف» 9

1-7-2) فرضیه های گروه «ب» 10

1-8) روش تحقیق 10

1-9) روش جمع آوری داده ها 12

1-10) جامعه آماری 12

1-11) قلمرو زمانی تحقیق 12

1-12) واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13

1-13) ساختار تحقیق 14

فصل دوم

2-1) ماهیت حسابرسی 16

2-1-1) تعریف حسابرسی 16

2-2) انواع حسابرسی 17

2-2-1) دلیل ارجاع کار 17

2-2-2) ماهیت رسیدگی 17

2-2-3) زمان انجام کار 18

2-2-4) جایگاه سازمانی 18

2-2-5) هدف رسیدگی 19

2-3) مراحل حسابرسی 21

2-4) پذیرش کار حسابرسی 22

2-5) برنامه ریزی حسابرسی 24

2-5-1) نقش برنامه حسابرسی 24

2-5-2) دید کلی برنامه ریزی 25

2-5-3) مراحل برنامه ریزی 26

2-5-3-1) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار 26

2-5-3-2) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی 27

2-5-3-3) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی 28

2-5-3-4) برآورد خطر ذاتی 30

2-5-3-5) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل 32

2-5-3-6) برآورد اهمیت 34

2-5-3-7) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی 36

2-5-3-8) برآورد اولیه از خطر عدم کشف 37

2-5-3-9) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد 38

2-5-3-10) تعیین اعضای گروه رسیدگی 38

2-6) بودجه 39

2-6-1)انواع بودجه 40

2-6-2) نقش بودجه 41

2-6-3) مزایای بودجه 42

2-6-4) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه 42

2-6-5) انگیزش 42

2-6-5-1) مکاتب فکری در مورد انگیزش 43

2-6-5-1-1) تئوری تعیین هدف 43

2-6-5-1-2) تئوری استناد 44

2-6-5-1-3) تئوری انتظار 45

2-6-5-1-4) تئوری عدالت نسبی 45

2-6-6) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی 45

2-6-7) جنبه های رفتاری بودجه 46

2-6-8) معیارهای بودجه ای 47

2-6-8-1) معیارهای بیطرفانه بودن روشهای بودجه ای 47

2-6-8-2) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روشهای بودجه ای 49

2-6-8-3) واکنش رفتاری در برابر روشهای بودجه ای 49

2-6-9) مفاهیم طراحی و اجرای روشهای بودجه ای 52

2-6-10) بودجه سخت 52

2-7) بودجه زمانی 53

2-7-1) مزایای بودجه زمانی 54

2-7-2) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی 55

2-7-2-1) صاحبکار 55

2-7-2-2) موسسه حسابرسی 56

2-7-2-3) محیط 56

2-7-2-4) شخص حسابرس 56

2-8) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات 56

2-8-1) نقش تجزیه و تحلیل انحرافات 59

2-9) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت 60

2-9-1) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی 61

2-9-2) متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی 62

2-9-2-1) فشار بودجه زمانی 63

2-9-2-1-1) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی 65

2-9-2-1-2) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی 66

2-9-2-1-3) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی 67

2-9-2-1-4) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی 68

2-9-2-2) تعیین اهداف به صورت مشارکتی 69

2-2-2-3) نوع ارزیابی عملکرد 69

2-10) تئوری تغییرات تدریجی بودجه 70

2-10-1) تغییرات تدریجی متقارن 70

2-10-2) تغییرات تدریجی نامتقارن 70

2-11) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه 71

2-12) بررسی پیشینه تحقیق 72

2-12-1) تحقیق پالرموس 73

2-12-2) تحقیق آلدرمن و دیتریک 73

2-12-3) تحقیق کلی و مارگیم 74

2-12-4) تحقیق ریچارد هاستون 74

2-12-5) تحقیق دیوید اوتلی و برنارد پیرز 75

2-12-6) تحقیق گیست و دیویدسون 76

2-12-7) تحقیق چارلز مالون و رابرتز 76

2-12-8) تحقیق دکتر ساسان مهرانی 77

2-12-9) تحقیق محمد کاشانی پور و حسین فخاری 78

فصل سوم

3-1) مقدمه 81

3-2) کلیات تحقیق 81

3-3) ساختار تحقیق 84

3-4) روش تحقیق 84

3-5) جامعه آماری 85

3-6) جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری 85

3-7) مدل آماری و فرضیه های تحقیق 86

3-8) تجزیه و تحلیل داده ها 90

فصل چهارم

4-1) مقدمه 93

4-2) اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه 93

4-2-1) آمار توصیفی 93

4-3) آزمون فرضیه ها 98

4-3-1) آزمون فرضیه های گروه «الف» 99

4-3-2) آزمون فرضیه های گروه «ب» 102

فصل پنجم

5-1) مقدمه 108

5-2) خلاصه تحقیق 108

5-2-1) فرضیات تحقیق 109

5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 110

5-3-1) فرضیه های گروه «الف» 110

5-3-2) فرضیه های گروه «ب» 111

5-4) نتیجه گیری کلی 113

5-5) پیشنهادهای تحقیق 115

5-5-1) پیشنهادات اصلی تحقیق 115

5-5-2) پیشنهادات فرعی تحقیق 116

5-5-3) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 116

منابع و مأخذ 117

پیوست شماره 1: لیست نمونه انتخابی 122

پیوست شماره 2: جداول آماری 126

چکیده به انگلیسی 136

چکیده:

بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به طور اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به طور مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. بنابراین لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر است تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد بررسی قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده است. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

به این منظور تعداد 89 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله 1383 تا 1385 حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات تحقیق در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با استفاده از روش رگرسیون ساده و آماره t گروههای وابسته و فرضیات گروه «ب»  با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها وجود دارد. وجود رابطه بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته رابطه معکوس و معناداری دارد که میزان این رابطه در انحرافات مساعد قویتر است.1-1)مقدمه:

هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود باید هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل از حق الزحمه کارکنان حسابرسی، ملزومات و نوشت افزار و سایر هزینه ها می باشد . درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی ( اعتباردهی به صورتهای مالی ) وسایر خدمات جانبی همانند ؛ خدمات مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری به شرکتها و موسسات کسب می گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسی صورتهای مالی است که برمبنای مجموع ساعات کاری است که کارکنان موسسه روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند. موضوع مهم برای حسابرسان پیش بینی مدت زمانی است که باید برای پروژه حسابرسی صاحبکارصرف شود. بدیهی است که آگاهی از آن می تواند علاوه بر قبول یا رد پروژه حسابرسی، باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی شود.(کاشانی پور و دیگران، 1385)

در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، استفاده از بودجه زمانی امری متعارف و عادی است. استفاده از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال نماید: 1- عامل انگیزشی 2- عامل کنترلی 3- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی است مادامی که بودجه زمانی به طور مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به طور نسبی تضمین میگردد. علاوه بر این بودجه زمانی حسابرسی یکی از روشهای کلیدی مورد استفاده مدیران برای کنترل هزینه هاست.(مهرانی، 1379)

در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار[1]، موسسه حسابرسی[2]، عوامل محیطی[3]، شخص حسابرس[4] و...اشاره کرد (Gist & Davidson, 1999)

این تحقیق در صدد بررسی رابطه عوامل صاحبکار متشکل از صورتهای مالی، تعداد و ویژگیهای واحدهای فرعی شرکت اصلی و.... با بودجه های زمانی برای دستیابی به معیاری برای  پیش بینی بودجه زمانی است. همچنین در این راستا مقایسه ای از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسی به عمل آمده وانحرافات بودجه زمانی، به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 21:22 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :9 |

دانلود پایان نامه ارشد: الگوی تجدید حیات بافت ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فصل اول: فرآیند پژوهش


مقدمه:


امروزه مروری بر چهره کنونی بافت­های قدیمی و مسائل و مشکلات آنها، جلوگیری از گسترش 

بی رویه شهرها و استفاده از ظرفیت­های بالقوه در بافت درون شهرها، لزوم توجه به بافت­های فرسوده و بهسازی ونوسازی آنها را مشخص می­کند.


نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده بدون توجه به نیازها و خواسته های شهروندان ساکن در آنجا طرح های موفقی نخواهند بود. اگر هدف ما از بهسازی و نوسازی واقعاً برگرداندن روح زندگی به آنها و توجه به شخصیت انسانی ساکنان آنها می­باشد، نباید مشارکت ساکنان در این فرآیند نادیده گرفته شود. مشارکت به مفهومی که امروزه کم و بیش متداول است، در زندگی جوامع ا­نسانی پدیده­ای جدیدی محسوب می شود. در این مفهوم، مشارکت عبارت است از دخالت دا­وطلبا­نه، آ­گا­ها­نه و همه­جانبه مردم در همه امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که هریک به نوعی با زندگی مردم سر و کار دارد. چنین مشارکتی ا­نسا­ن­ها را برای زندگی خودشان توانمند می­سازد و در آنها نسبت به دستا­ورد­های توسعه، احساس مالکیت ایجاد می­کند؛ و در ضمن از آنجا که انسان به تنهایی دارای توانایی­های محدودی است، مشارکت گرو­­هی در امور برای رفع محدودیت لازم است. این شیوه مشارکت در امور شهری بسیار مفید است.


مشارکت مردم نقش بسزایی در توسعه دارد. برای جلب مشارکت مردم در طرح های توسعه باید نظام برنامه­­ریزی غیرمتمرکز ایجاد کرد. به بیان دیگر، تنها در صورت مشارکت مردم است که برنامه­ها و اقدامات توسعه بر اساس نیازهای واقعی مردم پی ریزی خواهد شد؛ و چون به وسیله خود مردم طراحی شده است، پایدار خواهد ماند. از طرف دیگر مشارکت مردم در روند توسعه، آنان را توانمند خواهد ساخت تا مسائل و مشکلات خود را بیابند، برای مشکلات برنامه­ریزی کنند و در اجرای برنامه سهیم شوند و بعد، خود آن را ارزش­یابی کنند.


برای ارائه دستورالعمل جامع درجهت احیاء بافت­های قدیمی و فرسوده باید نظریاتی که بیشترین کارایی را دارند، مورد توجه قرار گیرند. درحال حاضر کامل­ترین و جدید ترین نظریه برای توسعه و احیاء شهرها، نظریه توسعه پایدار می­باشد. با توجه به این نکته و مزیت حضور و مشارکت ساکنان در بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده در بخش مبانی نظری سعی شده از مکاتب و نظریاتی استفاده شود که در آنها مشارکت، توانمندسازی اجتماعات محلی و ساکنان، رشد از درون بافت و استفاده از پتانسیل­ها و ظرفیت­های بالقوه درون بافت در جهت بهبود وضعیت بافت، جزء اهداف اصلی و در راستای توسعه پایدار باشند.


1-1- بیان مسأله


مشارکت شهروندان در جامعه مدرن، توجه زیادی را در دهه های اخیر به خود جلب کرده است. بحث مشارکت از دیدگاه های مختلفی نظیر: توسعه پایدار و مشارکت، مشارکت به عنوان کنشی اجتماعی و مشارکت به عنوان سرمایه اجتماعی مطرح است که در شرایط ایران با سوء تعبیر های گسترده ای رو به رو است. مشارکت (مردم) در شهرسازی نیز در مراحل برنامه ریزی، تهیه طرح، اجرای طرح، مدیریت و اداره شهری و به اشکال مختلفی چون: مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت، مشارکت در تامین مالی هزینه انجام طرح ها، مشارکت در تامین نیروی انسانی و مشارکت در منافع مطرح است. تجارب طرح های شهری موفق در دنیا حاکی از بکار گیری بجا و موثر حداکثر مشارکت مردم در مواجهه با مسائل چند وجهی است. احیای بافت های کهن شهرها نیز متناسب با تحولات نظام های شهری و شیوه های برنامه ریزی لازمه حیات و پویایی شهرهاست. در ایران علیرغم تلاش های متعدد صورت گرفته در بازگرداندن حیات و پویایی به بافت های کهن شهری و در قالب طرح های نوسازی، بهسازی، ساماندهی و ... از یک طرف و پژوهش ها و تحقیقات علمی متعدد از طرف دیگر، بخش اعظمی از بافت های قدیمی شهرها هنوز دچار فرسودگی است. این بافت ها از یک سو از طیف گسترده مشکلات کالبدی، عملکردی، ترافیکی و زیست محیطی رنج می برند و از سوی دیگر مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین، تقویت بار فرهنگی و هویت شهری و محله ای و همچنین با استقرار در مرکز شهر به عنوان  قلب تپنده اقتصادی شهر محسوب می شوند. محله آب انبارنو شهر ساری با سطحی حدود 24 هکتار كه 18 درصد از سطح بافت كهن شهر ساری را در بر می گیرد،  به عنوان بخشی از بافت قدیم شهر ساری از مشکلات موجود در بافت های کهن رنج می برد. این در حالی است که این محله با برخورداری از المان ها و عناصر ارزشمند تاریخی، استقرار در مرکز شهر و انسجام محله ای زمینه خوبی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های شهری است. به نحوی که می توان از پتانسیل ها و نقاط قوت خود بافت در جهت پویایی آن بهره برد. آنچه در این پژوهش مد نظر است امکان سنجی مشارکت ساکنین محلی است که نهایتاً منجر به تدوین الگویی راهبردی – مشارکتی برای تجدید حیات محله می شود.


2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق


 اهداف اساسی ساماندهی بافت قدیم شهرها به طور کلی و محله آب انبارنو شهر ساری به عنوان یکی از محلات قدیمی شهر ساری، توسعه محیط زندگی برای ساکنان آن است و در قالب اهداف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیستمی قابل طرح است. که بدون درگیری و مشارکت همه جانبه ساکنان امکانپذیر نیست. اگر چنانچه در ساماندهی بافت های قدیمی ارزش های اقتصادی به تنهایی مدنظر باشد، این اقدام زمینه ساز شهرسازی تعویضی می شود. از این رو در احیای بافت های تاریخی شهرها ضرورت فرهنگی، اجتماعی و سیستمی  باید مدنظر باشد. به طوری که در حقیقت در احیای بافت های تاریخی شهرها، حفظ یکپارچگی و کلیت شهر و حفظ ارزش های فرهنگی و برانگیختن انگیزه های اجتماعی ساکنان به عنوان سرمایه های اجتماعی یکی از مهمترین ضرورت هاست.


1-2-1- ضرورت اجتماعی و فرهنگی احیای بافت قدیم


بافت تاریخی محله آب انبارنو علاوه بر اینکه واجد ارزش های نادر زیباشناختی و تداوم خاطرات جمعی و هویت بخش شهر است محل سکونت بخشی از شهروندان است. اما این بافت به همان اندازه که ارزشمند و گرانبهاست در مقابل سوانح و بلایای طبیعی که بیشتر مناطق شهری را تهدید می کند، ناپایدار و آسیب پذیر است. همچنین جزیی از سرمایه های فرهنگی ماست و حکم اندوخته های متراکم را دارد که گنجینه ای از خاطرات اجتماعی و شیوه های برنامه ریزی و زندگی گذشتگان ما را در بر گرفته است.


2-2-1- ضرورت اقتصادی احیای بافت قدیم


از آنجا که بافت قدیم شهر در بخش مرکزی شهر واقع است و بازار شهر را در پیرامون خود دارد، در مجموعه شهر امتیاز و موقعیت مکانی بسیار خوبی دارد. بر این اساس امتیاز های اقتصادی این بافت به شرح ذیل است:


- سهولت دسترسی به تمام نقاط شهر و خدمات رسانی تسهیلات شهری از مرکز


- وجود زمینه های رشد صنعت توریسم از طریق صنایع دستی و کوچک بومی


- وجود توان بالقوه مناسب برای توسعه مسکونی


- دارا بودن امکانات و تاسیسات هر چند اندک در مقایسه با زمین های بکر حاشیه شهر


- وجود پتانسیل توسعه درونی (زمین های بایر، ساختمانهای مخروبه ، ارتفاع کم ساختمان ها و...)


3-2-1- ضرورت سیستمی احیای بافت قدیم


ساماندهی محله آب انبارنو بدون نگرشی همه جانبه در ساماندهی فضایی و بدون هماهنگی با ارکان و عناصر پیرامون، پایدار نخواهد بود. بافت محله به صورت زنجیره وار با فعالیت ها و عملکردهای بافت کل شهر دمساز است. نظام سلسله مراتب عملکردی در احیای بافت باید در نظر گرفته شود.


4-2-1- ضرورت زیست محیطی احیای بافت قدیم


بافت های کهن شهری پیش از هر چیز مسکن و ماوای انسان های ساکن در آن است. توقع ساکن شدن انسان در محیطی که فاقد استانداردهای زندگی شهری و بی انطباق با نیازهای امروزی است، دور از معیار عدالت اجتماعی است. خودخواهی است که به خاطر سلایق جهانگردان و عده ای که مجبور به زندگی در این فضاها نیستند، بافت های کهن را به دید موزه نگاه کرده و از هر گونه اقدام برای مداخله دوری نمود. هم زمان وجود آثاری از روزگاران پیشین، به خصوص در شرایط بحرانی گم شده نسل امروز، بسیار حائز اهمیت بوده و از بین بردن آنها با هیچ معیاری عقلایی نیست.


3-1- پیشینه تحقیق


1-3-1- پیشینه نظری


بحث الگوهای راهبردی و مشارکتی و مباحث مربوط به احیاء و باززنده سازی بافت های کهن شهری در مطالعات متعددی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته که به شرح ذیل به نتایج این پژوهش ها اشاره می شود:


  علیرضا علوی تبار در کتاب خود با ریشه یابی مفهوم مشارکت و تعریف آن به عنوان کنشی اجتماعی، که در آن مشارکت افراد در امور اجتماعی را تابعی از مجموعه عوامل درونی (انگیزه های درونی)، بیرونی (هنجارهای جامعه)، ویژگی های فردی، امکانات و شرایط لازم و وضعیت نهادی و قانونی جامعه می داند، به تحلیل موضوع پرداخته است.


  هادی سعیدی رضوانی به راهنمایی دکتر سید محسن حبیبی، موضوع شهرسازی مشارکتی و عملیاتی کردن آن در شرایط ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش وی پس از بررسی و نقد نظریه های جهانی مشارکت و جمع بندی آن به انگاره ای تلفیقی جهت ارزیابی و تبیین شرایط ایران دست یافته که در این انگاره، مفهوم مشارکت در قالب دسته بندی سه گانه ای با عناوین مشارکت شعاری، مشارکت محدود و مشارکت واقعی ارائه شده و نهایتاً اینطور نتیجه گرفتند که شهرسازی ایران در مواردی که داعیه مشارکتی بودن دارد کاملاً منطبق با شرایط مشارکت شعاری است و هنوز با اولین مراحل مشارکت واقعی فاصله زیادی دارد.


 حسین فلاح به راهنمایی دکتر منصور فلامکی و با موضوع: "باززنده سازی و احیاء بافت های تاریخی در فضاهای شهری امروز " و در جهت تبیین رویکرد و یا رویکردهایی برای رویارویی با مسئله فضاهای از دست رفته پدیدار در بافت های شهری امروز و بخصوص بافت قدیم شهرها، به ارائه تئوری ها و یک نمونه عملی (بافت پیرامون مسجد جامع کرمان) می پردازد و نهایتاً باززنده سازی این محدوده از بافت قدیم شهر به صورت ایجاد یک مرکز شهری و یک مرکز فرهنگی به منظور بهره مندی از ساختار کهن بافت و عناصر بزرگ شهرسازانه (بازار، مسجد جامع و میدان)، توسعه کم هزینه در زمینه های اجتماعی و معماری و در جهت حس تداوم ساختار شهر و حس مکان، هم در زمینه های تاریخی و هم در زمینه های فضایی را مورد تاکید قرار می دهد.


2-3-1- پیشینه عملی


کوچه مروی در محله عودلاجان شهر تهران که از مقابل شمس العماره در خیابان ناصر خسرو تا پامنار ادامه دارد یکی از گذرهای ارزشمند و تاریخی است. این گذر بر اساس طرح تفصیلی مصوب باید تا 12 متر تعریض گردد. طرح ویژه کوچه مروی و بافت پیرامونی به این منظور تهیه شده است که هم ارزش های فضایی و تاریخی و اجتماعی این گذر را حفاظت کند و از طریق ساماندهی کف و بدنه ها کیفیت محیط آن را ارتقاء بخشد و هم نیازهای حرکتی سواره (دسترسی، بارگیری و توقف) در بافت پیرامونی آن را برآورده سازد. این پروژه با اهداف ذیل تهیه شده است:


- مرمت، احیا و باززنده سازی محور به عنوان یکی از محورهای بافت تاریخی شهر تهران


- بهبود سیما و منظر محور و ساماندهی کالبدی وضعیت نما و جداره های محور با توجه به زوائد موجود


- تسهیل رفت و آمد شهروندان در طول محور و بهسازی آن به عنوان یکی از معابر پیاده شهر تهران


- ارتقاء ایمنی و امنیت محور و توسعه قلمرو عمومی سطح شهر


کوچه مروی نمونه شاخص یک راسته قدیمی است که طیف گسترده ای از کارکردهای تجاری (فروش کالاهای گوناگون)، آموزشی (مدارس قدیم و جدید)، مذهبی (مسجد، حسینیه) و خدمات مالی (بانک ها) و کارگاه های تولیدی و انبارها در امتداد و پیرامون آن قرار دارند. بخش عمده ای از بناهای دو طرف کوچه مروی به ترتیب در شمال قابل تخریب و نوسازی (به استثنای مسجد حوزه مروی و حوزه علمیه) و در جنوب قابل تعمیر و نگهداری است.


نتیجه حاصل از تلفیق بررسی های کالبدی و کارکردی، همراه با ارزیابی ارزش های اجتماعی و جذابیت های زندگی جاری در امتداد کوچه مروی، ما را به این نتیجه رسانیده است که در گذر مورد بررسی ارزش های اجتماعی- رفتاری و فضای حاکم بر آن بر ارزش های کالبدی غلبه دارد. به عبارت دیگر باید زندگی جاری در این گذر قدیمی مورد حفاظت و پاسداری قرار گیرد و ساماندهی و مرمت کالبدی نیز در این چارجوب معنا و اهمیت می یابد (باوند، 1384: 8).


اما تاکید این پژوهش بیشتر بر بهره مندی از نتایج مطالعات فوق و به منظور عملیاتی کردن بحث مشارکت واقعی ساکنین از طریق ایجاد زمینه های بکارگیری الگوی مشارکت به ویژه  الگوی محلی راهبردی – مشارکتی در احیاء محله می باشد.


4-1- اهداف تحقیق


به منظور دستیابی به الگوی تجدید حیات بافت به عنوان هدف اساسی پژوهش نخستین هدف شناسایی عوامل بازدارنده در پویایی محله است. بدین ترتیب اهداف پژوهش عبارتند از:


1- شناسایی عوامل بازدارنده پویایی محله آب انبارنو


2- دستیابی به الگوی راهبردی – مشارکتی در تجدید حیات محله آب انبارنو ساری


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 21:19 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :8 |

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس ...

چکیده   1

مقدّمه   2

فصل اوّل : کلیّات

مبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن   6

گفتار اوّل : واژۀ شرط     6

بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی   6

الف - معنای لغوی   6

ب - معنای منطقی   6

1 - شرط و مشروط   6

2 - رابطۀ سبب ومسبب   6

3 - رابطۀ علّت و معلول     6

ج - شرط به معنای تعلیق   7

بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق   7

الف - شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس   7

1 - شرط در حقوق ایران   7

2 - شرط در حقوق انگلیس     8

ب - شرط در فقه   10

گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد   10

بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز   12

بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم 12

گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها   12

بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها   14

بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلی   15

الف - رابطه و وابستگی شرط به عقد   15

ب - رابطه و وابستگی عقد به شرط   15

مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد   16

گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه   16

بند اوّل : در فقه 16

بند دوّم : در حقوق موضوعه   17

الف - شرایط عمومی     17

ب – شرایط اختصاصی     20

گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد 20

بند اوّل : شروط صحیح 21

الف – شرط اوّل     21

ب –شرط دوّم 22

ج- شرط سوّم   24

1-ترک فعل مادّی   26

2-شرط فعل حقوقی   27

بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل   27

الف – شرط غیر مقدور   28

ب – شرط بی فایده     28

ج – شرط نا مشروع     29

1 – شرط خلاف قانون   29

2 – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه   30

بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد   30

الف – شرط خلاف مقتضای عقد   30

ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود   34

مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل   35

گفتار اوّل : معنا و ماهیّت   35

بند اوّل : معنی و مفهوم   35

بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل   35

الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط   37

ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط   39

ج – قائلین به تفکیک     40

فصل دوّم : شرط نامشروع

مبحث اوّل : شرط نا مشروع   44

گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم   44

گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه   44

بند اوّل : شرط حرام     50

بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی   50

بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال   50

الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام   50

ب – الزام به ترک مباح     54

گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون   57

بند اوّل : شرط خلاف قانون   59

بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی   59

الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی   59

ب – شرط خلاف قانون امری   60

ج – شرط خلاف قانون تکمیلی   61

د – سلب حق و حدود آن     62

ه –شرط خلاف قانون در زمان   64

بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی   67

مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق   68

گفتار اوّل : اثر اندراج   68

گفتار دوّم : اثر اسقاط   73

مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط     77

گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له   79

گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار   79

گفتار سوّم : عدم اعمال خیار   81

گفتار چهارم : توارث خیار   81

مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس     83

مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت   88

گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی   88

گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت   89

بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی   89

بند دوّم : اضرار عمدی   89

بند سوّم : بطلان جزئی شرط   90

مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات   91

گفتار اوّل : شرط در ایقاع   91

بند اوّل : ایقاع خیاری   92

بند دوّم : شرط ضمن ایقاع   93

الف – شروط تابع     93

ب – التزام اضافی     93

گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات   95

بند اوّل : انحلال ایقاع   95

گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء   96

نتیجه گیری   98

فهرست منابع   100

چکیده انگلیسی 105چكیده‌


از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.


در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می­باشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می­گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .


در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به بیان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. ولی از آنجایی که بحث های مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی است که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار دادیم.


واژگان کلیدی: شرط در حقوق انگلیس، ماهیت شرط، شرط نامشروع، بطلان عقد


مقدّمه‌


از آنجاکه قانون گذار درقانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیارکلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث وبررسی قرار داده­اند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.


لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی ازحقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دست یافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نموده­ام. بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم. امر حرام را شرع ممنوع نموده است. بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمی­شود. مضافاً به این که، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاًعمل به حرام ممنوع است، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمی­سازد. باتوجّه به اصل آزادی قراردادها، متعاقدین می­توانند درروابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضررخویش مندرج نمایند. الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد. زیرا درحقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع» به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجاکه شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد، چنانچه با مشروع مخالفت کند، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بندسوّم ازمادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد. چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است. ازطرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است. یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد، آن را از شمول ادّله خارج می­کند. آنچه می­تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( درآنجا که نقش اساسی دارد) می­باشد .


اهمیّت تحقیق‌


یكی‌ از موضوعات‌ آیین‌ دارسی‌ مدنی‌، بررسی شروط است که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.


از آنجایی‌ كه‌ الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد بنابراین در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی است که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده است نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .


هدف تحقیق


در این پایان نامه سعی و تلاش شده است که شرط نامشروع مورد بررسی قرار گیرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامی بیان شود، و از نظرات قوانین فعلی در قانون مدنی، در حد امکان استفاده شود. و مبنای نظر مشهور که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده است به تفصیل بیان شود. همچنین نیّت بررسی میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به منظور از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .


عنوان‌ تحقیق‌


عنوان‌ تحقیق‌ بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد.


توضیح‌ اینكه‌ قوانین‌ و مقررات‌ حقوقی‌ كشور- چه‌ در بخش‌ مدنی‌ و چه‌ جزایی‌ و چه‌ آیین‌دادرسی‌ یا مستقیم‌ ازفقه‌ گرفته‌ شده‌ است‌ یا درچارچوب‌ موازین‌ ومبانی‌ فقهی‌ وشرعی‌تهیه‌ شده‌ است‌ واگر عرف‌های‌ جاری‌ و اعتبارات‌ عقلایی‌ و بناگذاری‌های‌ اجتماعی‌ نیزبخشی‌ از منابع‌ قانونگذاری‌ است‌، اما معلوم‌ است‌ كه‌ در محدوده‌ ی‌ شرع‌ و با این‌ پیش‌ شرط‌بوده‌ است‌ كه‌ مخالفتی‌ با موازین‌ فقهی‌ و شرعی‌ ندارد. بنابراین‌، اساس‌ مقررات‌ و قوانین‌ یادشده‌، فقه‌ و احكام‌ شرعی‌ است‌.


سؤالات‌ تحقیق‌


  برخی از سؤالات تحقیق که در این پایان نامه مطرح می باشد، عبارتند از:


1 ـ آیا قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح است؟


2 ـ آیا وفای به شرط نامشروع لازم است؟


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 21:16 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :8 |

دانلود پایان نامه ارشد: اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش ‫آموزان دختر تیزهوش ...

فهرست مطالب:


چکیده................................... 1


فصل یکم................................... 2


مقدمه پژوهش..................................... 2


1-1-مقدمه................................... 3


1-2-بیان مساله................................... 5


1-3- اهمیت وضرورت پژوهش..................................... 8


1-4- اهداف پژوهش..................................... 10


1-5- فرضیه‌های پژوهش..................................... 11


1-6- تعریف متغیرها.................................. 11


فصل دوم..................................14


مبانی نظری و پیشینه پژوهش..................................... 14


2-1- مهارت های زندگی.................................... 15


2-1-5- مهارت‌های اصلی زندگی.................................... 17


2-1-6- ده مهارت اصلی وپایه‌ای مهارت‌های زندگی.......................... 18


2-1-7-  مبانی نظری مهارت های زندگی.................................... 20


2-1-7-1- نظریه یاد گیری اجتماعی.................................... 20


2-1-7-2- نظریه نمره اجتماعی.................................... 20


2-1-7-3- نظریه حل مسایل شناختی.................................... 21


2-1-7-4- نظریه هوش چند بعدی.................................... 21


2-1-7-5- نظریه خطر و جهندگی.................................... 22


2-1-7-6- نظریه ساخت گرایی روان شناسی........................... 23


2-1-8- فواید وکاربردهای مهارت زندگی.................................... 23


2-1-9- اهداف مهارت‌های زندگی.................................... 24


2-1-10-مهارت حل مسأله................................... 25


2-1-10-1- ویژگی های افراد توانمند در حل مسأله................... 25


2-1-10-3- راه کارهای مهارت حل مساله.............................. 26


2-1-11- مهارت تصمیم گیری.................................... 27


2-1-12- مهارت تفکر خلاق.................................... 30


2-1-13-مهارت تفکر نقادانه................................... 32


2-1-14- مهارت کنترل هیجان................................... 35


2-1-15- مهارت همدلی.................................... 36


2-1-16- مهارت مقابله با استرس..................................... 37


2-1-17- مهارت خود آگاهی.................................... 39


2-1-18- مهارت برقراری ارتباط مؤثر................................... 41


2-1-19- مهارت جرأت ورزی.................................. 42


2-2- سلامت.................................... 44


2-2-1 -الگوی سلامت.................................... 45


2-2-2- ابعاد سلامت.................................... 46


2-2-3- سلامت روان................................... 47


2-2-4- اصول سلامت روانی.................................... 50


2-2-5- سلامت روان از دیدگاه‌های مختلف..................................... 52


2-2-6- سلامت روان از نظر مکاتب مختلف  روانشناسی................... 53


2-2-7 - نظریه های مربوط به سلامت روان................................... 55


2-2-8- ایجاد سلامت روان................................... 59


2-2-9- پیشگیری.................................... 59


2-2-10- مدرک‌های سلامت روان................................... 60


2-2-11- اهمیت مهارت‌های زندگی در سلامت روان......................... 61


2-3- تیزهوش..................................... 62


2-4- پیشینه پژوهش‌..................................... 66


فصل سوم ..................................74


روش پژوهش..................................... 74


3-1- روش پژوهش..................................... 75


3-2- معرفی متغیرها.................................. 75


3-3- جامعه آماری.................................... 75


3-4- نمونه وروش نمونه گیری.......................75


3-5- ابزار پژوهش..................................... 75


3-6-  روش اجرای پژوهش..................................... 77


3-6-1- برنامه آموزش مهارت‌های زندگی........................ 77


3-8-  روش تحلیل داده ها.................................. 80


فصل چهارم................................... 81


تجزیه و تحلیل داده ها.................................. 81


الف) یافته های توصیفی.................................... 82


ب) یافته های استنباطی.................................... 83


فصل پنجم................................... 90


بحث و نتیجه گیری.................................... 90


5-1-بحث و نتیجه گیری.................................... 91


5-3- محدودیتهای پژوهش.................................... 96


5-4-پیشنهادات.................................... 96


5-4-1- پیشنهادات کاربردی.................................... 96


5-4-2-پیشنهادات پژوهشی..................................97


منابع................................... 98


پیوست‌ها.................................. 111


چکیده:


هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد، به طوری که‌در این پژوهش 60 دانش‌آموز شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری گمارده شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایشی، آموزش مهارت‌های زندگی را در 10 جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار  استفاده شده در این پژوهش  پرسش‌نامه سلامت عمومی GHQ بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات سلامت روان گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. هم‌چنین نمرات سلامت روان گروه آزمایش در خرده‌مقیاس‌های علایم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی معنادار بود .برنامه آموزشی مهارت زندگی باعث بهبود سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش شد و علایم جسمانی، اضطراب، نقص در کنش اجتماعی و افسردگی آنان را کاهش داد. بنابراین برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش مهارت زندگی به این دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد. یافته ها اهمیت و لزوم گنجاندن برنامه آموزش مهارتهای زندگی را در بهبود سلامت روان دانش آموزان متذکر می سازد.


فصل یکم: مقدمه پژوهش


1-1- مقدمه


کودکان ونوجوانان در فرایند رشد وبالندگی خود، مهارت‌های ارتباطی ونحوه‌ی مقابله با چالش‌های زندگی را یاد می‌گیرند‌که پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی می باشد .از آن جا که این سنین بیشتر اوقات خود را در محیط‌های آموزشی می گذرانند ، روشن است که این فضاها تأثیرات مهمی بر سلامت روانی[1] دانش آموزان در آینده دارد. بخصوص سن نوجوانی که از مراحل مهم و برجسته رشد وتکامل اجتماعی وروانی فرد به شمار می رود ونیاز به تعادل هیجانی و عاطفی ، کسب مهارت‌های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم وچگونگی برخورداری از آن از مهمترین نیازها به شمار می رود(شعاری نژاد،1388). امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌ی زندگی متأسفانه بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل زندگی ، فاقد توانایی های لازم واساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسایل و مشکلات روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است وبا توجه به نقش اساسی مدارس در آماده سازی دانش آموزان برای ورود به اجتماع وپذیرش نقش های متفاوت اجتماعی، ضروری به نظر می رسد که بر تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر روی دانش آموزان بیشتر تإکید وتوجه شود.


مهارت‌های زندگی[2]، مهارت‌هایی هستند که به منظور ارتقاء سطح ارتباطات، افزایش قدرت تصمیم گیری، مدیریت، درک خود وکارکردن در گروه مورد استفاده قرار می گیرد. در آموزش مهارت‌های زندگی ، محورها و موضوعاتی تدریس می گردد که به ارتقاء کیفیت زندگی کمک می کنند(خدابخش ومنصوری، 1389).


آموزش مهارت های زندگی ، به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی ، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود   بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل مؤثری با خواست ، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد(کریم زاده،1388).


در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی مؤثر و سازنده ضروری به نظر می رسد(شعاری نژاد ، 1388) .


بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش اینگونه مهارت ها به کودکان برای ما آشکار می شود. به خصوص‌در کنار جهت دهی به استعدادهای نهانی‌کودکان تیزهوش، مدارس باید شرایط لازم برای پرورش وایجاد فکر خلاق ورشدتوانایی‌های دانش‌آموزتیزهوش را فراهم آورند که از مؤثرترین اقدامات در این زمینه آموزش مهارت‌های زندگی می باشد. یک دانش‌آموزتیز هوش برای ارتباط با دنیای خارج، حل مسأله، ایجاد آثار هنری وابتکار عمل وسازگاری اجتماعی به این مهارت‌ها نیازمند است(اژه ای،1383).


در گذشته وقتی صحبت از سلامت انسانها می شد فقط جنبه فیزیولوژیک و بدنی آنها مورد توجه بود. اما امروزه تعریف سلامت و بهداشت تغییر نموده است و شخص سالم کسی است که از نظر روانی وحتی اجتماعی سالم باشد . اصطلاح سلامت روانی[3]  اصطلاحی است که از آن برای بیان واظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده می شود .


هر فرهنگی بر اساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روان است . هدف هر جامعه این است که شرایطی را که سلامت اعضاء جامعه خودش را تضمین می کند تهیه و آماده نماید و سلامت روان قسمتی از سلامت کلی است . سلامت روان نوعی از سلامت است که به قسمت خاصی از انسان مثل هوش ، ذهن ، حال ، روان ، روح و این مقولات اشاره و نظر دارد. سلات روان تاثیر مستقیم برروی کل سلامت دارد و قسمت جدای از ارگانیسم نیست (براندن1 1990،ترجمه هاشمی،1374). چرا که روان با تمامیت انسان رابطه دارد و زمانی میسر می شود که فرد هیچ احساس ناخوشایند و نامطلوبی از زندگی نداشته باشد ودیگران ازجمله پزشکان هم او را در حد طبیعی بدانند بنابراین احساس امنیت خاطر، شادمانی به موقع ، خواب و خوراک وانرژی به اندازه می تواند نشان دهنده سلامت روان باشد(احمدوند،1388).


 سازمان بهداشت جهانی 2   (WHO) سلامت روان را چنین تعریف می کند :


سلامت عبارتست از بهزیستی کامل جسمانی، روانی واجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی  (گنجی،1392).                                                      


 درباره مفهوم سلامت روان میان روان‌ شناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی یکی از تعاریف به نسبت پذیرفته شده در این باره، این است که درفرد پایین ترین سطح نارسایی های روانی وجود داشته باشد(نویدی، 1385).سلامت عمومی3 نمایه ای است که میزان توانایی شخصی را در مواجهه با خواسته های محیطی – اجنماعی ،عاطفی یا جسمانی نشان می‌دهد. بنابراین بهداشت روانی را نباید با بیماری روانی‌ در هم آمیخت  بهداشت روانی مطالعه وضع روانی شخص قبل از بیماری است (میلانی فر، 1389).بدین طریق سلامت روانی وضع روانی را که از طریق آرامش، هماهنگی وگنجایش روانی مشخصمی شود آشکار می سازد و بوسیله نبودن نشانه های ناتوانی و ضعف در هر بعد روانی وجسمانی در شخص شناخته می شود.


2-1- بیان مسأله


سازمان جهانی بهداشت مهارتهای زندگی را چنین تعریف نموده است : توانایی انجام رفتار سازگارانه ومثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش‌ها وضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید. به طور کلی مهارت‌های زندگی عبارتند ازتوانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سلامتی در سطح جامعه می گردند. مهارت‌های زندگی هم به صورت یک راهکارارتقای سلامت روانی وهم به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه نظیر اعتیاد، خشونت‌های خانگی واجتماعی، آزار کودکان، خودکشی، ایدز وموارد مشابه قابل استفاده است. به طورکلی مهارت‌های زندگی ابزاری قوی در دست متولیان سلامت روانی جامعه درجهت توانمند سازی جوانان درابعاد روانی – اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش وجامعه را ارتقا بخشند . دراین راستا ده مهارت را به عنوان مهارتهای اصلی زندگی، شامل مهارتهای: تصمیم گیری [1]، حل مسأله 2،تفکر خلاق3  ،تفکر نقاد4 ،توانایی برقراری ارتباط مؤثر 5، مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی 6 ، خود آگاهی 7 ،همدلی کردن 8 مقابله با هیجان 9 ، مقابله با فشار 10  معرفی نموده است(قاسم زاده،1383).


آموزش مهارت‌های زندگی موجب ارتقای توانایی‌های روانی – اجتماعی می گردد. این توانایی ها فرد را برای برخورد مؤثر با کشمکشها وموقعیت های زندگی یاری می بخشند، وبه او کمک می کنند تا با سایر انسانها، جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت وسازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تأمین نماید. بدین ترتیب مهارت‌های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها، ارزشها ورفتارهای مثبت وسالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود(حقیقی،موسوی،مهرابی‌زاده،بشلیده،1385).


در حال حاضرسلامت روان را می توان به منزله‌ی توانایی رشد وگسترش هیجانات عقلی و معنوی، برقراری ارتباط با دیگران شامل همسالان و بزرگسالان، شرکت در فعالیت های آموزشی و اجتماعی انعطاف پذیری در مواجهه با سختی ها دانست . آموزش مهارتهای زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند، البته زمانی که در یک مقطع سنی مناسب ارائه شود نقش برجسته تری خواهد داشت. به طوری که می توان گفت که بسیاری از نوروزها وسایکوزها ناشی از نقص دررشد مهارت‌های زندگی اساسی است و در واقع آموزش مهارت‌های زندگی نقش درمانی دارد(خدابخش وهمکاران،1389).


کودکی ونوجوانی فرصت‌های کلیدی را برای بهبود واساس سلامت روان مهیا می کنندو مدرسه منبع مهمی برای کمک کردن ورسیدن به این هدف است. در حدود 25% از بچه ها وافراد جوان در جوامع پیشرفته نشانه هایی از مشکلات سلامت روان را نشان می دهند که 10% آن‌ها اختلال سلامت روان را دارند. مدارس هم چنین می توانند در پیشرفت سلامت روان و ایجاد آن و نیز جلوگیری از محیط های استرس زای منفی مؤثر باشند(ویرونایند[2]،2011).


مدرسه و محیط های آموزشی کانون توجه صاحبنظران سلامت روان هستند. از این رو که این محیط با گروههای سنی که به عنوان گروه های حساس شناخته می‌شوند سروکار دارند. علاوه بر این که سنین دبستان و راهنمایی و دبیرستان به عنوان سنینی شناخته می‌شوند که پایه ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی در این سنین روی می‌دهد این دسته از گروه های سنی بیشتر اوقات خود را در این مدارس و محیط ها می‌گذرانند و روشن است که فضای این موقعیت ها تاثیرات مهمی بر سلامت روانی افراد در بزرگسالی دارد. بر این اساس صاحبنظران مسائل روانی در کنار توصیه به خانواده‌ها در جهت شناخت عوامل موثر در بهداشت روانی و تامین آن ، مراکز آموزشی و مدارس را نیز مورد توجه خود قرار می‌دهند و ایجاد آشنایی و رعایت این عوامل را در مدارس اکیداً توصیه می‌کنند(ادبی،1388).                                                                


 نوجوانی مرحله ای از رشد و بلوغ است که با  تحولاتی در جسم و روان همراه است در این مرحله غرایز و احساسات در بالاترین حد خود قرار دارد، قوا و استعدادها به جنب و جوش در می آیند و عقل در آستانه ی رشد نسبی است در این مرحله نوجوان می خواهد روی پای خودش بایستد و از حالت کودکانه و دنباله روی به در آید. چیزی که بر مشکل تربیتی نوجوان می افزاید آسیب های اخلاقی است که امروزه به دلیل شرایط و فضای خاص فرهنگی و اجتماعی دامنگیر نسل نو شده است و جوامع انسانی به ویژه کشورهای صنعتی را با دشواری ها و مشکلات جدی روبه رو ساخته است(محمدی، 1385).تحقیقات نشان داده است که کلید تعیین کننده موفقیت تنها هوش شناختی نیست بلکه بسیاری افراد با هوش شناختی بالا در زندگی حیرانند. کودکان تیزهوش به علت دارابودن رشد فکری بیشتر، از نظر عاطفی نیز رشدشان سریعتر است وچنانچه مشکلاتی بروز نماید سبب سرکشی یا افسردگی آن‌ها می‌شود. توانایی فکری یک فردتیزهوش با فقدان تجربه و نداشتن مهارت‌های زندگی باعث بروز مشکلات جدی در زندگی‌می‌شود(اژه ای،1383). آموزش مهارت های زندگی ، نوعی كوشش است كه در سایه ی آن نوجوانان ترغیب می شوند تا خلاقیت خود را به كار گیرند و به طور خودجوش راههای مؤثر را برای حل تعارضات و مشكلات زندگی خود یابند(کلینگمن، 2009)[3].


به نظر می رسد آموزش مهارت‌های زندگی گام مؤثری در این جهت باشد كه استعدادها و توانمندی های دانش آموزان بكار گرفته شود تا خود فعالانه سر نوشت خویش را بدست گیرند و انتخاب گر باشند. ضمناً فرایند خود باوری در نوجوانان مسیر درست خود را طی كرده و نوجوان ضمن استفاده ی درست از مهارت ها، مسئولیت اعمال و احساسات خود را می پذیرد و مهارت های لازم را برای اتخاذ تصمیم های مهم زندگی كسب می كند(شعاری نژاد،1388).


(زولینگر2 و همكاران ،2006 ( در مطالعه ای به بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر دانش، نگر شها و توانایی دانش آموزان مدارس راهنمایی در انتخاب سبك زندگی سالم پرداختند. نتیجه‌ی پژوهش اثر مثبت آموزش را نشان‌داد .                                                   


همچنین مهارت های زندگی اثر مناسبی در جهت كاهش آسیب های فردی و اجتماعی خواهند داشت و با ایجاد نگرش های اصولی و علمی در انتخاب بهترین شیوه در انجام بهینه ی هر فعالیت نقش خود را اثبات خواهند نمود(داران3، 2007 ). یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر آن با تغییراتی كه كسب این مهارت ها در افراد بوجود می آورد، برداشت و نگرش دیگران را هم تحت تأثیر قرار می دهد. یادگیری مهارت های زندگی در دوران نوجوانی و جوانی، اثرات نسبتاً پایداری بر ساخت شخصیت آنان خواهد داشت، رفتارهای تحصیلی آنان را مؤثر، آینده نگری آنان را مثبت و انگیزه ی كاری آنان را مضاعف خواهد نمود. (شولتز 4،1388).


 با توجه به اینکه دانش آموزان به ویژه دانش آموزان‌ تیزهوش آینده سازان مملکت هستند و سکانهای اقتصادی واجتماعی جامعه به دست آنهاست به نظر می رسد که آموزش مهارتهای زندگی گامی موثر برای ساختن نسلی پویا با تفکر نقاد و خلاق واخذ تصمیمات درست و شایسته وتوانمند در حل تعارضات زندگی باشد. بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سئوال است که آیا آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر تیزهوش دبیرستانی دوره‌ی‌اول(راهنمایی) اثربخش است ؟


1- Decision making   6-Interpersonal relationship skills


2-Problem solving   7- Self-awareness


3-Creative thinking     8-Empathy


4-Critical thinking   9- Coping with emotions           


5-Effective communication   10- Coping with stress


1-Wear & Nind


1-Klingman


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 21:13 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :9 |

پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ...

عنوان                                                                                                           صفحه


چکیده:.......................................................................................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات پژوهش


1-1- مقدمه..................................................................................................................................... 3


1-2- مسأله پژوهش................................................................................................................................................................... 5


1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................................................................. 6


1-4- سوالات پژوهش............................................................................................................................................................... ..7


1-5- اهداف پژوهش.......................................................................................................................... 7


1-5-1- اهداف کلی.................................................................................................................................................................... 7


1-5-2- اهداف جزیی................................................................................................................................................................ 7


1-5-3- اهداف کاربردی............................................................................................................................................................ 7


1-6- فرضیه‌های پژوهش.................................................................................................................... 8


1-7- روش کلی پژوهش............................................................................................................................................................ 8


1-8 -قلمرو پژوهش.................................................................................................................................................................... 8


1-8-1- قلمرو موضوعی............................................................................................................................................................ 8


1-8-2- قلمرومکانی................................................................................................................................................................... 8


1-8-3- قلمروزمانی.................................................................................................................................................................... 8


1-9 -تعریف واژه‌های كلیدی..................................................................................................................................................... 9
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش


2-1- مقدمه................................................................................................................................... 12


2-2- انتخاب معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد.......................................................................... .14


2-3- مدل‌های ارزیابی عملکرد....................................................................................................... 15.


2-3-1- مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد................................................................................... .15


2-3-2- سود................................................................................................................................. 15


2-3-3- نرخ رشد سود.................................................................................................................. .16


2-3-4- سود هر سهم.................................................................................................................... .17


2-3-5- نرخ بازده سرمایه‌گذاری..................................................................................................... 18


عنوان                                                                                                            صفحه


2-3-6- جریان نقدی آزاد.............................................................................................................. 18


2-4-1- ارزش افزوده اقتصادی...................................................................................................... .19


2-4-2- کاربرد ارزش افزوده اقتصادی............................................................................................ .20


2-4-3- مزایای ارزش افزوده اقتصادی ........................................................................................................................... 21


2-4-4- معایب ارزش افزوده اقتصادی............................................................................................................................. 22


2-4-5- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی......................................................................................................................... .23


2-4-6- هزینه سرمایه..................................................................................................................... 24


2-4-6-1- نرخ هزینه بدهی............................................................................................................ 24


2-4-6-2- هزینه سهام ممتاز........................................................................................................... 25


2-4-6-3- هزینه سهام عادی.......................................................................................................... 26


2-4-6-4-میانگین موزون هزینه سرمایه............................................................................................ 27


2-4-6-5- عملکرد عملیاتی در مقابل عملکرد تجاری....................................................................... 27


2-4-6-6- ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده................................................................................ 28


2-4-6-7- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده.................................................................... .28


2-5- سطوح مختلف سازمان و انتخاب معیار اندازه‌گیری عملکرد مالی............................................... .30


2-5- پژوهش‌های پیشین................................................................................................................ 30


2-5-1- پژوهش‌های خارجی......................................................................................................... 30


2-5-2- پژوهش‌های داخلی........................................................................................................... .35
فصل سوم:روش پژوهش


3-1- مقدمه................................................................................................................................... 39


3-2- روش کلی پژوهش............................................................................................................... .39


3-2-1-از جهت هدف................................................................................................................... 39


3-2-2-از جهت نوع طرح تحقیق.................................................................................................... 39


3-3- جامعه آماری......................................................................................................................... 39


3-4- نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه................................................................................... .40


3-5- روش نمونه گیری................................................................................................................ ..40


3-6- روش گردآوری داده ها......................................................................................................... .40


عنوان                                                                                                           صفحه


3-7- ابزار تحقیق........................................................................................................................... 40


3-8- دقت، اعتبار و پایایی ابزار تحقیق............................................................................................ 40


3-9-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................................ .41


3-9-1- روش های رایانه ای.......................................................................................................... 41


3-9-2- روش های اماری.............................................................................................................. 41


3-9-3- مدل تحقیق....................................................................................................................... 41


3-9-4- متغیر های وابسته.............................................................................................................. 41


3-9-4- متغیر های مستقل.............................................................................................................. 41
فصل چهارم: یافته های پژوهش


4-1- مقدمه.................................................................................................................................. .44


4-2- یافته های توصیفی................................................................................................................ .45


4-3- آزمون فرضیات..................................................................................................................... 45
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادات


5-1- مقدمه.................................................................................................................................. .63


5-2- خلاصه یافته ها.................................................................................................................... ..64


5-3- نتیجه گیری........................................................................................................................... 64


5-4- جمع بندی............................................................................................................................ 65


5-5- پیشنهادهای كاربردی پژوهش................................................................................................ .66


5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی........................................................................................ .67


5-7- محدودیت‌های پژوهش......................................................................................................... 67


منابع و مآخذ:


منابع فارسی ................................................................................................................................................................................ 69


منابع غیر فارسی.......................................................................................................................................................................... 71


پیوست ها................................................................................................................................................................................... 75


چکیده انگلیسی........................................................................................................................................................................... 91
فهرست جداول


عنوان                                                                                                           صفحه


جدول- 4-1- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال 1384................................................................................. .45


جدول- 4-2- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهشبرای سال 1385................................................................ 47


جدول- 4-3- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال 1386............................................................. .49


جدول- 4-4- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال 1387................................................................................ . 51


جدول -4-5- آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش برای سال 1388................................................................................. .52


جدول- 4-6- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS)برای سال 1384      .55


جدول -4-7- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS) برای سال             56


جدول- 4-8- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS)برای سال 1386      56


جدول -4-9- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS)برای سال 1387      .57


جدول-4-10- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی     با سود هر سهم(EPS)برای سال 1388     .57


جدول- 4-11- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS) برای سال 1384............................................................................................................................................................................................ .58


جدول- 4-12- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)برای سال ...................................................................................................................................................................................................... 59


جدول -4-13-: نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS) برای سال 1386............................................................................................................................................................................................. 60


جدول -4-14- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)برای سال 1387............................................................................................................................................................................................ .61


جدول- 4-15- نتایج ضریب  همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم(EPS)برای سال 1388............................................................................................................................................................................................. 62


فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                            صفحه


شكل -4-1- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1384........................................................................... .45


شكل-4-2- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1384.......................................................................... .46


شكل- 4-3- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1384............................................................................. .46


شكل- 4-4-: نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1385.......................................................................... .47


شكل- 4-5- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1385......................................................................... .48


شكل- 4-6- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1385.............................................................................. 48


شكل- 4-7- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1386............................................................................ 49


شكل- 4-8- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1386....................................................... .50


شكل- 4-9- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1386.............................................................................. 50


شكل- 4-10- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1387......................................................................... .51


شكل- 4-11- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1387....................................................................... 52


شكل- 4-12- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1387........................................................................... 52


شكل- 4-13- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EVA سال 1388......................................................................... 53


شكل- 4-14- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به REVAسال 1388....................................................................... 53


شكل- 4-15- نمودار مستطیلی نرمال خطاها مربوط به EPS سال 1388........................................................................... .54


چکیده:


هدف از این پژوهش، معرفی معیار‌های اقتصادی ارزیابی عملكرد به استفاده‌كنندگان و افزایش میزان شناخت آنها نسبت به این معیار‌ها از طریق بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)است. برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر با آزمون 3 فرضیه و با انتخاب80 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است.فرضیه ها به این صورت مطرح شده اند: بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم(EPS) رابطه  وجود دارد، بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم(EPS) رابطه وجود دارد، تغییرات ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادی، با سود هر سهم(EPS) بیشتر هم جهت می باشد، آزمون فرضیه‌ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است.


در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش كتابخانه‌ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه كتابخانه‌ای استفاده شده است و از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده‌های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم‌افزارهای تدبیرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوری می شود.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد.


نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد كه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم برای تمامی سال ها رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی ارزش افزوده اقتصادی با سود هر سهم برای سال های مذکور به ترتیب برابر 546/0، 651/0،  684/0 ،679/0 و 710/0 است، در صورتی که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و سود هر سهم برای 3 سال 1384،1385 و1386 رابطه ای وجود ندارد و ضریب همبستگی متغیرها برای سالهای مذکور به ترتیب برابر 123/0-، 113/0 ، 136/0 بود، اما برای سالهای 1386 و 1388 نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه معنی دار بین متغیرها بود، ضریب همبستگی متغیرها برای سالهای مذکور به ترتیب برابر 286/0 40/0 بودبا این حال، ارزش افزوده اقتصادی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، رابطه بیشتری با سود هر سهم دارد.
واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، سود هر سهم


فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

برای سالیان زیادی درگذشته، اقتصاد‌دانان تصور می‌كردند كه تمامی گروه‌های  مرتبط با یك شركت سهامی مثل مدیران و سهامداران برای رسیدن به یك هدف مشترك فعالیت می‌كنند اما از سال 1961 موارد بسیاری از تضاد منافع بین این گروه‌ها مشاهده شد و به دنبال آن شرکت‌ها در پی حل این تضاد منافع برآمدند (جنسن[1] و مک لینگ[2]، 1976: 312).


تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد كه مدیران همیشه در جهت حداكثر كردن منافع سهامداران عمل نمی‌كنند. سهامداران می‌توانند تضاد منافع موجود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد مدیران و قبول هزینه‌های نظارت برای محدود كردن اقدامات و فعالیت‌های نابجای مدیران، تعدیل كنند (توسی[3] و گومز-مجیا[4]، 1994: 1004).


یکی دیگر از راه‌های برخورد با تضاد منافع موجود بین سهامداران و مدیران استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد[5] است. اندازه‌گیری عملکرد یک بخش مهم از هر سیستم کنترل مدیریت است. ایجاد یک برنامۀ استراتژیک و کنترل کردن تصمیم‌ها (به مرحله عمل رساندن تصمیم‌های گرفته شده) نیاز به اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد واحد‌های مختلف موجود در یک شرکت دارد. برای تأثیرگذاری بیشتر، اندازه‌گیری عملکرد و نحوۀ دادن پاداش باید مدیران و سایر کارکنان یک شرکت در همه سطوح را برای تلاش جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و عملکرد هرچه بهتر برانگیزد (هورن‌گرن[6]، 2006: 791).


توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به‌عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیار ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکا، به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برساند. مدیران و پژوهش‌گران با استفاده از راه‌های مختلفی مثل استفاده از مدل‌های ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (مالینا[7] و سلتو[8]، 2004: 442).


ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. ارزیابی عملکرد، اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر آن را انجام می‌دهد. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیارها، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار جهت ارزیابی عملکرد می‌شود (لهمن و همکاران[9]، 2004: 269).


اهمیت اندازه‌گیری عملیات مالی مدیران یك دایره و یا كل مجموعه شركت، از دیرباز به ویژه از قرن 19، مورد توجه حسابداران بوده است. در این راستا، بسیاری از شركت‌ها، به‌گونه سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و درصد سود به فروش استفاده كرده‌اند. اگر چه این روش‌ها همچنان در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما روش‌های چندان مناسبی جهت ارزیابی عملكرد مدیران نیستند، زیرا سودآوری یك دایره رابطه نزدیكی با مقدار سرمایه‌گذاری دارد و هیچكدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه‌گذاری توجه نمی‌كنند. بنابراین، در سال‌های اخیر تكنیك‌های نوینی جهت ارزیابی عملكرد مدیران به‌وجود آمده‌اند (نمازی، 1382: 163).


یكی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران كه در مقایسه با سایر معیارها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، ارزش افزوده اقتصادی[10] است كه نخستین بار در سال 1954 میلادی به‌وسیله سوجانن[11] مطرح شد (سوجانن، 1954: 395).


استیوارت[12] بیان می‌دارد علی‌رغم مزایای ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، یک ضعف برای استفاده از آن وجود دارد. بر خلاف نرخ رشد سود و نرخ‌های بازده، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای مقایسه شرکت‌های مختلف با اندازه‌های گوناگون مشکل است. اما این ضعف را می‌توان برطرف کرد. به‌عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند برای انعکاس یک سطح معمول از سرمایه به‌کاررفته در شرکت استاندارد شود (استیوارت، 1991: 167).


در تلاش برای رفع نقص بالا، صاحب‌نظران مالی شكل پالایش شده‌ای از ارزش افزوده اقتصادی را با عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده[13] مطرح كردند كه به جای تأكید بر قابلیت اتكاء اطلاعات، بر مربوط بودن[14] آنها تأكید می‌كند. به‌عبارت دیگر، این معیار هزینه فرصت منابع به‌كار گرفته شده را بر مبنای ارزش بازار[15] آنها محاسبه می‌كند (باسیدور و همكاران[16]، 1997: 14).


در این پژوهش رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)بررسی شده است.


1-2- مسأله پژوهش:

شرکت‌هایی که تلاش‌های آنها جهت ایجاد ارزش برای سهامداران با شکست روبرو شده است به این دلیل بوده است که از سیستم مدیریت مالی سنتی استفاده کرده‌اند. برای دستیابی به ارزش، باید اهداف مالی، ابزار ارزیابی عملکرد و رویه‌های اررزیابی مورد توجه و تأکید قرار گیرند (استیوارت، 1991: 1).


توانایی در ارزیابی عملکرد یک شرکت از شرایط لازم و مهم برای بهبود عملیات یک شرکت است. اهمیت ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن زنجیره ارزش نمایان‌تر خواهد شد، به این دلیل که شرکت‌‌‌ها در صورت در نظر گرفتن فعالیت‌ها به صورت متوالی نسبت به در نظر گرفتن هر یک به طور مجزا، عملکرد بهتری خواهند داشت (لهمن و همکاران، 2004: 267).


بسیاری از شرکت‌ها برای توسعه ارزیابی عملکرد در زنجیره ارزش تلاش‌های فراوانی می‌کنند. ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش مفیدتر است زیرا چند بخش اصلی در یک شرکت ممکن است فقط نسبت به یک بخش از زنجیره ارزش مسئولیت داشته باشند و این درحالی است که مدیران سطوح بالای شرکت، نسبت به تمام زنجیره ارزش، مسئولیت خواهند داشت و درنتیجه ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش، از مواضع مدیران سطوح بالا حمایت خواهد کرد (همان ماخذ، ص. 272).


در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :


40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 21:10 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :7 |

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس

گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان:
تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

خشونت رفتاری است که در افراد همه ی کشورها مشاهده می شود و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی گروه های ضعیف تر و ﺁسیب پذیرتر جامعه مانند کودکان، زنان، سالخوردگان و گروه های ستم پذیرتر در برابر نابرابری اجتماعی و اقتصادی می شود.

خشونت رفتاری است که با هدف ﺁسیب رساندن به دیگری، به گونه های جسمی، روانی، تحمل محدودیت های مالی، ممانعت از پیشرفت­های تحصیلی و شغلی و ارتقای توانایی­های فردی، بی­اعتنایی به دیگری تظاهر می کند. اما نباید فراموش کرد که خشونت و پرخاشگری رفتاریست اکتسابی و ﺁموخته شده راز سر بی توجهی به جایگزینی رفتارهای انسانی و همدلانه و یادگیری برقراری ارتباط و شیوه های کارﺁمد حل مسئله تکرار می شود.

گسترش انواع خشونت در جامعه امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم را به خطر می اندازد. در نظام قضایی و انتظامی ایران، خشونت شامل قتل عمد، ضرب و جرح و تخریب می شود.

به طور کلی می توان گفت که خشونت، رفتاری است که برای ﺁسیب رساندن به دیگری از کسی سر می زند و دامنه ﺁن از تحقیر و توهین، تجاوز و ضرب و جرح تا تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است. خشونت، رفتاری است که در همه کشورها مشاهده می شود و بر قربانیان فراوان ﺁن همه روزه افزوده و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی ﺁنهـا به ویژه گروه های ضعیف ­تر و ﺁسیب­ پذیرتر می­شود که کشور عزیزمان ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و هر ساله شاهد اعمال خشونت ﺁمیزی از سوی برخی افراد کژ رفتار در جامعه می باشیم که موجب ایجاد ناامنی و کاهش احساس امنیت در جامعه گردیده­اند، و نیروی انتظامی همواره با قانون شکنی­های این افراد مواجه بوده و افراد و گروه­های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت ﺁمیز ﺁسیب های فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند. در بسیاری از درگیری های خشونت ﺁمیز لاجرم نیروی انتظامی مداخله می کند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی می شود لذا وجود این گونه ناهنجاری ها و اعمال خشونت ﺁمیز که با امنیت اجتماعی و احساس امنیت رابطه مستقیم دارد این نیرو را که مسئول حفظ جان، مال و ناموس و ارزشهای انقلاب اسلامی است و حوزه فعالیت ﺁن، امور مربوط به حراست از امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را دربر می گیرد و هر جا که تهدیدی علیه امنیت جانی، مالی و حیثیت اجتماعی شهروندان متصور باشد، حضور و مداخله نیروی انتظامی ضرورت می یابد را به واکنش واداشت و از سال 1385 یکی از مهم ترین طرح های نیروی انتظامی تحت عنوان « طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» در سطح کشور به مرحله اجرا درآورد که ابعاد مختلفی را دربر می گیرد و در حال حاضر نیز همچنان استمرار دارد و از آنجا که در سطح جامعه، واکنش های متفاوتی نسبت به این طرح صورت گرفته و بدلیل جنبه های گسترده این طرح که با بسیاری از شئون زندگی افراد پیوند خورده، ارزیابی نگرش شهروندان و بررسی میزان احساس امنیت آنان با اجرای طرح مورد توجه پلیس و محافل علمی قرار گرفته است لذا در این پژوهش با توجه به گستردگی ابعاد این طرح به یکی از مهم ترین ابعاد آن یعنی مقابله و برخورد با اراذل و اوباش توجه شده و سعی گردیده با بررسی علمی نسبت به اثربخشی اجرای این طرح در شهر کرمانشاه که همواره با این معضل و ناهنجاری مواجه بوده است پرداخته شود.

1-2 بیان مسئله

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آنها بیابند. از مجموعه این آگاهیها و تجربه ها و آموخته ها، توانسته اند زمینه های مطالعاتی را برای تبیین بی هنجاریها و نابسامانیهای زندگی اجتماعی پی ریزی کنند (ستوده،1389: ص5).

که در این میان مطالعه کژرفتاری و جرم و کشف علل و عوامل مؤثر بر این نوع کژرفتاریها یکی از وظایف اصلی نهادهای امنیتی است چرا که کژرفتاری پدیده ای است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می دانند و کژرفتار کسی است که هنجارها، ارزش ­ها و رسم­ های اخلاقی را که نگهدارنده ی ساختار جامعه اند، نادیده می­گیرد و آنها را نقض می نمایند که در این میان خشونت و اعمال خشونت آمیز که توسط تعدادی از افـراد خاص صورت می پذیرد و در میان تمامی اقوام و ملت های جهان به اشکال مختلف مشاهده می­شود و از قدیم ترین زمانها تا کنون انواعی از آن همواره مشهود بوده است از نمونه های کژرفتاری می باشد و از آنجایی که احساس امنیت در بین مردم ناشی از عدم وجود هرگونه خطر و تهدید بالقوه و بالفعل می باشد؛ یکی از مسایل مهم اجتماعی که زمینه ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم می باشد وجود افرادی است که با نقض قوانین و ایجاد رعب و وحشت سعی در قدرت نمایی در جامعه دارند. در پیشگیری و مقابله با خود نمایی این گونه افراد نیاز به اهرم ها و مکانیزم های کنترلی در جامعه احساس می شود و با عنایت به ماده 3 قانون ناجا که هدف از تشکیل این نیرو را استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی، فردی، در نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تعیین نموده است، مسئولیت حفظ امنیت جامعه و مقابله با اهداف اخلالگرایانه در نظم عمومی را به عهده نیروی انتظامی می باشد. که در این میان یکی از طرح های ناجا برای حمایت از افراد جامعه در برابر قانون شکنان و متجاوزین به حریم امنیت اشخاص طرح مبارزه با اراذل و اوباش می باشد که اجرای صحیح و درست و مطلوب این طرح اثرات مثبتی را در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد و در عین حال اجرای ناقص آن می تواند موجب جری شدن اراذل و اوباش شده و موجبات کاهش احساس امنیت در بین مردم را فراهم آورد که در این راستا انتظامی شهر کرمانشاه نیز برابر تدابیر ابلاغی، این طرح را در حوزه استحفاظی خود به مرحله اجرا گذاشته است که با اجرای این طرح در پی آن می باشد تا از گسترش شیوع آسیبهای اجتماعی بکاهد، بر میزان احساس امنیت شهروندان بیفزاید و رضایت شهروندان از پلیس را افزایش دهد که با توجه به اهمیت این موضوع که می تواند در افزایش احساس امنیت مردم شهر کرمانشاه تأثیر مستقیم گذارد و نیروی انتظامی را در جهت رسیدن به اهداف کلان خود که افزایش احساس امنیت می باشد را یاری رساند لذا در این پژوهش سعی گردیده با طرح سئولات و فرضیات مرتبط به بررسی این مهم پرداخته شود.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق      

امروزه نقش و اهمیت امنیت در بستر سازی توسعه جوامع انسانی، فراهم آوردن فضای فکری و اندیشه­ای مدیریت زندگی اجتماعی، تنظیم و مدیریت و روابط اجتماعی و بالاخره زمینه سازی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر در گرو امنیت برای افراد جامعه می باشد. از این رو وجود امنیت در طول تاریخ رشد و تعالی جوامع انسانی را رقم زده است و بر همین مبنا حوزه های مطالعات امنیتی ابعاد و زوایای متعددی را پوشش می دهد (بیات،1388: ص11).

امنیت جزء نیازهای اساسی انسان و فصل مشترک همه مشکلات انسان است. آرامش، رشد، شکوفایی انسان، بروز همه استعدادها و خلاقیت ها و نیل به همه کمالات انسان در سایه امنیت به دست می آید و از طرف دیگر احساس امنیت به عنوان زمینه و بستر قضاوت شهروندان از اهمیت وافرتری برخوردار می باشد چرا که در واقع احساس امنیت ناشی از تجربه های عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامونی است.

احساس امنیت پدیده ای روان شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت های گوناگون آن را تجربه می کنند.

که هرگونه اختلال در احساس امنیت و بروز شرایط نگرانی ناشی از موقعیت های مخاطره آمیز و دغدغه ساز عینی و ذهنی در جامعه از یک سو هزینه تعاملات اجتماعی را افزایش داده و از سوی دیگر ایجاد اختلال در اعتماد اجتماعی و بروز بی تفاوتی فردی و اجتماعی، انسجام و یگانگی اجتماعی را مورد چالش قرار می دهد. لذا هر عاملی که مخل امنیت باشد همچون شرارت، اوباش گری، آدم ربایی، عربده کشی و عرض اندام با قمه یا چاقو و ایجاد رعب و وحشت عمومی، تجاوزات جنسی توام با خشونت، زورگیری و تهدید و... می تواند تأثیر مستقیمی بر احساس امنیت شهروندان داشته باشد و از آنجایی که بخش اعظم و عمده امنیت مردم بر عهده نیروی انتظامی می باشد و این نیرو نیز با اجرای طرح های مختلف در جهت مقابله با این عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش مردم می کوشد چرا که افراد شرور و اوباش گر می توانند تهدیدی جدی برای نظم و امنیت جامعه باشد و چنانچه با مطالعه علمی زمینه های تعدیل و مرتفع نمودن شرارتها را فراهم ننمائیم می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت امنیت جامعه را مورد تهدید قرار دهدکه تجربه های زیادی در کشور در زمینه وقوع این مشکلات بخصوص در کلان شهر کرمانشاه موجود می باشد لذا ضرورت دارد با دید علمی و کاربردی موضوع مورد مطالعه قرار گرفته تا ضمن بررسی علل و عوامل گرایش به خشونت و اوباش گری در تعدادی از افراد جامعه تأثیر اجرای طرح های نیروی انتظامی در مهار این افراد و ایجاد احساس امنیت در جامعه بررسی گردد و راهکارهایی در جهت بهینه تر کردن این طرح ها در جهت افزایش احساس امنیت در شهر کرمانشاه گام برداریم.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه

1-4-2 اهداف فرعی

1: شناسایی شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهر کرمانشاه

2: بررسی میزان تأثیر هریک از شیوه های اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

3: بررسی علل و عوامل گرایش به اوباش گری در شهر کرمانشاه

4: شناسایی نقاط ضعف و قوت اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش

5: ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملی کاربردی و مناسب در اجرای بهینه طرح مبارزه با اراذل و اوباش

1-5 سوالات تحقیق

1-5-1 سوال اصلی

آیا اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار بوده است؟

1-5-2 سوالات فرعی

1:آیا آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر می باشد؟

2:به چه میزان انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟

3:چه میزان آموزش همگانی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح می تواند در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار باشد؟

4:به چه میزان اقدامات اطلاعاتی همچون شناسایی اراذل و اوباش در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است؟

5:به چه میزان هماهنگی و تعامل پلیس با سایر نهادها و سازمانها (مقامات سیاسی، دستگاه قضایی و...) در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار است؟1-6 فرضیات تحقیق

1-6-1 فرضیه اصلی

اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در شهرستان کرمانشاه در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار بوده است.

1-6-2 فرضیات فرعی

1: آموزش و آمادگی کارکنان درگیر در این طرح در اجرای بهینه و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است.

2: انجام عملیات روانی در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است.

3: آموزش همگانی مردم و مشارکت آنها در اجرای این طرح می تواند در ارتقاء احساس امنیت شهروندان تأثیر گذار باشد.

4: اقدامات اطلاعاتی همچون شناسایی اراذل و اوباش در اجرای بهینه طرح و ارتقاء احساس امنیت شهروندان مؤثر بوده است.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 21:03 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :6 |

پایان نامه ارشد: مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و كلیات تحقیق..................................................................................... 1

مقدمه..................................................................................................... 2
ساختار پایان­نامه...................................................................................... 4
فصل دوم: ادبیات و روش تحقیق....................................................................................... 5


مقدمه..................................................................................................... 6
دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات............................................. 7
دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی سنتی............................................. 8
دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی نوین............................................ 10
مسایل مکان یابی- تخصیص.................................................................. 12
طبقه بندی مساله مکان یابی- تخصیص..................................... 12
انواع مدل های مکان یابی- تخصیص........................................ 14
ادبیات و پیشینه تحقیق........................................................................... 21
فصل سوم: مدل ریاضی.................................................................................................. 30

مقدمه................................................................................................... 31
تعیین اولویت کوتاهترین مسیر )سناریو اول(........................................ 31
تعریف و نمایش شبکه............................................................ 31
عملیات اولیه ریاضی............................................................... 35
الگوریتم کوتاه­ترین مسیر......................................................... 37
مدل تعیین سیاست بهینه در سناریو دوم................................................... 40
روش حل مدل...................................................................................... 43
فصل چهارم: نتایج محاسبات........................................................................................... 46

مقدمه................................................................................................... 47
مثال توضیحی سناریوی اول.................................................................... 47
الگوریتم حداقل برش مجموعه­ها............................................................. 49
مثال نمونه سناریوی دوم......................................................................... 54
تحلیل حساسیت روش حل مدل سناریو دوم.............................. 61
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها.................................................................................. 63

نتیجه­گیری............................................................................................. 64
پیشنهادها برای کارهای آتی.................................................................... 64
فهرست منابع.................................................................................................................. 65

مراجع فارسی.................................................................................................... 66

مراجع لاتین...................................................................................................... 66

چکیده انگلیسی............................................................................................................... 71

فهرست شکل­ها

شکل 2- 1. دسته­بندی کلی مسایل برنامه­ریزی تسهیلات........................................................ 8

شکل 2- 2. دسته­بندی نوین مسایل مکان­یابی ..................................................................... 11

شکل 3-1. یک مثالی از شبکه عددگذاری شده متوالی.......................................................... 34

شکل 3-2. نمودار الگوریتم حداقل مسیر............................................................................ 39

شکل 3-3. وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده و مسیرهای ارتباطی و مرکز زلزله.............. 40

شکل 4-1. ماتریس مسیر [MP]....................................................................................... 48

شکل 4-2. ماتریس کلیدی [KEY].................................................................................. 49

فهرست جدول­ها

جدول 3-1. ماتریس ارتباطات داخلی .................................................................. 34

جدول 4-1. پارامترهای ورودی مسئله اول......................................................................... 51

جدول 4-2. خروجی­های مسئله اول.................................................................................. 52

جدول 4-3. پارامترهای ورودی مسئله دوم......................................................................... 53

جدول 4-4. خروجی­های مسئله دوم.................................................................................. 54

جدول 4-5. پارامترهای ورودی مسئله سوم........................................................................ 55

جدول 4-6. خروجی­های مسئله سوم................................................................................. 56

جدول 4-7. پارامترهای ورودی مسئله چهارم..................................................................... 57

جدول 4-8. خروجی­های مسئله چهارم.............................................................................. 58

جدول 4-9. پارامترهای ورودی مسئله پنجم....................................................................... 59

جدول 4-10. خروجی­های مسئله پنجم.............................................................................. 60

جدول 4-11. خروجی­های مسائل نمونه............................................................................. 61

جدول 4-12. خروجی­های مسئله اول در حالت تغییر مسئله................................................ 62

چکیده:

سوانح طبیعی یکی از بحرانهایی است که امکان پیش­بینی آن بسیار مشکل و یا غیرممکن است. معمولا پس از وقوع هر سانحه طبیعی، وضعیت تامین، نگهداری و توزیع موادغذایی و دارویی و خدماتی با هرج و مرج و بی­نظمی شدید همراه می­باشد و مشکلات بیشماری برای افراد آسیب­دیده و مسئولین ایجاد می­نماید. در نتیجه یکی از مهمترین وظایف افراد مسئول برنامه­ریزی و ایجاد مراکز خدماتی در منطقه­ای مناسب برای کمک­رسانی سریعتر به افراد آسیب­دیده می­باشد.

تحقیق حاضر از دو سناریو تشکیل شده است. در سناریو اول با  اجرای الگوریتم­هایی که در گذشته پیشنهاد شده  اولویت­ کوتاه­ترین مسیر را بدست می­آوریم و سپس در سناریو دوم با ارائه یک مدل دو هدفه سعی می­شود که در صورت تخریب مسیرهای ارتباطی تخصیص داده شده در کمترین زمان و هزینه بهترین سیاست تعمیر یا استفاده از امکانات پیشرفته حمل و نقل یا جایگزینی مسیرهای ارتباطی آسیب دیده با اولویت بعدی، اتخاذ شود. سپس مدل دو هدفه ارائه شده در این تحقیق با روش برنامه­ریزی آرمانی فازی حل گردیده و با چند مسئله به اعتبارسنجی مدل پرداخته می­شود.

مقدمه
بلایای طبیعی سالانه عامل کشته شدن میلیونها نفر و موجب ایجاد ناتوانی و خسارتهای مالی در سراسر جهان می­شود. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه یکی از مستعدترین مناطق جغرافیایی برای حوادث غیرمترقبه محسوب می­گردد و آن را یکی از ده کشور بلاخیز دنیا می­دانند که تقریبا 90 درصد از جمعیت آن در معرض بلایای طبیعی قرار دارند. با توجه به اینکه بلایای طبیعی بهداشت، سلامت و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می­دهند، ارائه خدمات سلامتی مناسب عامل اصلی بقا و کاهش مرگ و میر و رفاه افراد در مراحل بعد از وقوع چنین حوادثی می­باشد. از طرفی سوانح و بحرانها اغلب ناگهانی می­باشند و در صورت تدریجی بودن نیز به بشر فرصت کافی نداده و ضایعات، خسارات و تخریب­های شدید محیطی را به دنبال می­آورند.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 21:00 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :9 |

عناوين مطالب پربازدید
پایان نامه ارشد : تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ...
ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان
پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا
پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون
پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی ..
پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر ...
دانلود پایان نامه ارشد - علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله ب
پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404
 
دیانا چت سیستم وبلاگدهی ماسیس چت | شما چت | شلوغ چت | ققنوس چت اهواز چت | خوزستان چت | قشم چت اهواز چت | خوزستان چت | اهوازی چت طراحی چت روم